صفحه اصلی

 • منبع علمی مقاله –228
  فرایند تولید مثل با تشکیل تخمک ها در تخمدان ها آغاز می شود. در وسط هر چرخه ماهیانه، یک تخمک از یک فولیکول تخمدانی به حفره شکم در مجاورت انتهای باز شرابه های دو لوله رحمی رها می شود. سپس این تخمک از طریق یکی از لوله های رحمی به قسمت آمپول آن می رسد و در صورت وجود اسپرم لقاح و باروری صورت می گیرد. در طول مدت سال های باروری یک زن (حدود 13 تا 46 سالگی)، 400 تا 500 فولیکول بدوی به حد کافی رشد و هر ماه یک تخمک را آزاد می کنند. بقیه فولیکول های بدوی از بین می روند یا دچار آترزی (Atresia) می شوند ]13[.1-2-1- هورمون های زنانههورمون های زنانه به صورت 3 گروه زیر طبقه بندی می شوند:1- هورمون آزادکننده ی هیپوتالاموسی (GnRH)2- هورمون های جنسی هیپوفیز قدامی FSH و LHکه در پاسخ به GnRH آزاد می شوند.3- هورمون های تخمدانی استروژن و پروژسترون که در پاسخ به هورمون های جنسی هیپوفیز قدامی از تخمدان ها ترشح می شوند.این هورمون ها در طول چرخه جنسی ماهیانه به میزان ثابت ترشح نمی شوند. میزان ترشح آنها در هربخش از چرخه بسیار متفاوت است ]13[.1-2-2- دوره تخمدانی ماهیانهمشخصه سال های باروری یک زن، تغییرات ریتمیک ماهیانه در میزان ترشح هورمون های زنانه و تغییرات فیزیکی متناسب با آن در تخمدان ها و دیگر اعضاء جنسی است. این الگوی ریتمیک را دوره جنسی ماهیانه یا چرخه قاعدگی می نامند. مدت این دوره به طور متوسط 28 روز است. مدت این چرخه در برخی زنان ممکن است بسیار کوتاه (20 روزه) و یا بسیار طولانی (45 روزه) باشد، هرچند […]
 • منبع علمی مقاله —d1102
  فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی درگاه های الکترونیکی و مبلغ تراکنش انجام شده در هر یک از آنها:بین تغییرات تعدادی دستگاه های ATM کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های ATM کل کشور، در بانک رفاه ایران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.بین تغییرات تعدادی دستگاه های POS کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در دستگاه های POS کل کشور، در بانک رفاه ایران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.بین تغییرات تعدادی پایانه شعب کل کشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.بین تغییرات تعدادی ATM،POS و پایانهشعب کلکشور و مبلغ تراکنش انجام شده در پایانه شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.فرضیات مربوط به ارتباط تغییرات تعدادی درگاه ها و کارت الکترونیکی و نقدینگی شعب کل کشور:بین تغییرات تعدادی کارتهایالکترونیکی کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانک رفاه ایران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.بین تغییرات تعدادی دستگاههای ATM کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانک رفاه ایران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.بین تغییرات تعدادی دستگاههای POS کلکشور و نقدینگی شعب کلکشور، در بانک رفاه ایران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.بین تغییرات تعدادی پایانه شعب کل کشور و نقدینگی شعب کل کشور، در بانک رفاه ایران، رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.بین تغییرات تعدادی کل ابزارها و کارت کلکشور و نقدینگی شعب […]
 • منبع علمی مقاله —d1064
  شکل2-3- فرآیند ذهنی نظریه برابری30شکل 2-4- مدل پورتر و لاولر41شکل2-5- مدل مدیریت پاداش کارکنان51شکل 2-6-عوامل اثرگذار بر خط مشی های مدیریت پاداش52شکل2-7- چرخه معیوب عدم توجه به منافع مدیر57شکل2-8- چارچوب مدیریت پاداش برپایه ملاک (EBRM)65شکل 3-1- ناحیه رد و قبول آزمون مقایسه میانگین تک نمونه‌ای83شکل 3-2- ناحیه رد و قبول آزمون t برای مقایسه میانگین دو نمونه مستقل84شکل3-3-ناحیه رد و قبول آزمون تحلیل واریانس86نمودار 4-1-جنسیت پاسخ دهندگان90نمودار 4-2- نمودار سن پاسخ دهندگان91نمودار 4-3- نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان92نمودار 4-4- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان93نمودار4-5- سابقه کار پاسخ دهندگان94نمودار 4-6-نوع استخدام پاسخ دهندگان95نمودار4-7- نمودار دایره ای توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل96نمودار4-8- نمودار میله ای توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل96شکل 4-1- نواحی رد و قبول فرضیه با استفاده از آزمون t98شکل4-2-ناحیه رد و قبول آزمون تحلیل واریانس103شکل 4- 3- ناحیه رد و قبول فرض صفر1052482851676400فصل اول ؛طرح و کلیات تحقیق00فصل اول ؛طرح و کلیات تحقیق1-1-مقدمهدرباره هدایت و رهبری در سازمان سخن بسیار گفته شده است ... به عبارت ساده رهبری فرآیندی است که ضمن آن مدیریت سازمان می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل کند و کارکنان را از روی میل و علاقه به انجام وظایفشان ترغیب کند. از این رو رهبری در مفهوم سازمان آن […]
 • منبع علمی مقاله —d1239
  از نمای مدیریت پروژه، CM یک فعالیت مدیریتی است که تعریف یک محصول، سیستم یا فرآیند را در طول تعریف کل چرخه حیات، مدیریت می کند. CM به متخصصان پروژه کمک می کند تا تضمین کنند محصولات و سیستم‌ها، نیازمندی‌های فیزیکی و عملیاتی تعریف شده خود را برآورده می کنند و هر تغییری روی نیازمندی‌هایشان به سختی کنترل شده، به دقت شناسایی شده و به ثبت می رسند. با انگیزه‌هایی در کاهش زمان توسعه محصول، حداقل سازی هزینه در طول حیات و افزایش کلی کیفیت محصول، CM یک بخش ضروری از استراتژی تحویل محصول می باشد. CM اولین بار بصورت رسمی توسط دپارتمان دفاع آمریکا در دهه 1950، بدلیل فقدان یکریختی و ناسازگاری داده‌ها و مباحث کنترل تغییرات در مسابقه ای برای پرتاب موشک انداز آغاز شد. سازمان استانداردسازی بین المللی اولین راهنما را در CM به شکل ISO-10007 در سال 1994 شامل cm در نیازمندی بر اساس استانداردهای هوافضا مثل AS-9100، تعریف نمود. CM یکی از مهمترین نواحی فرآیندی در مدل‌های بلوغ فرآیند توسعه داده شده توسط مهندسی نرم افزار می باشد.CM یک فعالیت Through Life است که چرخه حیات پروژه را مدام گسترش می دهد. جهت برقراری و حفظ یکپارچگی سیستم/محصول سرتاسر چرخه حیات، CM یک فعالیت تکراری و مداوم است ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION […]
 • منبع علمی مقاله –90
  شکل 2-2 ساختار متداول انتشار اوراق بهادار بیمهای 47شکل 2-3 سازوکار و بازیگران انتشار اوراق سایدکار 53شکل 2-4 زیانهای مستقیم متوسط سالیانه ناشی از فجایع طبیعی در مقایسه با GDP 75شکل 3-1 مراحل انجام تحقیق 80شکل 4-1 نمودار تعاملی بین بازیگران صندوق 110شکل 4-2 نمودار تعاملی خدمات ارکان به صندوق 118فهرست جدولهاعنوان شماره صفحهجدول 3-1 سوالات به تفکیک فرضیهها 82جدول (I1) 4-1 نظرهای متخصص بازار مالی و امور اجرایی بورس و اوراق بهادار 92جدول (I2) 4-2 نظرهای مدرس دانشگاه و متخصص ابزارهای نوین مالی 93جدول (I3) 4-3 نظرهای مدرس دانشگاه و متخصص بازار پولی و بانکی 94جدول (I4) 4-4 نظرهای مدرس دانشگاه و متخصص اقتصاد و بیمه 95جدول (I5) 4-5 نظرهای مدرس متخصص بیمه اتکایی و دارای سوابق اجرایی در این زمینه 96جدول (I6) 4-6 نظرهای متخصص امور فقه اسلامی و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار 98 پیشگفتار:پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایهگذاری موجب پیشرفت بیمه در آن کشور میشود و پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پساندازهای بزرگ کمک میکند. در صورتی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بیشماری است.هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ میدهد و این حوادث، زیانهای مادی و جانی شدیدی را به مردم وارد میکند. به طوری که آمار و […]
 • منبع علمی مقاله –74
  تقدیم به پدر و مادر مهربان،دلسوز و دوست داشتنی ام،به خاطر زحمات بی دریغشان که همواره در طول زندگی ام از حمایتشان برخوردار بوده ام.تقدیم به همسر عزیز ومهربان م که در سایه همیاری و همدلی او به این منظور نائل شدم و تقدیم به پسر دلبندم،امید بخش جانم که آسایش او آرامش مناست.أسپاسگزاریسپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونشان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. بر خود واجب می دانم که از زحمات بی شائبه استاد گرانقدر جناب آقای دکتر فرزین فرحبد کمال تشکر و سپاس را داشته باشم چرا که رهنمودهای راهگشای ایشان در ثمر رساندن این تحقیق،بی نهایت ارزشمند بوده است و همواری گام به گام این تحقیق جز با همیاری و همراهی خردمندانه و بزرگوارانه ایشان میسّر نمی گردید. همچنین با سپاس از زحمات تمامی اساتید محترمی که با و تلاش های بی وقفه و راهنمایی های ارزشمند شان مرا در امر تحصیل یاری نمودند.و نیز با تشکر و قدردانی فراوان از آقای دکتر مهدی فدایی و دکتر حمیدرضا کلیدبری که زحمت داوری این پایان نامه را بر عهده داشته اند.بفهرست مطالبعنوان صفحهچکیده تحقیق1فصل اوّل : کلیات تحقیق(1-1مقدمه3 (2-1بیان مسأله33-1)ضرورت و اهمیت تحقیق6(4-1 اهداف تحقیق71-5)فرضیه های تحقیق71-6) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق81-7)قلمروی تحقیق12فصل دوّم : بررسی ادبیّات و پیشینه تحقیق(1-2 بخش اوّل : تمایل به ترک خدمت(1-1-2 مقدمه14(2-1-2 […]
 • منبع علمی مقاله –186
  3ـ جمهره أنساب العرب:کتاب جمهره به زبان عربی در یک جلد تالیف ابن‌حزم ابو محمد علی بن‌احمد بن‌سعید، فقیه، محدث، فیلسوف، عالم ادیان و مذاهب و شاعر و یکی از درخشان‌ترین چهره‌های فرهنگ اسلامی در اندلس (384ـ 456هجری قمری) گسترده‌ترین و جامع‌ترین کتاب نسب شناسی است.شهرت خاندان ابن‌حزم با پدرش آغاز مى‏شود. پدرش و وى در یکى از بحرانى‏ترین و پرآشوب‏ترین دوران‌هاى تاریخ اندلس مى‏زیسته‏اند، که همزمان با پایان خلافت امویان و فروپاشى وحدت جغرافیایى ـ سیاسى اندلس و آغاز آشفتگى و انحطاط بوده است(نک: ابن‌حزم، خاندان).عناوین کتاب‌ها و رسائل ابن‌حزم گواه بر این است که وى نویسنده‏اى بسیار پرکار بوده است. گزارش‌هاى تاریخ نگاران نیز نشان مى‏دهد که نوشته‏هاى وى به شمار شگفت‏انگیزى مى‏رسیده است. مثلا از پسرش ابو رافع فضل (د 479 ق/1086 م) نقل مى‏شود که شمار نوشته‏هاى پدرش در فقه، حدیث، اصول، نحو و لغت، ملل و نحل، تاریخ و نیز ردّیّه‏هایى که بر مخالفان نوشته به حدود 400 مجلد مى‏رسیده و نزدیک به 80000 برگ را در بر مى‏گرفته است، بدین سان وى را از لحاظ کثرت نوشته‏هایش با محمد بن‌جریر طبرى نویسنده تاریخ مشهور مقایسه کرده‏اند(ابن صاعد، 76ـ 77)، اما از همه این نوشته‏ها اکنون جز چند کتاب و تعدادى رساله باقى نمانده است‏.ابن حزم با مطالعه و تلخیص کتاب‏هاى نسب شناسى، رجال، تاریخ، زندگی‌نامه نویسى و غیره که پیش از این نوشته شده، یک مجموعه کامل و مرتبط به هم را نوشت. این مجموعه در بردارنده نام صحابه، بزرگان خاندان […]

To use as shortcode with id: 

دسته بندی ها :