صفحه اصلی

 • منبع علمی مقاله –138
  نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا کمانیاستاد راهنما: جناب آقای دکتر هادی وکیلیاستاد مشاور: جناب آقای دکترمسعود صادقیتاریخ شروع پایان نامه: 01/04/1391تاریخ اتمام پایان نامه:23/01/1394چکیده:از منتقدان مهم اهل سنت در قرن ششم ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی (متوفی597) است. وی قسمت اعظم کتاب "تلبیس ابلیس" را به نقد آراء و آداب سلوک و رفتار صوفیان اختصاص داده است. به نظر او از جمله خدعه های شیطان با صوفیان ترک کسب و کار و نکاح، عزلت نشینی، پوشیدن خرقه و رواج سماع، نظر بر احداث اعتقاد به حلول و اتحاد و ادعای عشق الهی است. وی در کتاب دیگری به نام "صیدالخاطر" در جاهای گوناگون به نکوهش صوفیه پرداخته، اما مخالفان صوفیه از کتاب تلبیس ابلیس او بیشتر استقبال کرده اند. با این حال وی مشایخ اولیه صوفیه را سلف صالح می داند و از جمله بدعت گذاران محسوب نمی دارد. وی در "صفه الصفوه" نیز از بسیاری از صوفیان به نیکییاد کرده است.از قرن هفتم برخی عالمان شیعه امامیه برای پی ریزی عرفان شیعی کوشیدند. گروهی از علماء که تحت تأثیر ابن عربی و شارحان او هستند میان صوفیه ای که ملتزم به رعایت ظاهر و باطن شرع هستند با آن هایی که آداب و تعالیم غیرشرعی دارند فرق می نهند. به طور کلی تقریبا تمامی علما و فقهای شیعه که در آثارشان گرایشهای عرفانی وجود دارد، از این جمله اند. مثلا در آثار امام خمینی(س) سخنانی در تجلیل از شیوایی گفتار ارباب تصوف و استفاده از حقایقی که اهل کشف و ریاضت گفته اند وجود دارد. ایشان همچنین در برخی آثار […]
 • منبع علمی مقاله –170
  22796504291330سه00سه فهرست مطالب TOC \p " " \h \z \t "Heading 1;2;Heading 2;3;تیتر فصل اصلی;1" مقدمه PAGEREF _Toc333654487 \h 1پیش‌درآمد PAGEREF _Toc333654488 \h 2معرفی نویسنده PAGEREF _Toc333654489 \h 3معرفی کتاب PAGEREF _Toc333654490 \h 4گزارشی از محتوای فصول کتاب PAGEREF _Toc333654491 \h 5روان‌شناسی و دین PAGEREF _Toc333654492 \h 5 دین و روان‌شناسی PAGEREF _Toc333654494 \h 8رفتار دینی PAGEREF _Toc333654503 \h 13اندیشه‌های دینی PAGEREF _Toc333654525 \h 21احساسات دینی PAGEREF _Toc333654529 \h 25دیدگاه نویسنده و تحلیل کتاب PAGEREF _Toc333654543 \h 33پیش‌درآمد PAGEREF _Toc333654544 \h 33دیدگاه‌ نویسنده PAGEREF _Toc333654545 \h 33تحلیل اجمالی PAGEREF _Toc333654546 \h 34فهرست آثار علمی دکتر کِیت لوونتال PAGEREF _Toc333654547 \h 37طرح کلی موضوع PAGEREF _Toc333654551 \h 48فصل اول: روان‌شناسی و دین روان‌شناسی چیست؟ PAGEREF _Toc333654555 \h 53دین چیست؟ PAGEREF _Toc333654556 \h 54تاریخچه‌ای اجمالی از رابطه بی‌ثبات میان روان‌شناسی و دین PAGEREF _Toc333654557 \h 59معنویت و مسائل مرتبط PAGEREF _Toc333654558 \h 65جنسیت PAGEREF _Toc333654559 \h 66خلاصه PAGEREF _Toc333654560 \h 671977378294544چهار 00چهار فصل دوم: دین و روان‌شناسی تأثیر مسیحیت غربی PAGEREF _Toc333654564 \h 69ادیان و تبیین‌هایی که آن‌ها از رفتار، اندیشه‌ها و احساسات به دست می‌دهند PAGEREF _Toc333654565 \h 71آیین بودا PAGEREF […]
 • منبع علمی مقاله user8547
  1-5-3 جامعه اماری....................................................................................................................................................652-5-3 روش نمونه گیری.............................................................................................................................................653-5-3 حجم نمونه.......................................................................................................................................................65فصل چهارم:یافته های تحقیق........................................................................................................................................66فصل پنجم:نتایج تحقیق.................................................................................................................................................1011-5 مقدمه...................................................................................................................................................................102 2-5 ضرورت توجه به مهاجرت....................................................................................................................................1033-5 نتیجه […]
 • منبع علمی مقاله user8135
  3-3-2 تقریر کانتی تیری د دوو .............................................................................53فصل سوم: نظریهی نهادی .................................................................................................561-3 معرفی نظریهی نهادی ......................................................................................572-3 آرتور دانتو ......................................................................................................621-2-3 عالم هنر .....................................................................................................63.2-2-3 تاریخینگری و پایان هنر ............................................................................653-2-3 زیبایی و زشتی ............................................................................................684-2-3 دربارگی ......................................................................................................713-3 جرج دیکی ......................................................................................................731-3-3 توجه دیکی به اثار حاضرآماده ...................................................................732-3-3 آثار حاضرآماده به عنوان ضد هنر ..............................................................743-3-3 توجه به بستر فرهنگی-اجتماعی […]
 • منبع علمی مقاله user81
  زیاریان و نظام بار در آن دوره ...........................................................................52آل بویه و نظام بار در آن دوره ..........................................................................53غزنویان و نظام بار در آن دوره .........................................................................54سلاجقه ونظام بار درآن دوره ........................................................................64مغولان و نظام بار درآن دوره ........................................................................71تیموریان و نظام بار در آن دوره ....................................................................81فصل 4.صفویه و نظام بار در آن دوره ....................................................................تأثیر ساختار قدرت صفویه در رابطه با تشریفات درباری..............................87کاخ ها و اماکن مخصوص بار در دوره صفوی ...........................................92نحوه اجرای مراسم بار در دوره صفویه .......................................................99مراسم تاج گذاری پادشاه صفوی و تشریفات بار ......................................103مناصب مرتبط با تشریفات بار .................................................................درآمد............................................................................................................115منصب ایشیک آقاسی باشی و […]
 • منبع علمی مقاله —d1144
  شاخص متغیری است که بیانگر و نشان دهنده شرایط موجود می‌باشد و بنابراین می‌تواند برای اندازه گیری تغییرات مورد استفاده قرار گیرد.معماری سرویس‌گرا نقش اتصال بین کسب و کار و فناوری اطلاعات را بر عهده دارد.منطق فازی نه تنها به عنوان متدولوژی کنترل؛ بلکه راهی برای پردازش داده ها، بر مبنای مجاز کردن عضویت گروهی کوچک به جای عضویت گروهی دسته ای ارائه می‌کند.منطق فازی معتقد است که ابهام در ماهیت علم است. بر خلاف نظریه‌های کلاسیک که معتقدند باید تقریب‌ها را دقیق‌تر کرد تا بهره‌وری افزایش یابد.1-5-کلمات کلیدی فارسی: مدل، ارزیابی آمادگی، معماری سرویس‌گرا، شاخص، منطق فازیمدل بیانی از طرح‌های سازمان است. مدل‌های ارزیابی تا کیدی بر ارزیابی آنچه که با ارزش است و بها دادن به آنچه که ارزیابی شده است می‌باشد.ارزیابی آمادگی: طی این ارزیابی، آمادگی سازمانی از جهات مختلف سنجیده می‌شود تا مشکلات و مخاطرات احتمالی در جهت پذیرش معماری مورد نظر شناسایی شود و با چاره‌اندیشی زمینه استقرار سیستم فراهم شود.معماری سرویس‌گرا: سبکی از معماری که حاوی قوانین، الگوها و ضوابطی است که منجر به ایجاد خصایصی نظیر پیمانه ای بودن، بسته بندی، اتصال سست، استفاده مجدد و ترکیب پذیری شده و از نظر ساختار از یک ارائه دهنده سرویس و یک درخواست کننده سرویس تشکیل شده است.شاخص: متغیری برای شناخت و ارزشیابی، که فرصت یا ابزاری برای مقایسه شرایط و حساسیت ها، موقعیت ها و گرایش ها بوده و در ارتباط با اهداف و مقاصد، امکان تشخیص و پیش بینی […]
 • منبع علمی مقاله –232
  1-12-3-1- نشانگرهای غیر مبتنی برPCR 15 1-12-3-2- نشانگرهای مبتنی برPCR 16 1-12-3-2-1 نشانگرPAPD 17 1-12-3-2-2 نشانگرAFLP 17 1-12-3-2-3 نشانگرSSR 17 1-12-3-2-4 نشانگرISSR 18 1-12-3-2-5 نشانگرSRAP و مزایا و معایب آن19کاربرد نشانگر(مارکر)هایDNA 20واکنش زنجیرهای پلیمراز(PCR)211-14-1- مراحل واکنش زنجیرهای پلیمراز22تجزیه و تحلیل دادهها241-15-1 دندروگرام241-15-2 تجزیه خوشه ای251-15-3 ضریب شباهت261-15-4 انتخاب الگوریتم26بررسی کارآیی الگوریتم مورد استفاده در تجزیه کلاستر26شاخص شانون27بررسی تنوع و تفاوت ژنتیکی بین جمعیتها براساس آنالیز Nei27سابقه تحقیق281-15-1- مروری بر برخی منبع علمی مقالههای انجام شده بر روی Quercus brantii Lindl.281-15-2- مروری بر برخی منبع علمی مقالههای انجام شده با استفاده از نشانگرSRAP28فصل دوم: مواد و روشها2-1- انتخاب مناطق و جمعیتها332-2- جمعآوری نمونه ها و آماده سازی آنها342-3- استخراج DNA از نمونه های گیاهی34 2-3-1- آماده کردن نمونه ها34 2-3-2- استخراج DNA35 2-3-2-1- مواد موردنیاز35 2-3-2-2- روش کار362-4- تعیین کیفیت وکمیت DNA372-5- واکنش زنجیره ای پلیمراز) (PCR392-6- الکتروفورز41 2-6-1- محلول اتیدیوم بروماید42 2-6-2- تهیه ژل الکتروفورز43 2-6-3- الکتروفورز محصول PCR432-7- تجزیه و تحلیل داده ها44فصل سوم: نتایج و بحث3-1پلیمورفیسم 46 3-2 بررسی پارامترهای اصلی تنوع ژنتیکی همه لوکوسها در جمعیتهای گونهQuercus brantii Lindl. 503-3 بررسی تنوع و تفاوت ژنتیکی بین جمعیتها […]

To use as shortcode with id: 

دسته بندی ها :