منبع علمی مقاله —d1834

1-4-1 هدف اصلی............................................................................................................................................................9
1-4-2 اهداف فرعی..........................................................................................................................................................9
1-5)سؤال های تحقیق.........................................................................................................................................................10
1-5-1 سؤال اصلی...........................................................................................................................................................10
1-5-2 سؤال های فرعی....................................................................................................................................................10
1-6 محدوده منبع علمی مقاله..........................................................................................................................................................10
1-6- 1 محدودهی مکانی................................................................................................................................................10
1-6-2 محدودهی زمانی...................................................................................................................................................11
2-6 محدودیتهای تحقیق..................................................................................................................................................11
1-7 تعریف واژه ها واصطلاحات........................................................................................................................................11
1-7-1 ورزش.................................................................................................................................................................11
1-7-2 ورزش همگانی....................................................................................................................................................11
1-7-3 گرایش.................................................................................................................................................................11
فصل 2:مبانی نظری وپیشینه تحقیق
1-2 مقدمه...........................................................................................................................................................................13
2-2 استان کرمانشاه.............................................................................................................................................................13
2-3 ورزش.........................................................................................................................................................................13
2-4 فعالیت های ورزشی.....................................................................................................................................................13
2-5 ورزش از دیدگاه اندیشمندان........................................................................................................................................14
1-5-2 ابن سینا................................................................................................................................................................14
2-5-2 خواجه نصیرالدین طوسی.....................................................................................................................................14
2-5-3 ابن خلدون...........................................................................................................................................................14
2-5-4 شجاع...................................................................................................................................................................15
2-5-5 افلاطون................................................................................................................................................................15
2-5-6 آندرهکرسون.......................................................................................................................................................15
2-6 دلایل اهمیت ورزش....................................................................................................................................................16
2-7 گرایش........................................................................................................................................................................16
2-8 عوامل مؤثربرگرایش مردم به ورزش.............................................................................................................................18
2-9 ورزش همگانی............................................................................................................................................................20
2-10 شاخص سنجش ورزش همگانی.................................................................................................................................20
2-10-1 تعداد شرکت کنندگان در ورزش همگانی.......................................................................................................20
2-10-2 سطح سلامتی جامعه..........................................................................................................................................20
2-11 ورزش همگانی وطبقه بندی آن..................................................................................................................................21
2-11-1 ورزش آموزشی.................................................................................................................................................21
2-11-2 ورزش غیر رسمی..............................................................................................................................................21
2-11-3 ورزش درون بخشی...........................................................................................................................................21
2-11-4 ورزش برون بخشی............................................................................................................................................22
2-11-5 ورزش باشگاهی................................................................................................................................................22
2-12 ورزش های بومی،محلی و سنتی.................................................................................................................................22
2-12-1 ورزش بومی......................................................................................................................................................22
2-12-2 ورزش های محلی.............................................................................................................................................23
2-13 ورزش های همگانی در جهان....................................................................................................................................23
2-14 سیر تکاملی ورزش های همگانی در جهان..................................................................................................................24
2-15 ورزش همگانی در ایران.............................................................................................................................................25
2-16 فدراسیون ورزش های همگانی...................................................................................................................................28
2-17 جایگاه فدراسیون ورزش های همگانی.......................................................................................................................29
2-18 شورای سازمان تربیت بدنی........................................................................................................................................30
2-19 اعضای شورای ورزش همگانی..................................................................................................................................31
2-20 اعضای شورای ورزش همگانی استان.........................................................................................................................32
2-21 اعضای شورای ورزش همگانی شهرستان....................................................................................................................33
2-22 تشکیلات وساختار فدراسیون ورزش همگانی.............................................................................................................33
2-23 شرح وظایف فدراسیون ورزش همگانی.....................................................................................................................34
2-24 فعالیت های ورزشی برای مقاطع سنی مختلف.............................................................................................................36
2-25 انجمن ها وکمیته های فدراسیون ورزش همگانی........................................................................................................36
2-26 شرح وظایف انجمن های ورزشی...............................................................................................................................36
2-27 انجمن ورزش های بومی و محلی و روستایی وعشایری فدراسیون ورزش همگانی.......................................................37
2-28 انجمن ورزش آمادگی جسمانی قدراسیون ورزش های همگانی..................................................................................38
2-29 انجمن ورزش های طبیعی فدراسیون ورزش همگانی...................................................................................................39
2-30 انجمن ورزش صبحگاهی فدراسیون ورزش همگانی...................................................................................................39
2-31 انجمن ورزشی بازیها و تفریحات فدراسیون ورزش همگانی........................................................................................40
2-32 انجمن ورزش بزرگسالان فدراسیون ورزش همگانی...................................................................................................40
2-33 انجمن اسکیت فدراسیون ورزش همگانی...................................................................................................................41
2-34 انجمن ورزشی کبدی فدراسیون ورزش همگانی.........................................................................................................42
2-35 انجمن ورزشی یوگا فدراسیون ورزش همگانی...........................................................................................................42
2-36 انجمن ورزشی کارمندان دولت فدراسیون ورزش همگانی..........................................................................................43
2-37 انجمن ورزشی بیماران پیوند اعضا فدراسیون ورزش همگانی......................................................................................43
2-38 اهداف ورزش های همگانی.......................................................................................................................................44
2-39 دستاوردهای ورزش و فعالیت بدنی.............................................................................................................................46
2-40 مروری بر تحقیقات داخلی.........................................................................................................................................51
2-41 تحقیقات خارجی.......................................................................................................................................................55
فصل 3:روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه...........................................................................................................................................................................59
2-3 روش تحقیق.................................................................................................................................................................59
3-3 جامعه آماری................................................................................................................................................................60
3-4 نمونه آماری.................................................................................................................................................................60
3-5 روش های جمع آماری داده ها واطلاعات.....................................................................................................................60
3-5-1 مطالعات کتابخانه ای.............................................................................................................................................60
3-5- 2 پرسشنامه.............................................................................................................................................................61
3-6 پایایی وروایی..............................................................................................................................................................61
3-6-1 بررسی پایایی ابزار تحقیق.....................................................................................................................................61
3-6-2 روایی پرسشنامه...................................................................................................................................................62
3-7 روش های آماری مورداستفاده......................................................................................................................................62
3-7-1 تجزیه وتحلیل عامل تأییدی..................................................................................................................................63
3-7- 2آ زمون تی نمونه مستقل ANOV..........................................................................................................................63
3 -7-3 جمع بندی...........................................................................................................................................................63
فصل 4:یافته های تحقیق
4-1 مقدمه...........................................................................................................................................................................65
4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی...............................................................................................................................65
4-3 بررسی پایایی ابزار تحقیق.............................................................................................................................................77
4-4 تحلیل عاملی تأییدی.....................................................................................................................................................78
4-5 بررسی نرمال بودن فرضیهها..........................................................................................................................................81
4-6 بررسی فرضیات تحقیق.................................................................................................................................................80
4-21 جدول آماری جنسیت................................................................................................................................................81
4-22 آزمون نمونه های مستقل جنسیت................................................................................................................................81
4-23 آزمون ANOVA سن............................................................................................................................................84
4-24 آزمون فراوانی سن....................................................................................................................................................84
4-25 جدول فراوانی وضعیت تأهل......................................................................................................................................86
4-26 نمونه های مستقل وضعیت تأهل.................................................................................................................................86
4-27 آزمون ANOVAتحصیلات...................................................................................................................................87
4-28 آزمون فراوانی تحصیلات...........................................................................................................................................87
4-29 آزمون ANOVAدرآمد........................................................................................................................................88
4-30 آزمون فراوانی درآمد................................................................................................................................................89
4-31 آزمون ANOVAهزینه کل....................................................................................................................................90
4-32 آزمون فراوانی هزینه................................................................................................................................................90
4-33 آزمون ANOVAهزینه ورزش...............................................................................................................................91
4-34 آزمون فراوانی هزینه ورزش......................................................................................................................................91
فصل 5:بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه...........................................................................................................................................................................95
5-2 نتایج مربوط به فرضیات تحقیق.....................................................................................................................................95
5-3 بحث............................................................................................................................................................................96
5-4 پیشنهادات وراهکارها برای حضور بیشتر در ورزش همگانی..........................................................................................97
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی......................................................................................................................................98
منابع و مأخذ........................................................................................................................................................................99
فهرست جداول و نمودارها
جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن...........................................................................................................66
جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت......................................................................................................66
جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل.............................................................................................67
جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات..................................................................................................67
جدول 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد افراد خانواده....................................................................................68
جدول 4-6 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد........................................................................................................69
جدول 4-7 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب هزینه کل....................................................................................................69
جدول 4-8 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب هزینه ماهیانه ورزش....................................................................................70
جدول 4-9 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انگیزه ورزش............................................................................................71
جدول 4-10 توزیع فراوانی رشته های مورد علاقه شرکت کنندگان.................................................................72
جدول 4-11 توزیع فراوانی بر اساس موانع حضور در فعالیت های ورزشی...........................................................................73
جدول 4-12 توزیع فراوانی بر حسب مشوق های ورزشی.....................................................................................................74
جدول 4-13 توزیع فراوانی بر حسب نوبت ورزش در هفته..................................................................................................74
جدول 4-15 توزیع فراوانی بر حسب ایمنی مکان ورزشی.....................................................................................................75
جدول 4-16 توزیع فراوانی بر حسب مکان ورزشی.............................................................................................................75
جدول 4-17 توزیع فراوانی بر حسب فعالیت های ورزشی در منزل......................................................................................76
جدل 4-18 بررسی پایایی متغیرهای تحقیق...........................................................................................................................76
جدول4-19 عوامل متغیرهای مختلف به همراه ضرایب معناداری آنها..................................................................................81
جدول 4-20 آزمونبررسی نرمال بودن توزیع متغیرها.............................................................................................................82
جدول4-21 آزمون آماری جنسیت......................................................................................................................................83
جدول4-22 آزمون نمونههای مستقل جنسیت.......................................................................................................................83
جدول 4-23 آزمونANOVA سن...................................................................................................................................84
جدول 4-24 آزمون فراوانی سن..........................................................................................................................................84
جدول4-25 فراوانی وضعیت تأهل.......................................................................................................................................86
جدول4-26 نمونه های مستقل وضعیت تأهل.......................................................................................................................86
جدول 4-27 آزمون ANOVAتحصیلات.........................................................................................................................87
جدول 4-28 آزمون فراوانی تحصیلات...............................................................................................................................87
جدول 4-29 آزمون ANOVAدرآمد...............................................................................................................................88
جدول 4-30 آزمون فراوانی درآمد......................................................................................................................................89
جدول 4-31 آزمون ANOVAهزینه کل.......................................................................................................................................91
جدول 4-32 آزمون فراوانی هزینه......................................................................................................91
جدول 4-33 آزمون ANOVAهزینه ورزش.....................................................................................................................92
جدول 4-34 آزمون فراوانی هزینه ورزش............................................................................................................................91
نمودار1 مدل مفهومی زمینه های اجتماعی موثربرگرایش شهروندان به ورزش همگانی..........................................................16
نمودار 2-1 ساختار فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران (غفرانی،1387).....................................................26
فهرست اشکال

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : elmname.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

شکل 1-2 طبقه بندی پنج حیطه مربوط به ورزش همگانی و تفریحی...................................................................................22
شکل 4-1 مدل تحلیل عاملی تأییدی(ضرایب معناداری)......................................................................................................82
شکل4-2 مدل تحلیل عاملی تأییدی(ضرایب استاندارد).......................................................................................................83
فصل اول
مقدمه ومعرفی تحقیق
1-1مقدمه
به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و موجب می شود، افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته و در تامین سلامت جسمی و روانی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد (معدن کن,69). بیش از 2000 سال قبل بقراط، پزشک یونانی در مورد نیاز انسان به فعالیت‌های حرکتی مستمر، اعلام داشت که فعالیت‌های بدنی برای سلامتی ضروری است و ارگان‌های بدن انسان در صورت داشتن تمرینات بدنی معتدل و مستمر، سلامتی خود را حفظ نموده، قوی شده، سرعت عمرشان کاهش پیدا کرده و عمرشان طولانی می‌گردد و چنانچه فعالیت حرکتی از زندگی روزمرهشان دور شود، دستگاه‌های بدن او تنبل و آماده پذیرش بیماری‌های گوناگون گردیده و سرعت رشد آنها کاهش و سرعت عمرشان افزایش یافته و پیری در انسان تسریع می‌شود (قره، 1383). نوع زندگی در قرن حاضرماشینی است پیشرفت های تکنولوژیکی امروزی در عین حال که رفاه و آسایش را برای بشر به ارمغان آورده است اما با کاهش حرکت و فعالیتهای بدنی، شیوه های نوینی را بر زندگی انسان ها حاکم کرده و آثار زیانبار ناشی از فقر وکاهش حرکت، زمینه ساز بروز بسیاری از مشکلات و ناراحتیهای جسمانی و روانی گردیده است. بدون تردید امروزه ورزش و تربیت بدنی به پدیده جهانی تبدیل شده است و در سالهای آغازین قرن بیستم به عنوان یک هنر و البته در راستای ایجاد جامعه سالم مورد توجه بوده است (دبورا، وست، چارلز و بوچر،1375). امروزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیربنایی برای تمام کشورها و جوامع محسوب میشود و به طور چشمگیر و فزاینده مورد توجه همگان قرار گرفته است.از آثار مثبت این پدیده میتوان به تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینههای درمانی و افزایش میزان تولید و بهره وری شهروندان اشاره کرد. مقوله ورزش و تربیت بدنی میتواند به عنوان یک وسیله تفریح و گذران اوقات فراغت و ابزار مؤثر برای جلوگیری از انواع انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر باشد.علاوه بر این در دنیای معاصر که عصر هجوم ماهواره ها لقب گرفته است، پدیده ورزش میتواند به عنوان ابزاری سالم و نسبتأ ارزان برای مقابله با انواع تهاجمات فرهنگی به کار گرفته شود(به نقل ازحمایت طلب1388). اختصاص دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه به فعالیتهای ورزشی و به ویژه در چارچوب ورزش همگانی، علاوه بر تاثیر آن در تأمین سلامت و نشاط فردی و ارتقای سلامت اجتماعی در پیشگیری از اشاعه برخی از آسیب های اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. از این رو توسعه ورزش همگانی و به صورت راهبردی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در امور زندگی شهری به شمار میآید (ایازی، 1389). ورزش، این پدیده سازمان یافته اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 طی این دوران، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به خود گرفته و از جنبههای گوناگونی قابل بررسی است.یکی از مهمترین جنبههای آن، همگانی بودن آن یا به تعبیری ورزش همگانی است. ورزش همگانی با هدف افزایش مشارکت تمام گروههای اجتماعی و فراهم کردن تکثرگرایی ورزشی، تقویت ورزش قهرمانی ، ورزش رقابتی، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایهگذاری شد. امروزه ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه میشود، یکی از زیرشاخصهای توسعه انسانی در جوامع قلمداد میگردد.همچنین به واسطه افزایش سلامت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینههای درمانی و بهداشتی میشود و بهره وری نیروی کار جامعه را بالا میبرد و از این راه به توسعه همه جانبه آن جامعه کمک میکند. ورزش همگانی باوجودسادگی حرکات درزمینه سلامت شهروندان می تواندنقش مهمی را برعهده بگیرد. ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان است و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت بررسی گرایش شهروندان مهم است تا برنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام شود (معین الدینی 1391). تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از حوزههای معارف بشری است (جوادی پور وسمیع نیا،1392) و ورزش همگانی یکی از شاخههای آن محسوب میشود که در تأمین سلامت و بهداشت تن و روان انسانها از جایگاه ویژه ای برخوردار است (رضوی، 1381) اکثر روان شناسان معتقدند که تنها یک علت یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست، بلکه عوامل مختلفی باعث گرایش یا عدم گرایش افراد به امر ورزش می شوند (شفیعی، 1373).از طرفی گرایش افراد به هر موضوعی چند بعدی است بنابراین گرایش به موضوعات باید از از زوایای مختلف ارزیابی شودتا بتوان با تقسیم نمره مرکب به نمرات کوچکتر سهم هر بعد یا هربخش از گرایش را اندازه گیری و اعتبار آن را محاسبه کرد. شناخت خصوصیات و موقعیت افراد و آگاهی ازگرایشهای افراد به فعالیتهای حرکتی و ورزشی نقش مهمی درتصمیم گیری های تربیتی وآموزشی و بهداشتی داردو می تواند دست اندرکاران ومتولیان ورزش رادرفراهم کردن امکانات متناسب باتمایلات وتواناییها ونیازهای جسمی و روانی افراد به منظورایجاد زمینههای لازم برای توسعه وگسترش فعالیتهای حرکتی و ورزشی وبرنامه ریزی واقع بینانه واصولی کمک کند.
1-2 بیان مسئله:
نوع زندگی در قرن حاضرماشینی است.پیشرفت تکنولوژی وتأثیر آن در پهنه زندگی انسانها، بشر را بافقرحرکتی روبه رو ساخته است (معتمدین، 1383). ازآنجایی که حرکت، زندگی و پویایی بشر است و عدم حرکت یا همان فقر حرکتی در هر سنی با عوارض جانبی چون چاقی، ضعف عضلات، بیماریهای دستگاه گردش خون، تنفس و اختلالات روانی همراه است، بنابراین میتوان گفت حرکت جزء جدانشدنی زندگی انسانهاست (معتمدین وهمکاران،1388). کاهش تحرک و فعالیت بدنی در زندگی روزمره که به واسطه توسعه و گسترش امکانات و وسایل رفاهی و شیوههای نوین زندگی به وجود میآید ضرورت پرداختن به ورزش و تربیت بدنی را بیش از پیش ایجاب میکند و انجام مستمر و منظم حرکات بدنی در این راستا، امری لازم و حیاتی به نظر می رسد (کاشف، 1379). عمده ترین وسیله ی تربیت همگانی درجامعه معاصر درکشورهای پیشرفته ورزش است (شعبانی وهمکاران،1390). امروزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیربنایی برای تمام کشورها و جوامع محسوب می شود و به طور چشمگیر و فزاینده مورد توجه همگان قرار گرفته است.از آثار مثبت این پدیده میتوان به تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینههای درمانی و افزایش میزان تولید و بهره وری شهروندان اشاره کرد. مقوله ورزش و تربیت بدنی میتواند به عنوان یک وسیله تفریح و گذران اوقات فراغت و ابزار مؤثر برای جلوگیری از انواع انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر باشد. علاوه بر این در دنیای معاصر که عصر هجوم ماهوارهها لقب گرفته است، پدیده ورزش میتواند به عنوان ابزاری سالم و نسبتا ارزان برای مقابله با انواع تهاجمات فرهنگی به کار گرفته شود(حمایت طلب،1388).اساساً توسعه ورزش در ارتباط با افزایش مشارکت و ترویج فرصت‌ها و مزایای حضور در فعالیت‌های ورزشی است. مشارکت در ورزش و فعالیت‌های بدنی دامنه گسترده‌ای از مفاهیم از قبیل حضور کودکان در بازی، مشارکت دادن زنان در ورزش، حضور جوانان در ورزش‌هایی که قانونمند بوده، و نهایتاً توسعه ورزش همگانی، حرفه‌ای و قهرمانی را به هم مرتبط می‌کند (کالیوپی، شیلبوری و کریستین، 2008).با وجود این همه اسناد و مدارک در خصوص ارزش و جایگاه ورزش و تربیت بدنی در توسعه سلامتی و تندرستی متأسفانه در کشور ما هنوز اهمیت و ضرورت ورزش در بین اقشار مختلف جامعه شناخته شده نیست و آن طور که باید و شاید به ارزش و جایگاه ورزش در سلامتی و تندرستی افراد جامعه پرداخته نشده است.عدم تحرک جسمانی یعنی محروم شدن از سلامتی و بهداشت جسمانی، روحی، روانی، شادابی و کارایی که یقینأ صدمات جبران ناپذیری بر کل اجتماع به دنبال خواهد داشت(حمایت طلب،1388). بر اساس نظر متخصصان امور اجتماعی و جامعه شناسان، علل عدم رشد، توسعه و ترویج هر مقوله در یک جامعه را میتوان از ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و...بررسی کرد. ورزش به عنوان یکی از فعالیتهای فراغتی از نوع فعال، نقش تعیین کننده ای در حفظ سلامت جسمی وروحی انسانها دارد. داشتن زندگی سالم مستلزم تحرک و فعالیتهای ورزشی است.این موضوع بارها در منبع علمی مقالههای مختلف بیان شده است. آگاهی افراد از تاثیرات مطلوب فعالیتهای ورزشی بر دستگاههای مختلف بدن، موجب شده تا گرایش به این امر روز به روز افزایش یابد (صفانیا،1380). تاکید مردم ازفعالیتهای رقابتی به سمت ورزشهای آزاد تغییر کرده است، این رویکرد در کشورهای دیگر نیز دیده می شود (غفوری و همکاران،1383). تحقیقات انجام شده در قاره اروپانشان میدهد که رویکرد اصلی انها گسترش ورزش همگانی است (مظفری وهمکار،1384) نتایج رساله دکتری غفوری نیزبه افزایش سرمایه گذاری در ورزش همگانی ایران تاکید دارد (غفوری، 1382) چون این مسئله بر سلامت افراد بیشتری از جامعه تاثیر میگذارد و سرمایه گذاری دولت، موجب بهبود چند برابری سلامت و بهداشت در جامعه میشود (غفوری و همکاران، 1382). اختصاص دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه به فعالیتهای ورزشی و به ویژه در چارچوب ورزش همگانی، علاوه بر تاثیر آن در تأمین سلامت و نشاط فردی و ارتقای سلامت اجتماعی در پیشگیری از اشاعه برخی از آسیبهای اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. از این رو توسعه ورزش همگانی به صورت راهبردی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در امور زندگی شهری به شمار میآید (ایازی، 1389).
ورزش، این پدیده سازمان یافته اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 طی این دوران، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به خود گرفته و از جنبههای گوناگونی قابل بررسی است. یکی از مهمترین جنبههای آن، همگانی بودن آن یا به تعبیری ورزش همگانی است. ورزش همگانی با هدف افزایش مشارکت تمام گروههای اجتماعی و فراهم کردن تکثرگرایی ورزشی، تقویت ورزش قهرمانی ، ورزش رقابتی، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه گذاری شد. امروزه ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه میشود، یکی از زیرشاخصهای توسعه انسانی در جوامع قلمداد میگردد. همچنین به واسطه افزایش سلامت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینههای درمانی و بهداشتی می شود و بهره وری نیروی کار جامعه را بالا میبرد و از این راه به توسعه همه جانبه آن جامعه کمک میکند. ورزش همگانی باوجودسادگی حرکات درزمینه سلامت شهروندان میتواند نقش مهمی را برعهده بگیرد.ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان است و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت بررسی گرایش شهروندان مهم است تابرنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام شود (معین الدینی 1391). گذشته از این، ورزش همگانی در یک جامعه کارکردهای مطلوبی چون افزایش همدلی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی، کمک به فرآیند جامعه پذیری افراد نیز دارد. یکی از جنبههای مهم و کارکردی ورزش همگانی، پیرامون ورزش قهرمانی است(مول و همکاران 1992). در تحقیقی به اثر ورزش همگانی بر ورزش قهرمانی پرداختند. آنها در مدل معروف اوقات فراغت خود، ورزش همگانی را پایه توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای دانستهاند. در منبع علمی مقاله دیگری آزمودنیها بر نقش ورزش همگانی و توسعه آن در پیشرفت ورزش قهرمانی تأکید کرده و آن را پشتوانه ورزش حرفه ای و قهرمانی قلمداد کردند (رانسون,2002).
سازمان بهداشت جهانی سه شاخص برای شنجش سلامت و تندرستی بین ملل گوناگون ارائه کرده است:
1) بیماریها 2) مرگ و میر 3) کامیابی
به همین دلیل کشورهای جهان میکوشند با اقدامات مناسب، به هنجارهای مطلوبی در سه شاخص یادشده دست یابند. در این راستا ورزش همگانی به عنوان بخشی از اقدامهای مناسب در دستور کار دولت قرار گرفته است (گائینی، 1387). ورزش همگانی دارای ماهیتی تفریحی، آزادانه و انتخابی است و این ماهیت ورزش همگانی موجب شکل گیری اثرات مختلف آن نظیر :سلامت جسمی و روانی، لذت بخشی و بانشاط بودن و اجتماعی بودن میشود (زنگی آبادیوهمکارن، 1388). وزارت بهداشت بریتانیا در سال 2003 اعلام کرد که ورزش همگانی نه تنها باعث کامیابی میشود بلکه برای ارتقاءبهداشت عمومی ضروری است. این وزارتخانه تأکید می کند که باگسترش ورزش همگانی، خطر گسترش بیماریهای مزمن اصلی تا 50درصد و خطر مرگ زودرس بین20 تا30 درصد کاهش مییابد (گائینی،1387). تحقیقات انجام شده در مورد اثرات ورزش همگانی برسلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی و غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزشها و به ویژه ورزش همگانی در جهان افزایش یابد. لذا روی آوردن مردم به ورزش و فوایدی که از ورزش کردن به دست میآورند مسئولین را به این سمت سوق می دهد که به بررسی روشهایی بپردازند که باعث افزایش تعداد شرکت کنندگان در ورزشهای همگانی و تفریحی میشود (آفرینش خاکی، 1384). تاکنون طرحها و برنامههای مختلفی برای تشویق و ترغیب مردم به ورزش ارائه شده است اما هیچ کدام سعی در شناسایی واقعیتها نکردهاند و شواهد حاکی از آن است که بسیاری از برنامههای اجرا شده با موفقیت چندانی همراه نبوده است چرا که مطالعات صورت گرفته نشان دادهاند که در بهترین شرایط، تعداد شرکت کنندگان در ورزش همگانی و تفریحی در کشور بیش از 10درصد جمعیت کشور نیست. آمار پائین حضور مردم در فعالیتهای ورزشی میتواند پیامد برنامه ریزیهای نامناسب ورزش همگانی باشد. آمار حضور مردم استان کرمانشاه نیز تفاوت چندانی با آمار کشوری ندارد.این در حالی است که تعداد شرکت کنندگان در بعضی کشورها مثل فنلاند و سوئد از 80درصدجمعیت کشور آنان فراتر رفته است (غفوری، 1382). مطالعات همچنین نشان میدهد که در بسیاری از کشورها و از جمله ایران، توجه به ورزش و اولویت دادن به آن به صورت قانون و مصوبه درآمده است اما اینکه چرا در کشور ما در مقایسه با دیگرکشورها هنوز درصد مهمی از مردم در ورزش شرکت نمیکنند مشخص نیست (مظفری وهمکار 1384 ). بنابراین سؤالی که ذهن مسئولان و برنامه ریزان ورزش را به خود مشغول کرده است این است که چرا با وجود کم هزینه بودن و آسان بودن ورزش همگانی و آگاهی مردم از اثرات مفید ان درصد افرادی که به ورزش روی می آورند بسیار اندک است؟ دلیل توسعه نیافتگی آن چیست؟ با چه روشهایی می توان آن را سریع تر گسترش داد؟ (آفرینش خاکی،1384). برگزاری هربرنامه ای ازجمله برنامههای ورزشی نیازمند شناخت دقیق شرایط ونیازهای موجود آن جامعه است. بی توجهی به انتظارات استفاده کنندگان ازخدمات، موجب اتلاف هزینه، وقت ونیروی انسانی میشود. بنابراین توجه به نیازها یکی ازابزار مهم تصمیم گیری است (فتحی،2005).کشور های مختلف به دلایل گوناگون وارد عرصه ورزش شده اند. ورزش اینک به صنعتی تبدیل شده که بر شاخصهای اقتصادی، اجتمائی و حتی سیاسی کشورها اثر عمیق و با اهمیت دارد. هر کشوری مجبور است برای تسلط هر چه بیشتر به منابع تعیین کننده و منافع خود، به متغیر های اصلی موثر بر آن توجه کند. اکنون آشکار شده است که برنامه ریزی برای هر پدیدهای مستلزم دارا بودن نگرش جهانی است و ورزش از این قاعده مستثنی نیست شناخت سیاستهای درست و تعیین راهبردهای منطقی، سرنوشت هر جامعه را رقم میزند (1388,غفرانی).بدون شک عدم توجه به عوامل موثر بر پدیدههای مختلف اجتماعی منجر به آسیب دیدن جامعه خواهد شد. ورزش همگانی و قهرمانی و میزان اهمیت سرمایهگذاری روی آنها به یکی از عمدهترین چالشهای دولتها در هزاره سوم تبدیل شده است. به طوری که منافع کلان ورزش قهرمانی، موجب ترغیب سیاست گذاران به توسعه آن در جهت کسب سود بیشتر برای خود شده است. تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از حوزههای معارف بشری است (جوادی پور وهمکار1392) و ورزش همگانی یکی از شاخههای آن محسوب میشود که در تأمین سلامت و بهداشت تن و روان انسانها از جایگاه ویژهای برخوردار است (رضوی، 1381). اکثر روان شناسان معتقدند که تنها یک علت یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست، بلکه عوامل مختلفی باعث گرایش یا عدم گرایش افراد به امر ورزش میشوند (شفیعی، 1373). از طرفی گرایش افراد به هر موضوعی چندبعدی است بنابراین گرایش به موضوعات باید از از زوایای مختلف ارزیابی شود تا بتوان با تقسیم نمره مرکب به نمرات کوچکتر سهم هر بعد یا هربخش از گرایش را اندازهگیری و اعتبار آن را محاسبه کرد. شناخت خصوصیات و موقعیت افراد و آگاهی ازگرایشهای افراد به فعالیتهای حرکتی و ورزشی نقش مهمی درتصمیم گیریهای تربیتی وآموزشی و بهداشتی داردو می تواند دست اندرکاران ومتولیان ورزش رادرفراهم کردن امکانات متناسب باتمایلات وتواناییها ونیازهای جسمی و روانی افراد به منظورایجاد زمینههای لازم برای توسعه وگسترش فعالیتهای حرکتی و ورزشی وبرنامه ریزی واقع بینانه واصولی کمک کند (آرم،1999). با مرور تحقیقات داخلی عطارزاده و همکاران (1386) در تحقیقی که انتظار میرود مقایسه نتایج آن با نتایج این تحقیق دستاوردهای بسیار ارزشمندی در پی داشته باشد بیان کردند که کسب نشاط و شادابی از مهمترین علل و انگیزههای شرکت کردن و عقب ماندن از کارهای روزانه از مهمترین علل شرکت نکردن در فعالیتهای حرکتی و ورزشی است.بین نگرش به فعالیتهای حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگیهای مختلف سن، تأهل و تجرد، تعداد اعضای خانواده، نوع شغل، گرایش و عدم گرایش به فعالیتهای حرکتی و ورزشی تفاوت معنی داری وجود دارد، ولی بین نگرش به فعالیتهای حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگیهای مختلف جنسیت، سطح تحصیلات، درآمدماهانه، هزینه خانوار، هزینه ماهانه ورزشی، تعدادجلسات تمرین درهفته، مدت زمان تمرین در هرجلسه، رفاه و ایمنی مکان ورزشی و سابقه ورزشی تفاوت معنی داری وجود ندارد (عطارزاده وهمکار 1386) و (مظفری،1381). درتبیین نگرش و گرایش مردم نسبت به فعالیتهای حرکتی و ورزشی درجمهوری اسلامی ایران بیان کرد 36%افراد در فعالیتهای حرکتی و ورزشی شرکت نمیکنند. کسب نشاط و شادابی و تقویت جسم و جان از مهم ترین علل و انگیزههای شرکت در فعالیتهای حرکتی و ورزشی و در مقابل، عقب ماندن از کارهای روزانه، در دسترس نبودن اماکن ورزشی، عادت نداشتن و تنبلی و بی حوصلگی از مهم ترین علل شرکت نکردن افراد در حرکتهای حرکتی و ورزشی است. طبق نتایج وی پیاده روی، فوتبال و آمادگی جسمانی از فعالیتهایی بود که بیشتر افراد به آنها میپرداختند. منزل وسالن سرپوشیده دو مکانی بودند که بیشتر افراد در آنها به فعالیتهای حرکتی و ورزشی میپرداختند (مظفری، 1381). دستغیب (1378) در تحقیقی به این نتایج دست یافت که همراه با افزایش سن از فعالیتهای حرکتی و ورزشی آزمودنیها کاسته میشود.از طرفی بین سطح تحصیلات و فعالیت ورزشی بانوان رابطه معنی داری به دست آمد به گونهای که با افزایش سطح تحصیلات میزان فعالیت ورزشی افزایش مییابد.افراد شاغل به شرکت در فعالیتهای حرکتی و ورزشی گرایش کمتری دارند. آزمودنیهای مجرد در مقایسه با افراد متأهل گرایش بیشتری به شرکت در فعالیتهای حرکتی و ورزشی داشتند (دستغیب، 1378).باتوجه به اینکه تحقیقات متعددی عوامل گرایش مردم به ورزش همگانی را درجوامع مختلف بافرهنگهای متفاوت موردبررسی قرارداده ونتایج مختلفی بدست آورده اند، ازاین روتحقیق حاضردردرجه اول درپی آن است که مشخص کند که آیا ورزش دراوقات فراغت مردم کرمانشاه جایگاهی دارد یاخیر؟ وباتوجه به نقش و اهمیت ورزش در زندگی انسان اطلاعات کاملی از نگرش اقشارمختلف جامعه کرمانشاه نسبت به ورزش و نحوهی گذران اوقات فراغت بدست میآید وبعد به بررسی گرایش شهروندان به ورزش شهروندی درکرمانشاه وانگیزهی آنان برای شرکت در فعالیتهای ورزشی و موانع حضور آنها در این فعالیتها ورشتههای مورد علاقهی آنها ازدیدگاه اقشارمختلف شرکتکننده وغیرشرکتکننده دراین نوع ورزش خواهد پرداخت. درنهایت میتوان گفت مطالعه اخیر از آن جهت مهم خواهد بود که به جامعه دانشگاهی و به تبع آن مسئولان و برنامه ریزان حوزه تربیت بدنی کرمانشاه در شناخت میزان گرایش مردم ورشتههای موردعلاقه آنان در حیطه تربیت بدنی و ورزش وتفریحات سالم کمک خواهد کرد تا با برنامهریزیها و تصمیم گیریهای عملی ومنطقی و مردم پسند و اثربخش از برنامههای غیرعملی، بی اثر و تکرار برنامههای بی نتیجه وتحمیل برنامههای غیرمنطقی و اجرانشدنی جلوگیری شود و درضمن اطلاع از نگرش و گرایش افراد جامعه در برنامه ریزیها موجب جلب اعتماد وهمکاری آنها خواهدشد. اگر مسئولان و برنامه ریزان براساس نگرشها و گرایشهای افراد برنامه ریزی کنند از هرنظرسودمند خواهد بود زیرا هم افراد جامعه به خواستهها و انگیزههای خود دست مییابند وهم مسئولان با برنامه ریزی صحیح موجب میشوند بی نظمیها کاهش یابد ودر این صورت بسیاری ازمشکلات جامعه حل خواهد شد واینها همه تأییدی بر این واقعیت است که زندگی سالم مستلزم تحرک وفعالیت های ورزشی صحیح و برنامه ریزی شده و در نتیجه استفاده مناسب از اوقات فراغت می باشد.نتایج تحقیق حاضر میتواند منجر به تبیین راهکارهای مناسبی در زمینهی توسعهی ورزش همگانی و تفریحی باشد تا از این رهگذر،شاهد افزایش مشارکت شهروندان در برنامههای ورزش همگانی و تفریحی باشیم.
1-3 ضرورت واهمیت تحقیق:
باتوجه به اینکه نوع زندگی درقرن حاضرماشینی است.پیشرفت تکنولوژی و تأثیرآن در پهنه زندگی انسانها، بشر را بافقرحرکتی روبرو ساخته است (معتمدین ،1383). ازآنجایی که حرکت پویایی وزندگی بشراست و عدم حرکت یاهمان فقرحرکتی درهرسنی باعوارض جانبی چون چاقی، ضعف عضلات، بیماریهای دستگاه گردش خون، تنفس و اختلالات روانی همراه است بنابراین میتوان گفت حرکت جزء جدانشدنی زندگی انسانهاست (احمدی ،1381). درعصرحاضر، ورزش به عنوان یک ابزار چندبعدی باتأثیرات گسترده جایگاه و نقش ارزشمند خود را در اقتصاد، سلامتی انسانها، گذران اوقات فراغت سالم و بانشاط و لذت بخش، در آموز ش و پرورش مردم به ویژه نسل نوجوان و جوان، درایجاد روابط اجتماعی بین مردم، درپیشگیری از ابتلا به بیماریها،پیشگیری از بسیاری از مفاسداجتماعی و انحرافات اخلاقی روبه گسترش درجامعه و کاربردهای دیگری متجلی ساخته است (مظفری ،1384). درضرورت توجه به ورزش همگانی، چه ازطرف دولتها برای برنامه ریزی وتوسعه آن وچه ازطرف مردم برای شرکت درانواع این ورزشها هیچ شک وشبههای وجود ندارد. ورزش همگانی دربین کشورها ازسال1900میلادی تاکنون باانگیزههای متفاوتی ازجمله تأمین سلامت جسمی و روانی، غنیسازی اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعی، دورشدن از زندگی ماشینی، بازگشت به طبیعت، افزایش کارایی، زمینهسازی برای رشد ورزش قهرمانی وتوصیه پزشکان مورد توجه قرارگرفته است. با شناخت واقعیات موجود درجامعه شرکت کنندگان درورزش همگانی میتوان نسبت به حل مشکلاتی ازقبیل وضعیت سلامت افراد، پایین بودن آمارشرکتکنندگان درورزش همگانی نسبت به جوامع دیگر،هدایت و اصلاح بهترباورها، ارزشها وهنجارهای رایج جامعه وتعلیم وتربیت شهروندان ودرنتیجه جلوگیری از ناهنجاریهای اجتماعی ازطریق ورزش، سیاستگذاری واقدام کرد (عادلخانی،1391). درکشورما ورزش همگانی ازسال1358تحت عنوان ورزش محلات آغازشد و در سال 1362به صورت تشکل قانونی تحت عنوان جهاد تربیت بدنی رسمیت یافت. ولی متأسفانه به دلیل گرایش مدیران به ورزش قهرمانی تاکنون منبع علمی مقاله دسته جمعی درمورد ورزش همگانی ایران صورت نگرفته است(مظفری وهمکاران 1384). درایران کمتر به شکل سازمان یافته به ورزش همگانی و شهروندی توجه شده است. مشارکت پایین جامعه در ورزش همگانی میتواند مشکلات و معضلات فراوانی برای جامعه به دنبال داشته باشد. تحقیقات انجام شده درمورد اثرات مختلف ومفید فعالیتهای بدنی باعث شده که مشارکت مردم درورزش به خصوص ورزش همگانی افزایش یابد به همین دلیل امروزه اغلب کشورهای پیشرفته جهان دربرنامه ریزیها و سازماندهی ورزش همگانی کشورخود بادیگرکشورها رقابت میکنند و مرتبا درحال ارائه برنامههای خلاق برای رشد این ورزش هستند و کشوری که از این موج فزاینده عقب بیفتد نمیتواند خلأ ایجادشده را پرنماید( الخوئی،1381 وسندرسون،2000). تنها با شناخت و آگاهی ازگرایش وعلائق مردم به فعالیتهای حرکتی و ورزشی میتوان به پیش بینی طراحی و برنامهریزی صحیح برای این امرمهم پرداخت. یکی ازراههای توسعه ورزش همگانی شناسایی نیازها و نگرشهای مردم به ورزش و شناخت عوامل محدودکننده مؤثر درتوسعه ورزش همگانی است تا باتوجه به آنها برنامهریزی کرد ولی متأسفانه در این خصوص تحقیق جامعی صورت نگرفته است. طبیعی به نظر میرسد افرادی که ازتأثیرات فعالیتهای حرکتی و ورزشی درجامعه بهرهمند شوند گرایش مثبتی نسبت به آن داشته باشند واگر بیشترافرادجامعه چنین دیدگاه مثبتی داشته باشند یکی ازنقاط قوت و عاملی درپذیرش آن درجامعه خواهدبود.( دستغیب،1378و مارتیندل،1990). ودرمقابل اگراغلب افرادجامعه به دلایلی گرایش منفی نسبت به ورزش ابرازدارند هرنوع برنامهریزی برای توسعه آن بامشکل مواجه خواهدبود. (تولسون،1994). و وظائف و مسئولیت های مدیران و برنامهریزان رامشکل خواهدکرد. بنابراین شناخت نیازها، نگرشها و گرایشهای مردم درحیطه تربیت بدنی و ورزش وتفریحات سالم به مسئولان و مدیران و برنامهریزان تربیت بدنی و ورزش درکلیه نهادهای ورزشی کشور کمک میکند تا برنامهریزیها و تصمیم گیریهای عملی، منطقی، مردم پسند و اثربخشی انجام دهند و درنتیجه ازبرنامهریزیهای غیرعملی و بیاثر و تکرار برنامههای بینتیجه و تحمیل برنامههای غیرمنطقی و اجرانشدنی جلوگیری شود.درضمن درنظرگرفتن گرایشها وعلائق افراد دربرنامهریزیها موجب جلب اعتماد و همکاری آنها میشود ( مود،1994). اگر مسئولان و برنامهریزان براساس گرایشها وعلائق افراد برنامه ریزی کنند از هرنظرسودمند خواهد بود زیرا هم افرادجامعه به خواستهها و انگیزههای خود دست می یابند وهم مسئولان با برنامه ریزی صحیح موجب میشوند بی نظمیها کاهش یابد ودر این صورت بسیاری ازمشکلات جامعه حل خواهد شد. ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان است و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت با توجه بهنقش و اهمیت ورزش و سلامتی در دورۀ حاضر و لزوم توجه دولتها وسیاستگذاران به این مهم بررسی گرایش شهروندان به ورزش شهروندی مهم است تا با شناخت جامعه شرکتکنندگان برنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام شود(معین الدینی 1391). تحقیقات متعددی عوامل گرایش مردم به ورزش همگانی را درجوامع مختلف با فرهنگهای متفاوت موردبررسی قرارداده ونتایج مختلفی بدست آوردهاند. بنابراین لازم خواهد بود که به بررسی گرایش شهروندان به ورزش شهروندی درکرمانشاه ازدیدگاه اقشارمختلف شرکتکننده وغیرشرکتکننده دراین نوع ورزش پرداخته شود که ازاین طریق به برنامهریزان ومسؤلان دربرمانهریزیهای مناسب ومفید کمک شود.
1-4 اهداف تحقیق:
1-4-1 هدف اصلی:
بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی، گرایش،انگیزه وموانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی(مطالعه موردی:شهرکرمانشاه)
1-4-2 اهداف فرعی:
بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس جنسیت.
بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس سن.
بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس وضعیت تأهل.
بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس میزان تحصیلات.
بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس درآمدماهیانه.
بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس هزینه خانوار.
بررسی میزان گرایش مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی براساس هزینه ماهیانه ورزش.
تعیین و اولویت بندی رشتههای مورد علاقه مردم.
بررسی موانع عدم شرکت مردم در ورزش شهروندی.
بررسی انگیزههای مردم برای شرکت در ورزش شهروندی.
1-5 سؤال های تحقیق:
1-5-1 سؤال کلی:
گرایش،انگیزه وموانع مردم شهرکرمانشاه بزای مشارکت در ورزش شهروندی کدام است؟
1-5-2 سؤال های فرعی:
آیا بین جنسیت مردم شهر کرمانشاه بامشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟
آیا بین سن مردم شهرکرمانشاه بامشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟
آیا بین تحصیلات مردم شهرکرمانشاه بامشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟
آیا بین درآمد ماهیانه مردم شهرکرمانشاه با مشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟
آیا بین هزینه خانوار مردم شهرکرمانشاه با مشارکت در ورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟
آیابین هزینه ماهیانه ورزش بامشارکت مردم شهرکرمانشاه درورزش شهروندی تفاوت وجود دارد؟
رشته های مورد علاقه و اولویت بندی آنها از نظر افراد شهر کرمانشاه کدامند؟
موانع عدم شرکت مردم در ورزش شهروندی کدام است؟
انگیزه های مردم برای شرکت در ورزش شهروندی چیست؟
1-6 محدوده منبع علمی مقاله:
1-6-1محدوده مکانی: دادههای منبع علمی مقاله ازمردم شرکتکننده وغیرشرکت کننده در ورزش همگانی و شهروندی شهرکرمانشاه جمعآوری شده است و به ورزش قهرمانی و حرفهای و ورزش تعلیم و تربیت نمیپردازد. ضمن اینکه این موارد از بحث این تحقیق خارج است.
1-6-2محدوده زمانی:تحقیق حاضردر دوره زمانی دی1392 تا مرداد 1393انجام پذیرفت.
2-6 محدودیتهای تحقیق :
این تحقیق علیرغم تلاشهایی که برای آن صورت گرفته است دارای محدودیتهایی نیزمیباشدکه به اختصاربه آنهااشاره شده است.
1-این تحقیق صرفاً بر روی مردم شهر کرمانشاه صورت گرفته است و دیگر شهر های کشور مورد بررسی قرار نگرفته است ، بنابراین نتایج آن باید با احتیاط تعمیم داده شود.
2-بی دقتی و عدم تمایل برخی از اعضای نمونه آماری در پاسخ دادن به سؤالات به گونه ای که حدود 11 پرسش نامه به علت پاسخ های نیمه تمام کنارگذاشته شد و حدود 19 پرسش نامه نیز برگشت داده نشد.
3-پراکندگی مناطق در نواحی مختلف شهر کرمانشاه و دور بودن مسیرها از یکدیگر نیز از جمله محدودیتهای دیگر تحقیق بود.
1-7 تعریف واژه ها واصطلاحات:
1-7-1 ورزش:
ورزش به فعالیتها ومهارت های عادی جسمانیای گفته میشود که برپایهی یک رشته قوانین مورد توافق همگانی و با اهداف تفریحی، یا برای مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارتجویی یا آمیزهای ازاین اهداف انجام میگیرد. واژهی ورزش که از دیرباز معنای تمرین و ممارست داشت به هنگام تصویب قانون ورزش اجباری در مدارس در 16شهریور ماه 1306 به طور رسمی به معنای امروزی وارد قاموس واژگان دولتی ایران شده است.
1-7-2 ورزش همگانی:
ورزش همگانی یا ورزش برای همه، معادل عبارت انگلیسی sport for all است ومعمولا به ان دسته ازفعالیتهای ورزشی اطلاق میشود که جنبه تفریحی داشته و بدون توجه به نتیجهی آن -برد وباخت- انجام میشود. دربعضی ازمنابع واژهی مشارکت کلان را معادل ورزش همگانی میدانند(سایت فدراسیون جهانی ورزش همگانی،2011).
1-7-3 گرایش:
گرایش درفرهنگ لغات فارسی به معنای میل و رغبت ویا قصد و اراده میباشد. معادل انگلیسی آن Trend میباشد. گرایش داشتن به معنای تمایل یافتن میباشد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
در این فصل با توجه به هدفها و سئوالهای تحقیق، گزیده ادبیات تحقیق مربوط به هر کدام از آنها، ارائه شد. مطالب این فصل در دو بخش ارائه گردید. در بخش اول به مبانی نظری تحقیق پرداخته و در بخش دوم مروری بر خلاصه ای از تحقیقاتی که در زمینه گرایش وموانع وانگیزه مردم برای مشارکت در ورزش همگانی انجام شده است پرداخته شد. بدین صورت که در بخش اول ابتدا ادبیات مرتبط با ورزش همگانی را به تفصیل بحث و در پایان ، نتایج تحقیات داخلی و خارجی انجام شده در ارتباط با ورزش همگانی ارائه خواهد شد.
2-2 استان کرمانشاه
استان کرمانشاه درغرب ایران واقع شده است.جمعیت این استان بنابرسرشماری سال 2006میلادی1902760 نفر است.مساحت این استان24640کیلومترمربع است وهفدهمین استان کشور ازنظر وسعت به شمار می آید و 5/1درصد مساحت کشور را در بر می گیرد.ازاستان های غربی است وباعراق مرز مشترک دارد.مرکز این استان شهرکرمانشاه می باشد که حدود784602 نفرجمعیت دارد و1410متر ازسطح دریا ارتفاع دارد.این استان دارای 14 شهرستان و31شهر و31بخش و86دهستان و2793 آبادی دارای سکنه می باشد.شهرستان های این استان شامل اسلام آبادغرب،پاوه،ثلاث باباجانی،جوانرود،دالاهو،روانسر،سرپل ذهاب،سنقر،صحنه،قصرشیرین،کرمانشاه،کنگاور،گیلان غرب وهرسین می باشد.مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان تا پایان شهریور ماه را 37 هزار نفر در رشته‌های مختلف این استان عنوان کرد و گفت: هم اینک این تعداد ورزشکار در قالب 46 هیات ورزشی آقایان و 41 هیات ورزشی بانوان فعالیت می‌کنند)ویکیپدیا).مردم این استان باجمعیتی بالغ بر یک میلیون ونهصدهزارنفرهمانند سایر استان های کشورمشارکت نسبتا پایینی درفعالیت های ورزشی همگانی دارند(مظفری و قره،1384).شهرکرمانشاه مرکز استان کرمانشاه ویکی ازکلان شهرهای ایران می باشد که جمعیتی بالغ بر 884760 نفرومساحتی حدود93389956 مترمربع درادو بزرگترین شهرکردنشین می باشد.
2-3 ورزش
ورزش عبارت است از یک فعالیت رقابتى نهادینه شده (Institutionalized) که مستلزم کاربرد نیروى جسمانى شدید و یا استفاده از مهارت‌هاى جسمانى پیچیده به‌وسیلهٔ شرکت‌کنندگانى است که توسط عوامل درونى و بیرونى تحریک شوند. این تعریف، با فعالیت‌هاى ورزشى سازمان یافته در ارتباط است.
2-4 فعالیت‌هاى ورزشى
چه فعالیت‌هایى ورزش قلمداد مى‌شوند. آیا جاگینگ یک ورزش است؟ شطرنج، اتومبیل‌رانی، وزنه‌بردارى چطور؟ آیا کودکانى که در حال بازى تفننى بیسبال، به فعالیت ورزشى اشتغال دارند، حتى اگر فعالیت آنها با بازى حرفه‌اى خیلى تفاوت داشته باشد؟ همچنان‌که تعریف شد ورزش مستلزم به‌کارگیرى مهارت‌هاى جسمانى پیچیده و توانایى و یا نیروى شدید جسمانى است. این اصطلاحات بخشى از یک طیف گسترده‌اى هستند که باعث مى‌شوند گاهى تشخیص مهارت‌هاى جسمانى و غیرجسمانی، و شرایط حرکتى پیچیده و ساده و همچنین فعالیت‌هاى شدید و غیر شدید مشکل شود. به‌علاوه به‌دلیل اینکه تمام فعالیت‌هاى جسمانى شدید و مهارت‌هاى پیچیده به‌عنوان ورزش قابل طبقه‌بندى نیستند. هنگام طبقه‌بندى باید محیط و موقعیتى که فعالیت‌ جسمانى در آن به‌وقوع مى‌پیوندد مورد توجه باشد.
2-5 ورزش ازدیدگاه اندیشمندان
2-5-1 ابن سینا
ورزش، حرکتی است تابع اراده. در ورزش، تنفس بلند و بزرگ و پی در پی می آید [مراد، تنفس عمیق و شدت تنفس در اثر بالا رفتن مقدار اکسیژن مصرفی است]. هر کس بتواند با اسلوب صحیح و متناسب با اعتدال مزاجش و در وقت و هنگام مناسب ورزش کند، از چاره جویی [پیش گیری] و مداوای بیماری های مزاجی که در دنباله آن می آید، بی نیاز می گردد. این بهره برداری از ورزش هنگامی میسّر است که دستورات دیگر بهداشتی را به کلی مراعات کند.آن چه که امروزه در دنیای غرب تحت عنوان تربیت بدنی و ورزش، و آثار مفید آن بر روی بدن مورد توجه است، شالوده اش از او [ابن سینا] ست. او در کتاب گران بهایش، قانون در طب – که در عالم طب معروف است و مسائل پزشکی در آن مطرح گردیده و اطبای بعد از او با الهام از این کتاب به امور طبابت پرداختند، و بارها در کشورهای خارجی تجدید چاپ گردیده – فصلی را به پرورش بدن و ورزش و آثار آن اختصاص داده است و نظرهایی را ارائه نموده است که قسمت اعظم آن در باب تربیت بدنی و ورزش، امروزه نیز مورد قبول می باشد(حسین صبوری،کتاب ورزش دراسلام).
2-5-2 خواجه نصیرالدین طوسی
در فراگیری [ممارست و تجربه حاصل کردن] هر فنی، ریاضت و بازی] که تحریک حرارت غریزی و حفظ صحّت و نفی کسالت و بلادت [کند فهمی] و حدّت ذکا [شدت هوشیاری و سرعت انتقال و سرعت فهم] و بعث نشاط [برانگیخته شدن سرور و بشاشیّت جسمی و روانی] لازم است که به عادت گیرند(حسین صبوری،کتاب ورزش دراسلام).
2-5-3 ابن خلدون
در شهرها هوا به علت در آمیختن با بخارهای گندیده ای که از فزونی فضولات حاصل می شود، فاسد می گردد، در صورتی که هوا به روح نشاط می بخشد و نشاط روح به علت اثر حرارت غریزی به تقویت و هضم غذا کمک می کند؛ علاوه بر آن چه ذکر شد، ورزش نیز در تعب و نشاط روح، دخیل است که این تعب و نشاط در شهرنشینان کمتر است، به دلیل این که در پیش شهرنشینان، ورزش وجود ندارد؛ علتش این است که آنان غالباً در حالت سکونت و آرامشند و از ثمرات ورزش به هیچ وجه بهره مند نمی شوند، و هیچ نشانه ای از آن در میان ایشان یافت نمی شود؛ بدین دلیل، بیماری های بسیاری در شهرها و بلاد بروز می کند و نسبت به بروز امراض، مردم شهرها به این فن [پزشکی] نیازمند می شوند(حسین صبوری،کتاب ورزش دراسلام).
2-5-4 شجاع (نویسنده کتاب انیس الناس)
بر پدر است که تا رضاع [شیر خوارگی] طفل تمام شد، به تادیب و ریاضت او مشغول گردد و مواد ذیل را به او بیاموزد:
الف) فرایض و سنن و قرآنش بیاموزند.
ب) مقدمات علمی [تعلیمش کند] آن قدر که از دایره عوام بیرون آید تا بعد از آن او خود بی سعی کس، علم خود را زیاد سازد.
پ) ملعم سلاح ورزی و سواری ملازمش سازد.
ث) خط و شنا کردن بیاموزد. (حسین صبوری،کتاب ورزش دراسلام).
و اما دیدگاه اندیشمندان غربی
2-5-5 افلاطون
جوانی پرزور و زیبا بوده است. شانه های پهن او موجب شد که به وی لقب افلاطون دهند. مردم به او به عنوان یک سرباز جنگ جو نگاه می کردند و در بازی های "ایستن مید" دو دفعه برنده جایزه این بازی ها شد... افلاطون به این ورزش ذهنی [بازی دیالکتیک سقراط] علاقه مندی خاصی نشان می داد، همانند علاقه ای که به ورزش خشن کشتی گراییده بود. (حسین صبوری،کتاب ورزش دراسلام).
2-5-6 آندرهکرسون، نویسنده کتاب فلاسفه بزرگ می نویسد
سقراط در میان کارهایی که شایسته توجه می دانست، دردرجه اول تمرینات بدنی و به خصوص تمرینات نظامی را قرار داده و می گفت که اگر تمرینات نظامی در ملاعام انجام نمی گیرد، برای خواص دلیلی نمی شود که از آن غفلت ورزند و در کمال توجه بدان نپردازند. بدانید که در هیچ پیکار و در هیچ کاری پشیمان نخواهید شد از این که قوای خود را تقویت کنید. در کلیّه اعمال، بدن ما به کار ما می آید و قدرت و سلامت آن در درجه اول اهمیت قرار دارد، حتی در کارهایی که شما می پندارید بدن کمتر دخیل می باشد، یعنی کارهای فکری. کیست که نداند چه اشتباهاتی اشخاص به علت ورزیده نبودن بدن مرتکب می گردند. (حسین صبوری،کتاب ورزش دراسلام).
2-6 دلایل اهمیت ورزش
ورزش، سلامت جامعه و محیط را تحت تاثیر قرار می دهد. در حقیقت توجه سیاستگذاران به جامعه، دست کم در بعضی جهات به میزان امکانات فراهم شده برای جامعه بستگی دارد. در بعد اقتصادی نیز توجه ورزش برای سیاستگذاران منشاء فوایدی شده است. رابطه ورزش تفریحی و تولید ناخالص ملی 9/8 میلیارد دلار یا 22 درصد تولید ناخالص ملی در کانادا است. 2 درصد مجموع مشاغل در این کشور در حیطه ورزش و تفریحات ایجاد می شود. در همین کشور، ورزش و صنایع وابسته به آن از نظر ایجاد شغل مقام دوم و از نظر سهم در تولید ناخالص ملی مقام هشتم را در مجموع صنایع به خود اختصاص داده است(غفرانی،1387و وات،2003). صنعت ورزش تنها در ایالات متحده آمریکا در سال 1995 میلادی بالغ بر 8/93 میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد کرده است و ششمین صنعت بزرگ کشور به حساب می آید. سهم صنعت ورزش در تجارت جهانی 5/2 درصد است. وضعیت اقتصادی کشورها نیز می تواند روی شرکت شهروندان در فعالیتهای ورزشی موثر باشد و در کشورهای در حال توسعه، مشکلات اقتصادی و حل آنها از اولویت بیشتری برخوردارند. در سایر کشورها که از نظر اقتصادی تا اندازه ای در وضعیت مطلوب تری قرار دارند، شرکت در فعالیتهای ورزشی بیشتر است. در هنگ کنگ، تعداد شرکت کنندگان در ورزش از 40 درصد در سال 1996 به 54 درصد در سال 1998 رسید و با رکود اقتصادی در سال 1999 به 45 درصد رسید(غفرانی،1387و وات،2003). در اسکاتلند نیز بین سالهای 1995 تا 1998 کاهش اندکی در اشتغال برابر با 32 درصد مشاهده شد که ناشی از رکود اقتصادی بود این امر بر تعداد شرکت کنندگان در ورزش تاثیر دراز مدتی گذاشت. امروزه تفریح و چگونگی اوقات فراغت وسیله ای موثر برای پرورش قوای فکری، جسمی و اخلاقی افراد است و عاملی برای جلوگیری از کج رویهای اجتماعی به شمار می آید. اوقات فراغت حساسترین، ارزشمندترین و پربارترین اوقات زندگی آدمی است. این اوقات مانند شمشیر دو لبی است که یک لبه آن می تواند زمینه ساز خلاقیت و هنر آرایی و لبه دیگر آن عاملی در جهت گرایش به بزهکاری و آسیبهای اجتماعی باشد(اداره تربیت بدنی استان لرستان،1386). تحقیق باربر و وایت(2002) نشان می دهد که افزایش جمعیت و کاهش امکانات ورزشی نسبت به رشد جمعیت سبب عدم فعالیت مردم شده است(دی مارکو و همکاران،1989).........
2-7 گرایش
تمایل برای حرکت به سمت شیئی خوشایند،گرایش نامیده می شود.این تعریف،گونه ای طبقه بندی نیز به دست می دهد.یعنی به تعداد اشیائی که چنان حرکاتی را موجب می شوند،انواع گوناگونی ازگرایش ها وجود دارد.
گرایشات ما چگونه بر شکل دهی رفتارهایمان تأثیر می گذارند؟
گرایشات یکی مهمترین موضوعات در بحث روان شناسی اجتماعی است.گرایش یعنی چه؟و به چه چیز گرایش می گویند؟این گرایشات چگونه ایجادمی شوند؟روان شناسان گرایش را یک تمایل اکتسابی برای ارزیابی چیزهای مختلف به یک شکل خاص تعریف می کنند،این می تواندشامل آدم ها،مسائل،اشیاء یا اتفاقات باشد.چنین ارزیابی هایی معمولا مثبت یا منفی هستند اما گاهی هم ممکن است قطعیت نداشته باشد.به عنوان مثال ممکن است حس شما نسبت به یک فرد یا مسئله ی خاص حس مشخصی نباشد.محققان نیز براین عقیده هستند که گرایشات مؤلفه های مختلفی دارند.
مؤلفه ی احساسی:آن فرد،شیء،یا اتفاق چه حسی در شما ایجادمی کند؟
مؤلفه ی شناختی:شما نسبت به آن موضوع چه افکار و اعتقاداتی دارید؟
مؤلفه ی رفتاری:آن گرایشات چطور بررفتارشما تأثیر می گذارند؟
گرایشات همچنین می توانند صریح یا ضمنی باشند.گرایشات صریح آنهایی هستند که هوشیارانه ازآنها آگاهی داریم و به طور مشخصی بر رفتار و اعتقادات ما تأثیر می گذارند.گرایشات ضمنی،ناهوشیار و ناآگاهانه هستند و به طور ناهوشیار هم بر اعتقادات و رفتارهای ما تأثیر می گذارند.گرایشات چگونه شکل می گیرند؟ممکن است ازمشاهداتمان به دست آمده باشند.نقش های اجتماعی و هنجارهای اجتماعی می توانند تأثیر قوی بر گرایشات ما داشته باشند.نقش های اجتماعی به این ارتباط دارد که انتظار می رود افراد در یک نقش یا موقعیت خاص چطور رفتارکنند،هنجارهای اجتماعی شامل قوانین اجتماعی است که رفتارهای درست و مناسب را مشخص می کند.گرایشات را می توان به طرق مختلف کسب کرد.شرطی سازی کلاسیک یکی ازراه های تأثیر گذاری برگرایشات می باشد.شرطی سازی مؤثر هم درطریقه ی شکل گیری گرایشات تأثیرگذار است.آدم ها همچنین گرایش ها را با مشاهده ی افراد پیرامون خود کسب می کنند.وقتی کسی را تحسین می کنید یک گرایش خاص ازخود نشان می دهد،احتمال اینکه شما نیز اعتقاد یکسانی پیدا کنید بیشتر است.به عنوان مثال بچه ها زمان زیادی را به تماشای گرایشات والدینشان می گذرانند و معمولا دیدگاه های آنان را پیدا می کنند.گرایشات چطور بر رفتار ما تأثیر می گذارند؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *