منبع علمی مقاله user7-321

2404110-16383000
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
پایان‌نامه دوره کارشناسیارشد در رشته منبع علمی مقاله علوماجتماعی
موضوع:بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت
(مطالعه موردی: شهر مریوان)
استاد راهنما:دکتر صادق صالحی

استاد مشاور:دکتر غلامرضا خوش فر
نگارش:سامان چوپانی
شهریور ماه 1392

پس از سپاس خدای منان، اکنون که نگارش این منبع علمی مقاله به پایان آمد، به مصداق «من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عزّ و جلّ» از زحمات بی‌شائبه استاد راهنمای فرهیخته و اندیشمندم «دکتر صادق صالحی» که در تمامی مراحل نگارش این پایان‌نامه راهنما و راهگشای بنده بودند، تشکر می‌نمایم. همچنین، از استاد مشاور بزرگوارم «دکتر غلامرضا خوش فر» که در اتمام و اکمال پایان‌نامه مرا یاری کردند، سپاسگذارم.
ضمناً از دوست گرامیم «آقای سید مهدی پنج تنی» که در تمامی مراحل پایان نامه مرا یاری کردند تشکر می نمایم.
تقدیم به
پدر و مادر گرامیم
و
همسر عزیزمچکیدهپیشرفت و توسعه سریع تکنولوژی و تغییر نامطلوب زندگی در برخی عرصه‌ها به ویژه عرصه مصرف، باعث شده است تا با انبوهی از زباله‌ها که بعضاً حاوی انواع مختلف مواد گرانبها و همچنین مواد سمی هستند، مواجه باشیم. این زباله‌ها اگر به صورت مطلوب مدیریت نشوند هم برای انسان و هم برای محیط‌زیست بسیار زیان‌آور می‌باشند. از آنجا که فرآیند جمع‌‍آوری و ذخیره‌سازی نامناسب زباله‌ها سبب آلودگی محیط‌زیستی خطرناکی می‌شود، لذا، شیوه صحیح بازیابی و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند. اجرای این شیوه ها و رعایت استاندارد ها به عواامل متعددی بستگی دارد که عوامل اسانی از جمله عوامل بسیار مهم در این زمینه می باشد. لازمه اجرای این شیوه های صحیح و رعایت استانداردها توسط عوامل انسانی از جمله نیازمند نگرش و رفتار مطلوب زیست محیطی محیطی نسبت به پدیده بازیافت می باشد. بنابراین، در تحقیق حاضر نگرش و رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله و برخی عوامل مؤثر بر آن در شهر مریوان پرداخته شده است. براساس نظریات موجود و پیشینه‌های تجربی مدلی نظری طراحی گردید. در این تحقیق از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است. در مجموع 400 پرسشنامه تکمیل و جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار بازیافت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین، بین نگرش نسبت به بازیافت و رفتار بازیافت رابطه معنادار و مثبت به دست آمده است. یافته‌ها نشان داد که بین سن با رفتار بازیافت پاسخگو رابطه معناداری وجود ندارد. بین جنسیت پاسخگو با رفتار بازیافت رابطه معناداری بدست آمد. همچنین بین وضعیت تأهل با رفتار بازیافت رابطه معناداری بدست نیامد. بین سطح تحصیلات با رفتار بازیافت نیز رابطه معناداری وجود ندارد. با این وجود، متغیر متوسط درآمد خانوار با رفتار بازیافت رابطه معنادار و مثبت را نشان می‌دهد. همچنین رابطه مثبت و معناداری بین نوع شغل با رفتار بازیافت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که، 19 درصد از واریانس متغیر وابسته به‌وسیله متغیرهای مستقل (نگرش نسبت به بازیافت و پارادایم نوین اکولوژیکی) تبیین شده است. در واقع، ضریب تأثیر پارادایم نوین اکولوژیکی 142/0و برای متغیر نگرش نسبت به بازیافت 465/0 می‌باشد.
واژگان کلیدی: رفتار بازیافت، نگرش نسبت به بازیافت، نگرش محیط‌زیستی، پارادایم نوین اکولوژیکی، شهر مریوان.
فهرست
عنوان صفحه
TOC \o "1-5" \h \z \u فصل اول )کلیات تحقیق(1-1- مقدمه PAGEREF _Toc368113318 \h 21-2- بیان مسأله و اهمیت آن PAGEREF _Toc368113319 \h 41-3- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc368113320 \h 61-3- سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc368113321 \h 7فصل دوم )پیشینه تجربی تحقیق(2-1- مقدمه PAGEREF _Toc368113324 \h 92-2- پیشینه خارجی PAGEREF _Toc368113325 \h 92 – 3- پیشینه داخلی PAGEREF _Toc368113331 \h 342-4- جمع‌بندی پیشینه تجربی تحقیق PAGEREF _Toc368113332 \h 42فصل سوم )پیشینه نظری تحقیق(3-1- مقدمه PAGEREF _Toc368113335 \h 453-2- پیشینه نظری تحقیق PAGEREF _Toc368113336 \h 453-2-1- مدل خطی US اولیه PAGEREF _Toc368113337 \h 463-2-2- مدل رفتار محیط‌زیستی مسئولانه PAGEREF _Toc368113338 \h 483-2-3- مدل چندگانه: مدل انگیزه، توانایی، فرصت و رفتار PAGEREF _Toc368113339 \h 503-2-4- مدل جامعه‌شناختی رفتار محیط‌زیستی PAGEREF _Toc368113340 \h 513-2-5- مدل یکپارچه نگرش و انتخاب رفتار PAGEREF _Toc368113341 \h 523-2-6- پارادایم جدید زیست محیطی PAGEREF _Toc368113342 \h 553-3- چارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc368113343 \h 613-4- مدل نظری تحقیق PAGEREF _Toc368113344 \h 633-5- فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc368113345 \h 64فصل چهارم )روش شناسی تحقیق(4-1- مقدمه PAGEREF _Toc368113348 \h 664-2- روش تحقیق PAGEREF _Toc368113349 \h 674-3- واحد تحلیل PAGEREF _Toc368113350 \h 684-4- جامعه آماری PAGEREF _Toc368113351 \h 684-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه PAGEREF _Toc368113352 \h 684-6- نحوه ی جمع‌آوری داده‌ها: PAGEREF _Toc368113354 \h 704-7- روایی و پایایی ابزار: PAGEREF _Toc368113355 \h 714-8- مفهوم سازی PAGEREF _Toc368113357 \h 734-3-1- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc368113358 \h 73فصل پنجم )یافته های تحقیق(5-1-مقدمه PAGEREF _Toc368113365 \h 805-2- بخش اول: توصیف داده ها PAGEREF _Toc368113366 \h 805-2-1- ویژگی های جامعه آماری PAGEREF _Toc368113367 \h 815-2-1-1- توزیع پاسخگویان برحسب سن PAGEREF _Toc368113368 \h 815-2-1-2- توزیع پاسخگویان بر حسب جنس PAGEREF _Toc368113370 \h 825-2-1-3- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل PAGEREF _Toc368113372 \h 835-2-1-4- توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات PAGEREF _Toc368113374 \h 845-2-1-5- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال PAGEREF _Toc368113376 \h 855-2-1-6- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان درآمد خانوار PAGEREF _Toc368113378 \h 865-2-2- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق PAGEREF _Toc368113380 \h 875-2-2-1- نگرش نسبت به بازیافت PAGEREF _Toc368113382 \h 875-2-2-2- رفتار بازیافت PAGEREF _Toc368113384 \h 925-2-2-3- مقیاس پارادایم نوین اکولوژیکی PAGEREF _Toc368113386 \h 945-3- بخش دوم: تحلیل داده ها PAGEREF _Toc368113388 \h 1005-3-1- آزمون فرضیات PAGEREF _Toc368113389 \h 1015-3-1-1-پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار بازیافت (فرضیه اول) PAGEREF _Toc368113390 \h 1015-3-1-2- رابطه نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت (فرضیه دوم) PAGEREF _Toc368113392 \h 1025-3-1-3- رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی با نگرش نسبت به بازیافت PAGEREF _Toc368113394 \h 1025-3-1-4- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی با رفتار بازیافت (فرضیه چهارم) PAGEREF _Toc368113396 \h 1035-3-1-4- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی بانگرش نسبت به بازیافت (فرضیه پنجم) PAGEREF _Toc368113398 \h 1055-3-2- بخش سوم: تحلیل رگرسیونی چندمتغیره PAGEREF _Toc368113400 \h 1065-3-2-1 تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر رفتار بازیافت PAGEREF _Toc368113401 \h 1075-3-2-2- تأثیر متغیرهای مستقل بر نگرش نسبت به بازیافت PAGEREF _Toc368113405 \h 1095-3-3- تحلیل مسیر و بررسی مدل نظری تحقیق PAGEREF _Toc368113409 \h 1115-3-3-1- اثرات مستقیم و غیر مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته PAGEREF _Toc368113410 \h 1125-3-3-2- بررسی کلی تاثیرات متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر متغیر وابسته PAGEREF _Toc368113416 \h 113فصل ششم )بحث و نتیجه گیری(6-1- مقدمه PAGEREF _Toc368113420 \h 1156-2- نتیجه گیری PAGEREF _Toc368113421 \h 1166-3- پیشنهادات PAGEREF _Toc368113422 \h 1226-4- محدودیت‌ها PAGEREF _Toc368113423 \h 123
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-4: تعربف عملیاتی متغیرهای زمینه ای تحقیق PAGEREF _Toc366994398 \h 74جدول(2-4): گویه‌های مربوط به نگرش نسبت به بازیافت زباله‌ PAGEREF _Toc366994399 \h 76جدول(3-4): گویه‌های مربوط به پارادایم نوین اکولوژیکی PAGEREF _Toc366994400 \h 77جدول (4-4): گویه‌های مربوط به رفتار بازیافت PAGEREF _Toc366994401 \h 78جدول شماره(6-4): ضریب آلفای متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc366994408 \h 72جدول شماره(5-4): نام خوشه ها و مناطق نمونه PAGEREF _Toc366994405 \h 69جدول شماره (1-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن PAGEREF _Toc366994415 \h 81جدول شماره (2-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت PAGEREF _Toc366994416 \h 82جدول شماره (3-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل PAGEREF _Toc366994417 \h 83جدول شماره (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات PAGEREF _Toc366994418 \h 84جدول شماره (5-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال PAGEREF _Toc366994419 \h 85جدول شماره (6-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه خانوار PAGEREF _Toc366994420 \h 865-2-2- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق PAGEREF _Toc366994421 \h 87جدول شماره (7-5): شاخص‌های آماری متغیرهای اصلی تحقیق PAGEREF _Toc366994422 \h 87جدول شماره (8-5): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت PAGEREF _Toc366994423 \h 88جدول شماره (9-5): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت PAGEREF _Toc366994424 \h 92جدول شماره (10-5): توزیع فراوانی متغیر پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP) PAGEREF _Toc366994425 \h 95جدول شماره (11-5): ضریب اسپرمن بین پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP) با رفتار بازیافت PAGEREF _Toc366994428 \h 101جدول شماره (12-5): ضریب همبستگی اسپرمن بین نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت PAGEREF _Toc366994429 \h 102جدول شماره (13- 5 ): ضریب اسپرمن بین پارادایم نوین اکولوژیکی با نگرش نسبت به بازیافت PAGEREF _Toc368089199 \h 102جدول شماره (14-5): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با رفتار بازیافت PAGEREF _Toc368089200 \h 103جدول شماره (15-5): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با نگرش نسبت به بازیافت PAGEREF _Toc368089201 \h 105جدول(16-5): نتیجه کلی معناداری رگرسیون PAGEREF _Toc368089203 \h 107جدول (17-5): تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل با رفتار بازیافت PAGEREF _Toc368089204 \h 107جدول(18-5)ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر رفتار بازیافت PAGEREF _Toc368089205 \h 108جدول(19-5): نتیجه کلی معناداری رگرسیون PAGEREF _Toc368089206 \h 109جدول (20-5): تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل با نگرش نسبت به بازیافت PAGEREF _Toc368089207 \h 109جدول(21-5)ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر نگرش نسبت به بازیافت PAGEREF _Toc368089208 \h 110جدول شماره (22-5): محاسبه اثرات نگرش نسبت به بازیافت (X1) بر رفتار بازیافت PAGEREF _Toc368089209 \h 112جدول شماره (23-5): محاسبه پارادایم نوین محیط زیستی (X2) بر رفتار بازیافت PAGEREF _Toc368089210 \h 112جدول شماره (24-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم درآمد (X3) بر رفتار بازیافت PAGEREF _Toc368089211 \h 112جدول شماره (25-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم سن (X4) بر رفتار بازیافت PAGEREF _Toc368089212 \h 112جدول شماره (26-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحصیلات (X5) بر رفتار بازیافت PAGEREF _Toc368089213 \h 112جدول شماره (27-5): مجموع تاثیرات مستقیم و غیر ستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته PAGEREF _Toc368089214 \h 113270065575501500فصل اول106326198662000 کلیات تحقیق1-1- مقدمهتولید زباله که خود ناشی از فعالیت انسان شهرنشین و مصرف کننده است و هر روز نیز او را به مصرف بیشتر ترغیب می‌کند، جزء لاینفک زندگی است. امروزه تولید زباله به یکی از معضلات اساسی محیط‌زیستی تبدیل شده است. چنانچه دفع این حجم فزاینده زباله به صورت مناسب انجام نشود معضلات جبران ناپذیر محیط‌زیستی را بدنبال خواهد داشت. اجرای طرح بازیافت زباله و تفکیک از مبداء یکی از راهکارهای موثر در بهبود وضعیت بازیافت زباله در کشورهایی است که معمولا کمبود امکانات ذخیره زباله در آنها وجود دارد [چانگ و پون، 2001: به نقل از صالحی، 1391)].
مواد زاید جامد شامل تمام مواد زاید حاصل از فعالیتهایی است که انسان انجام می دهد. این مواد هم از نظر منبع تولید و هم از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی با هم متفاوتند. بخشهای خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنعتی، درمانی بهداشتی و خدمات، هر کدام مواد زیادی با خصوصیات ویژه ای تولید می کنند: (عبدلی،1372، به نقل از؛ احرامپوش و همکاران، 1390). افزایش نرخ رشد شهر نشینی، رشد جمعیت و تغییر در شیوه زندگی در کشورهای در حال توسعه موجب افزایش سرانه تولید مواد زاند جامد می شود (ابراهیمی و همکاران، 1388)
فرآیند بازیافت، علاوه بر رفع مشکلات مذکور می تواند موجب کاهش میزان زباله تولیدی، کاهش مصرف منابع طبیعی و در نهایت موجب کاهش فضای مورد نیاز جهت دفن زباله شود. عملیات بازیافت به علت دارا بودن فواید بهداشتی و اقتصادی به عنوان یک استراتژی خاص در مدیریت مواد زاید جامد به حساب می آید که در تنظیم برنامه های زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخورداراست (اردبیلیان و همکاران،1386: ص3). از آنجایی که کاغذ، فلزات، پلاستیک و شیشه از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار می باشند، لذا اصول و موازین بهداشتی و اقتصادی ایجاب می کند که این مواد با ارزش بدون مدیریت صحیح وارد مراکز دفن نشده و قبل از دفن، سوزاندن و حتی کمپوست کردن مورد بازیافت قرار گیرند. یکی از مهمترین عوامل موثر در مدیریت مواد زائد، میزان مشارکت مردمی است از طرفی مشارکت مردم لازمه توفیق هر برنامه بهداشتی است و بدون این مشارکت برنامه ریزیهای بهداشتی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نخواهد بود (محسنی،1382: ص23). راه اصلی بررسی علاقه مندی عمومی و مشارکت مردم در برنامه های بازیافت بررسی نگرش و عقاید عمومی به موضوع مدیریت مواد زائد و بازیافت می باشد (پیرصاحب و همکاران،1386: ص2) موفقیت کامل در امر بازیافت غیر از موارد فنی نیاز به همکاری مردم و مسئولین داشته و به شرایط فرهنگی جامعه بستگی دارد، چرا که اولین و مهمترین قدم در امر بازیافت، جداسازی مواد زاید قابل بازیافت در محل تولید می باشد. بنابراین، افزایش آگاهی مردم و تشویق آنان در زمینه جداسازی مواد زاید جامد، هم هزینه بازیافت مواد را کاهش می دهد و هم باعث افزایش کیفیت برخی از مواد قابل بازیافت از جمله کاغذ می گردد(همان: ص25).
1-2- بیان مسأله و اهمیت آنافزایش روز افزون جمعیت و رشد و توسعه جوامع شهری و گسترش کلانشهرها، موجب شده است تا میزان تولید مواد زاید جامد رو به فزونی نهاده و این مسأله، به صورت یکی از معضلات و مشکلات بشر درآید که هم سلامت و هم محیط زیست او را در معرض خطر قرار دهد. علاوه بر این، خطرات دفن بهداشتی زباله که امروزه یکی از معضلات اساسی کشور به حساب می آید، به نوبه خود می تواند سلامت جوامع بشری را تهدید نماید. لذا داشتن برنامه های مدون بهداشتی و تدوین سیاستی پایدار در زمینه جمع آوری، حمل و نقل، دفع و نیز جداسازی و بازیافت مواد زاید جامد و وضع قوانین قابل اجرا در این خصوص، می تواند جوامع بشری را از مشکلات ناشی از دفن غیر بهداشتی مواد زاید جامد رهایی بخشد.
در قرن حاضر، رفتارهای زیست محیط انسان، به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عامل بر محیط زیست، مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان محیط زیستی قرار گرفته است. کنش ها و رفتارهای زیست محیطی ضمن اینکه بر بیشتر مسائل و تهدیدات زیست محیطی تأثیر می گذارند خود نیز از عواملی تأثیر می پذیرند. محققان جامعه شناسی زیست محیطی، از جمله ذکاوت (1977)، دانلپ و ون لیر (1978)، دانلپ و کاتون (1979)، باتل (1979)، شان و هولز (1990)، استرن و همکاران (1993)، فیالو و جکوبسن (1994)، گرافتون و نولوز (2003)، پری زنگنه و لاکان (2005) و صالحی (2010)، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای زیست محیطی از جمله متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و سن فرزندان)، گرایش سیاسی، ایدئولوژی سیاسی، عملکرد زیست محیطی ملت ها، آگاهی زیست محیطی و عقیده دینی پرداخته اند.
اهمیت منبع علمی مقاله در باب رفتارهای زیست محیطی طی دهه های گذشته افزایش یافته است (صالحی، 2010). این موضوع همچنین نظر دانشمندان فعال در مجموعه وسیعی از رشته های دانشگاهی را به خود جلب کرده است. حوزه هایی مثل آموزش، تجارت، جنگل داری، جغرافی، مهندسی، ارتباطات (بوردن،1977)، روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی. در واقع، همان طور که ردکلیف و بنتون مطرح کردند: «فاز جدید دغدغه زیست محیطی موجب شده که دانشمندان اجتماعی، نقش وسیع تر، متفاوت تر و خلاقانه تری را برای علوم اجتماعی در مباحث زیست محیطی قائل شوند» (ردکلیف و بنتون، 1994، ص1).
برای ساماندهی و مدیریت مواد زاید جامد به منظور ایجاد توسعه پایدار، نقش عوامل انسانی به خصوص در زمینه افزایش دانش و آگاهی آنها در زمینه تفکیک و بازیافت مواد زاید جامد، حائز اهمیت اساسی است. با توجه به اینکه شهر مریوان، شهری توریستی است و هر ساله گردشگران زیادی از داخل و خارج کشور به آنجا مسافرت می کنند طبیعتا در افزایش زباله در این شهر نقش زیادی دارند. همچنین با توجه به نقش مهم مشارکت مردمی در امر بازیافت و مدیریت زباله لازم است تا نگرش و رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله را بررسی کنیم. بنابراین، مساله اصلی تحقیق حاضر این است که نگرش و رفتار مردم نسبت به مدیریت مواد زاید جامد چگونه است و چه رابطه ای بین نگرش و رفتار نسبت به بازیافت و عوامل جامعه شناختی وجود دارد؟
1-3- اهداف تحقیقهدف اصلی این مطالعه، شناخت رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله و شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد. برای تحقق این هدف کلی، اهداف ویژه زیر مورد توجه قرار می گیرند:
شناخت رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله؛
شناخت نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله؛
شناسایی رابطه پارادایم نوین زیست محیطی (NEP) با رفتار بازیافت زباله؛
شناسایی رابطه پارادایم نوین زیست محیطی (NEP) با نگرش نسبت به بازیافت زباله؛
شناسایی رابطه نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت زباله؛
شناسایی رابطه رفتار بازیافت زباله با متغیرهای زمینه ای فردی و خانوادگی (سن، تحصیلات، بُعد خانوار، وضعیت تأهل و درآمد).
شناسایی رابطه نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله با متغیرهای زمینه ای فردی و خانوادگی (سن، تحصیلات، بُعد خانوار، وضعیت تأهل و درآمد).
1-3- سؤالات تحقیقرفتارهای بازیافت مردم در محدوده شهری شهر مریوان چگونه است؟
نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله در محدوده شهری شهر مریوان چگونه است؟
رفتار بازیافت مردم برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، تأهل، تحصیلات، ...) چگونه است؟
نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، تأهل، تحصیلات، ...) چگونه است؟
چه رابطه ای بین پاردایم زیست محیطی و رفتار بازیافت وجود دارد؟
چه رابطه ای بین پاردایم زیست محیطی و نگرش نسبت به بازیافت وجود دارد؟
چه رابطه ای بین نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله و رفتار بازیافت وجود دارد؟
300901423589500

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : elmname.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

فصل دوم414670216003400 پیشینه تجربی تحقیق2-1- مقدمهبررسی و مروری بر ادبیات در زمینه منبع علمی مقاله، موجب خواهد شد که شناخت روشن‌تری از موضوع تحقیق برای محقق فراهم گردد و لذا گام‌هایی استوارتر و مطمئن‌تر در جهت پیشبرد اهداف علمی خود بردارد. در این بخش از تحقیق، اطلاعات گردآوری شده از پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها، مقالات منتشر شده در مجلات، سایت‌های معتبر خارجی و داخلی در ارتباط با موضوع مورد مطالعه آورده شده است. در اینجا تحقیقات انجام شده به دو دسته تقسیم شده‌اند: تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی.
2-2- پیشینه خارجیبست و مایرل (2013) در تحقیق خود تحت عنوان « ارزش ها، باورها نگرش ها : مطالعه تجربی در ساختار نگرانی های زیست محیطی و مشارکت در بازیافت» در آلمان به بررسی رابطه بین ارزش ها، باورها و نگرش ها با رفتار بازیافت پرداخته اند. ایشان در این مقاله، به صورت تجربی، ابعاد چهار مقیاسی زیست محیطی متفاوتی را مورد بررسی قرار داده اند، همچنین روابط متقابل آنها، ویژگی متفاوتشان، و ارتباط نسبی آنها را با توضیح رفتار بازیافت، مورد مطالعه قرار داده اند. با استفاده از تجزیه و تحلیل مسیر سنتی و مدل سازی معادله ساختاری نهفته، ما ساختار سلسله مراتی ساختاری ارزش ها زیست محیطی، باورها و نگرش ها و مشارکت شان با توضیح رفتار بازیافت را امتحان کرده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش ها و باورهای اولیه بر نگرش های عمومی تاثیر داشته است.
مالمو (2013) در مطالعه خود تحت عنوان « منزل تا راه پله به عنوان یک استراتژی برای بهبود رفتار بازیافت زباله های مواد غذایی – ارزیابی یک آزمایش تمام عیار» در سوئد به بررسی راههای بهبود رفتار بازیافت زباله پرداخته است. در این مطالعه، مقایسه بین دو گروه از خانواده ها در یک منطقه مسکونی چند خانواری برای بررسی اینکه چگونه اطلاعات شفاهی از طریق یک کمپین(دور ستپ) می تواند رفتار بازیافت زباله های مواد غذایی خانوار ها را از یک نقطه نظر کیفی و کمی، تحت تاثیر قرار دهد. رفتار منبع جدایی از طریق وزن کردن تمام زباله های مواد غذایی و مواد خشک قابل بازیافت بطور هفتگی و همچنین مواد اضافی باقی مانده که در طول دوره زمانی 104 هفته به وجود آمده اند و همچنین تحلیل ترکیب مواد بازمانده نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. معرفی کردن منبع و جدایی هر دوی آنها از زباله های مواد غذایی، برای تولید بیو گاز(گاز زیستی) بطور قابل توجهی، تولید مواد غذایی باقیمانده در کل منطقه را کاهش داد. یک تولید میانگینی از 72% و 700گرم، خانوارها، هفته موادغذایی باقی مانده جمع آوری شده خانوارها بطور جداگانه ای در میان خانوارها ترتیب یافت شد. تفاوت آماری میان دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. چهار تحلیل ترکیب زباله ها نشان می دهد که میزان میانگینی منبع جدا از زباله های مواد غذایی بالاتر بوده و میزان مواد هم جور در بخشی زباله های مواد غذایی در میان خانوارهایی که اطلاعات شفاهی وجود داشته است پایین تر بوده است. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که یک کاهش در نسبت منبع جدایی زباله های مواد غذایی در میان خانوارها که اطلاعات شفاهی را دریافت می کند وجود داشت که نشان مید هد، کمپینی از منزل تا راه پله، دوام کمتری دارد. هیچ نشانه ای از افزایش میزان منبع جدا و یا کاهش میزان مواد ناجور در میان مواد خشک بازیافت وجود نداشت. محقق در نهایت در خصوص نتایج تحقیق نکات برجسته ای را عنوان می دارد که عبارتند از:
1-در زدن خانه ها برای افزایش منبع جداسازی زباله های موادغذایی مورد استفاده قرار گرفت.
2- در طول دوره ارزیابی، در زدن دیگر اثرات قابل توجهی به همراه نداشت.
3- سهولت برای جدایی منبع زباله های موادغذایی در داخل خانوارها بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد.
هوسادا (2013) در مطالعه خود تحت عنوان « تجزیه و تحلیل مرتب سازی نوع و بازیافت زباله های خانگی» با یک رویکرد نئو دیکاردویی در شهر توکیو به بررسی بازیافت زباله های خانگی پرداخته است. به نظر محقق، یکی از جالب ترین ویژگی ها، اما مشکل ساز در بازیافت روزانه زباله های خانگی، مخلوطی از انواع مختلف زباله ها و تخریب مواد بازیافت شده، ناشی از ترکیب انواع مختلف زباله های خانگی می باشد.این مورد اغلب در بازیافت موادی همچون کاغذهای استفاده شده پلاستیکها و غیره دیده می شود. این مقاله به تجزیه این جنبه می پردازد و نشان می دهد که چگونه شکل گیری قیمتها و سطوح فعالیت در یک اقتصاد رو به رشد بلند مدت با استفاده از یک نوع مدل نئوریکاردویی تولید صورت می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تایید شده است که یک تعادل بلند مدت تحت مفروضات معقول وجود دارد. این نیز نشان داده شده است که چگونه میزان مرتب سازی انواع زباله ها متفاوت، درجه منابع قابل بازیافت و همچنین قیمتها را تحت تاثیر قرار می دهد.
هال و کینز (2012) در مقاله خود با عنوان «فهم عادی سازی رفتار بازیافت و پیامدهای آن بر رفتار وابسته و طرفدار محیط زیست: مروری بر هنجارهای اجتماعی و بازیافت» به بررسی رابطه بین هنجارهای اجتماعی و رفتار بازیافت پرداخته اند. این مقاله به بررسی درک ما از رفتار بازیافت در زمینه عادی سازی رو به افزایش آن در انگلستان می پردازد. همچنین ایشان به بررسی تاریخچه اخیر بازیافت مواد خشک (بازیافت مواد خشک از جمله، کاغذ، شیشه، پلاستیک و قوطی) می پردازد و همچنین به طرح سوال هایی ماننند اینکه تا چه اندازه با نیان سیاست محیط زیست و فراهم کردن تسهیلات به مقدار زیاد برای بازیافت ، رفتار مردم را تحت تاثیر قرار داده است، پرداخته است. در این بررسی، مدارک برای بازیافت، هنجاری را مد نظر قرار داده و به بررسی اینکه هنجارها، عادات و هویتها چه تاثیراتی بر رفتار بازیافت دارند، پرداخته اند. سپس به بررسی آموزه هایی که از این شواهد و مدارک برای استفاده از عادی سازی رفتار بازیافت در تحت تاثیر قرار دادن افراد بیشتر برای بازیافت و اتخاذ دیگر رفتارهای پایدار بدست می آید پرداخته شده است. نتایج بدست آمده مقاله از این قرار است که برخی شواهد و مدارک حاکی از حضور شواهدی در رویکرد های مذاخله برای تاثیر قرار دادن رفتارهای حامی محیط زیست وجود دارد. در واقع ایشان به این نتیجه رسیده اند که هنجارهای اجتماعی، رفتارهای زیست محیطی و رفتار بازیافتی را تحت تأثیر قرار می دهند.
یاو (2012) در مطالعه خود با عنوان «مشارکت ذینفعها در بازیافت زباله در محیط های مرتفع» معتقد است که تاثیر بازیافت زباله ها به طور تنگاتنگی با پایداری محیط زیستی یک شهر ارتباط دارد. همچنین باور دارد که بازیافت زباله ها، نیاز تعامل ذینفعان برای موفقیت آن دارد. بررسی عوامل تعیین کننده رفتار بازیافت زباله ها به سیاست گذاران برای فرمول بندی طرح های ارتقای بازیافت بطور موثری کمک می کند. در حالیکه بسیاری از پیشینه تحقیق ها عوامل موثر بر بازیافت زباله ها را در مسکن سازی کم متراکم روبه رشد، را مورد مطالعه قرار داده است، در این مقاله تعیین مقدار بازیافتی جمع آوری شده، در 122 املاک مسکونی در شهر هنگ کنگ با استفاده از مجموعه ای از داده ها جمع آوری شده ، مورد بررسی واقع شده است. درآمد خانوارها، سن ونهاد طرح های پاداشی منظم، برای داشتن ارتباط مثبت با مقدار و حجم مواد بازیافتی جمع آوری شده، تاسیس شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل این مطالعه تجربی نشان می دهد که یک سیستم مبتنی بر کف، تسهیلات تفکیک زباله به خودی خود برای ترویج موثر بازیافت زباله های خانگی نمی تواند افزایش یابد. ایشان با توجه به نتایج تحقیقشان در نهایت پیشنهاد می کند که برای مقابله با مشکل زباله برای توسعه پایدار شهر، مکان هایی باید به آموزش های زیست محیطی بیشتر و مشوق های اقتصادی بیشتری ایجاد شود.
کوین و همکاران (2012) در مقاله خود به بررسی بازیافت کاغذهای اداری پرداختند. ایشان در این مقاله به بررسی تاثیرات نزدیکی ظروف کاغذهای اداری بازیافت شده و بازیافت نشده توسط 25 کارمند پرداخته اند. یک ظروف برای کاغذهای قابل بازیافت فراهم شد. و سطل های بازیافت رومیزی پی درپی در سراسر اداره و مکان های آموزشی که از طرح چند گانه استفاده می کردند ارائه شد.تنها 28 درصد از کاغذها و ظرفهای مرکزی بازیافت شدند اما وقتی که ظرف های بازیافت در مجاورت شرکت کنندگان قرار داده شدند، 85 تا 94 درصد تمام کاغذهای قابل بازیافت، بازیافت شدند. ارزیابی های بعدی، چندین ماه انجام شدند و بعد از 7 ماه قرار دادن ظروف کاغذهای بازیافت، نشان داد که 84 تا 98 درصد کاغذهای بازیافت شده اند. فراهم کردن ظروف رومیزی برای بازیافت کاغذها، یک رویکرد مقرون به صرفه با نگهداری طولانی مدت و بقای برنامه بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *