منبع علمی مقاله user863

در سال 2003 Davies و همکارنش نرم افزار ATM SIM را برای آموزش نحوه استفاده از دستگاه ATM به افراد ناتوان ذهنی ارئه نمودند. در این برنامه یک ATM شبیه سازی شده واعلان های صوتی و بصری فراهم کرده است. شرکت کنندگان توسط یک دستور عمل مرحله به مرحله برای استفاده از ATM و بازخورد های فراهم شده راهنمایی می شود. عملکرد ATM شبیه سازی شده به دو صورت همراه با صدا و بدون صدا می باشد. بعد دانش آموز به استفاده از ATM واقعی ارجاع داده می شود.شرکت کنندگان در این تحقیق پنچ مردو چهار زن ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه مثبت بوده است. این برنامه باعث افزایش سطح مهارت استفاده از ATM در جامعه برای همه شرکت کنندگان شده است ]17[.
در سال 2008 Hansen و Morgan نرم افزار Project shop را برای آموزش مهارت خرید از خواربار فروشی ارائه نمودند. این نرم افزار شامل مدل سازی ویدیویی از جلسه تمرین محاوره ای است. جلسه تمرین محاوری ای شامل 5 مرحله ترتیبی برای خرید می باشد. شرکت کننده با کلیک کردن روی تصاویر در هر مرحله جواب مناسب را می دهد. بازخورد شنیداری برای جلسه های تمرین محاوره ای فراهم شده است بعد از ماهر شدن شرکت کنندگان آن ها را به جامعه ارجاع می دهند. شرکت کنندگان سه مرد ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه کار مثبت بوده است. هر سه شرکت کننده مهارت خرید از خواربار فروشی را فرا گرفتن وبه خواربار فروشی های دیگر تعمیم دادن. این مهارت 30 روز باقی مانده است ]18[.
در سال 2004 Hutcherson و همکارانش نرم افزار Project shop را برای آموزش مهارت انتخاب مواد از خواربار فروشی به افراد ناتوان ذهنی ارئه نمودند. روش کار به این صورت است که برنامه تصویر اجناس موجود در قفسه های خواربار فروشی را نمایش می دهد و به شرکت کننده اعلان می کند که اجناس نشان داده شده در صفحه را به اجناس موجود در قفسه وصل کند. شرکت کنندگان در این تحقیق سه نفر زن ناتوان ذهنی و یک نفرمرد اوتیسم بوده است. نتیجه مثبت بوده است. مهارت مورد هدف برای تمام شرکت کنندگان افزایش یافته است ]19[.
در سال 2006 Machling و Cronin بوسیله نرم افزار HyperStudio 4.0 یک فرایند برای آموزش سفارش دادند در رستوران فست فود طراحی کردند. این برنامه کامپیوتری شامل ویدیو ضبط شده، تصویر، صدای ضبط شده برای شبیه سازی سفارش در رستوران فست فود می باشد. دراین برنامه به دانش آموز یک بخش از ویدیویی که در آن یک فرد بزرگ سال وارد رستوران شده و در ادامه سوالات متداول را از صندوق دار می پرسد و سفارش می دهد نشان داده می شود. هر مرحله توسط تصاویر و صدای ضبط شده ارائه می شود. دانش آموز بوسیله دستگاه تولید کننده گفتار پاسخ خود را می دهد.شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفر مرد و یک زن دارای سندرون دون، ناتوان ذهنی شدید و میانه می باشند. نتیجه ترکیبی بوده است، دو نفر از سه شرکت کننده سفارش دادن بوسیله دستگاه تولید گفتار را به سرعت یاد گرفتن. یک شرکت کننده دیگر نیاز به آموزش بیشتر داشته است تمام شرکت کنندگان بین 50% تا 100% پاسخ صحیح دادن ]20[.
در سال 2003 Mechling و Gast با استفاده از نرم افزار HyperStudio 3.1 و Apple video Player یک برنامه برای آموزش مهارت انتخاب اشیا در خواربار فروشی ارائه نمودند. این برنامه شامل چهار نشانه چیده شده به صورت افقی و لیستی از مواد خواربار فروشی در پایین صفحه است. دانش آموزان نشانه های چیده شده که مشابه با لیست اجناس است را انتخاب می کند، وقتی که اجناس انتخاب شدن از لیست حذف می شود. شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفر مرد و یک زن ناتوان ذهنی متوسط و خفیف می باشد. نتیجه کار مثبت بوده است. توانایی وصل کردن کلمات موجود در لیست به نشانه های چیده شده در تمام شرکت کنندگان افزایش یافته است. تمام شرکت کنندگان مهارت را به خواربار فروشی جدید تعمیم دادن ]21[.
در سال 2003 Mechling و همکارانش با استفاده از نرم افزار HyperStudio 4.0 و Touch Window یک برنامه برای آموزش مهارت استفاده از دبیت کارت برای خرید را ارائه نمودند. این برنامه شامل مدل ویدیویی است که وظایف را نمایش می دهد. برنامه ویدیویی بوسیله تصاویری از ماشین دبیت کارت واعلان های بصری به دانش آموزان طریقه کامل کردن تراکنش در صفحه کامپیوتر را یاد می دهند. اگر دانش آموز پاسخ صحیح را ظرف 3 ثانیه بوسیله لمس کردن مکان مناسب در صحفه نمایش بدهد برنامه به مرحله بعدی می رود، بعد از پاسخ اشتباه اعلان ویدیویی اجرا می شود. شرکت کنندگان در این تحقیق دو نفر مرد و یک زن ناتوان ذهنی بوده است. نتیجه مثبت بوده است و هر سه شرکت کننده نحوی عملکر اکثریت مراحل را یاد گرفته اند، مهارت را به محیط طبیعی تعمیم دادن شده است ]22[.
در سال 2002 Mechling و همکارانش یک برنامه برای آموزش مهارت خواندن نشانه ها در راهرو و روی اجناس خواربار فروشی ارائه نمودند. این برنامه شامل قسمت های ویدیویی وتصاویر ساکن از سراسر مغازه در راهروها و نزدیک اجناس می باشد. برای انجام عملیات شرکت کننده برچسب ها را با لمس، صفحه لمسی انتخاب می کنند. آموزش شامل مجموعه ای زنجیره ای از مراحل است. شرکت کنندگان در این تحقیق سه زن و یک مرد ناتوان ذهنی متوسط می باشند. نتیجه مثبت بوده است و هر چهار شرکت کننده مهارت را یاد گرفته اند و به محیط طبیعی تعمیم داده اند ]23[.
در سال 2010 Mechling و O'Brien با استفاده از پاورپونت و Windows movie maker برنامه ای برای آموزش مهارت استفاده از اتوبوس عمومی به افراد ناتوان ذهنی ارائه نموده است. برنامه با یک تصویر از مقصد و صدای ضبط شده که از مسیر می گوید شروع می شود. برنامه یک ویدیو از مسیر اتوبوس، تصویری از راهنما و صدای ضبط شده که راهنما را توضیح می دهد ارائه می کند. بعد از تماشای ویدیو برنامه تمرین آموزش را ارائه می دهد. در جریان تمرین شرکت کننده توسط صفحه لمسی جواب را انتخاب می کند. شرکت کنندگان دو زن و یک مرد ناتوان ذهنی بوده اند. نتیجه ترکیبی بوده است.هر سه شرکت کننده دکمه request to stop”" را به درستی در جریان جلسه فشار دادن. هرچند فقط 2 نفر از سه نفر شرکت کننده توانستن مهارت را به محیط طبیعی تعمیم دهند ]24[.
در تحقیقاتی که بررسی شد، بطور متوسط 42 نفر شرکت کردند، از بین این آن ها تقریبا 57% مرد و 43% زن بوده اند. سن شرکت کنندگان بین 7.7 تا 58 سال بوده و تمامی آنها دارای عقب ماندگی متوسط بوده اند. به طور خلاصه سخت افزارها و نرم افزارهای استفاده شده در مطالعات به صورت زیر دسته بندی شده اند.
1-1-2 سخت افزارهای استفاده شده در این مطالعاتدر 6 مطالعه از موس و trackball برای ورود داده استفاده شده ]14-20[.
ضمنا در سه مطالعه از صفحات لمسی نیز استفاده شده ]21-23[.
و در یک تحقیق از دستگاه تولید و بازشناسی گفتاراستفاده شده است ]24[.
1-2-2 نرم افزارهای استفاده شده در این مطالعات در 6 مطالعه از نرم افزار های خاص برای آموزش طراحی شده اند و در بقیه از ابزار عمومی در دسترس استفاده شده است.
در 3 مطالعه از برنامه project stop استفاده شده است.
در 2 مصالعه از برنامه I can !Daily living & community skill استفاده شده است.
در یک مطالعه از برنامه ATM Sim استفاده شده است.
در 5 مطالعه هم از ابزار تجاری در دسترس مانند Hyper Studio و پاورپوینت و Windows Movie Maker استفاده شده است.
3-1-2 مهارت های آموزش داده شده
خرید از خواربار فروشی
آماده کردن غذا
استفاده از ATM
استفاده از کارت دبیت
سفارش در رستوران
استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی
4-1-2 مشکلات موجود در این مطالعاتتعداد افراد شرکت کنند در این مطالعات کم بوده است
نرم افزار های خاص که برای افراد کم توان هوشی طراحی شده از نظر تجاری در دسترس نیست.
نرم افزار ها طراحی شده توسط ابزار عمومی، در بازار موجود هستند، اما در این نرم افزار ها موفقیت بیشتر وابسته به کیفیت ارائه و دانش ارائه دهنده است تا خود نرم افزار.
عدم دسترسی به نرم افزار های CBI به صورت تجاری مانع بالقوه برای پذیرش و استفاده از CBI توسط پزشکان و معلمین است.
یک نگرانی استفاده از CBI قابلیت تعمیم مهارت از محیط کامپیوتر به محیط طبیعی است. می توان از وسایل پویا و قابل حمل مانند کامپیوتر دستی برای آموزش در محیط طبیعی برای کاهش نگرانی مربوط به تعمیم می توان استفاده کرد ]3[.
2-2 آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی با مروری بر ادبیات گذشته مشاهده می شود چهار جزء ابتدایی در برنامه آموزشی پول وجود دارد شامل: ارزش پول، جمع کردن پول، انتخاب پول(انتخاب گروهی از پول ها برای رسیدن به ارزش مشخص)، بهروری در انتخاب پول(انتخاب پول کمتر برای بدست آوردن ارزش مشخص)]5[.
27 مطالعه آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی را بررسی کردیم، در این مطالعات مهارت های پولی شامل 5 نوع مهارت به شرح زیر می باشد.
دانستن اینکه چقدر پول دارید(computation)

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : elmname.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

دانستن چگونگی بدست آوردن پولbanking))
دانستن اینکه چقدر پول می توانی خرج کنی (budgeting)
دانستن اینکه چقدر از پول را خرید کردند (purchasing)
دانستن اینکه چطور از پول برای به دست آوردن پول بیشتر باید استفاده کنی (saving)
از بین این 27 مطالعه بیشتر آنها بر روی آموزش خرید (51%) تمرکز کردن و تعداد کمی از مطالعات روی چگونه بدست آوردن پول(11%) و یک مطالعه روی اینکه چقدر از پول خود را خرج کردی تمرکز کرده است و دو مطالعه هم روی چگونگی ذخیره کردن پول تمرکز کردن. برای آموزش مهارت های پولی نقطه شروع مناسب آموزش خرید می باشد زیرا باعث ایجاد ارتباطات طبیعی می شود ]7[. خلاصه ای از این تحقیقات در جدول 1 آمده است.
جدول SEQ جدول * ARABIC 1:مقایسه مدلهای ارائه شده قبلی برای افزایش مهارتهای مالی برای افراد ناتوان ذهنیمطالعه شرکت کننده مهارت اولیه مهارت مورد هدف مداخله نتیجه بلافاصله تعمیم
Aeschlemen &
Schladenhauffen
]25[ تعداد=4
سن=17-18
=IQ27-35 ناتوان ذهنی شدید محل=کلاس، مغازه ندارد شمارش تا 1$ آموزش حفظی، مثال ازگروه غذایی، اجرای نقش، آموزش در محیط طبیعی آموزش حفظی تاثیر ناچیز داشته، امتیاز بعد از اجرای نقش افزایش داشته بیشتر اجزای مهارت دارای تعمیم کم در 2 محیط جدید داشتن
Alcatara
]27[ تعداد=3، سن=8.9
IQ=گذارش نشده، اوتیسم ،کم توان هوشی خفیف، محل= سه مدرسه گذارش نشده دادن پول اجناس از قبل انتخاب شده به فروشنده نوار دیداری از بسته آموزشی نوار دیداری و آموزش در محیط طبیعی بدست امده است. افزایش سطح مهارت در سومیم مغازه تمرین نشده
Broakove & Cuvo
]28[ تعداد=14
سن= میانگین 15، IQ=46، محل= خانه ،مدرسه شمارش 1 یا 5 تا 100 گفتن نام و ارزش سکه ها شمارش سکه ها جابجا کردن هنگام شمارش ، جابجا نکردن جابجا کردن نیاز به تمرین و زمان آموزش کم دارد تعمیم کم برای هر یک از فرایند ها
Colyer & Collins
]29[ تعداد=4، سن=12
IQ=40-60، کم توان هوشی میانه و خفیف، محل= کلاس، 9 مغازه، دفتر معلم توانایی تشخیص بین پول5$ و 10$ و توانایی شمارش تا 15 شمردن اسکناس 1$،معادل 5$ و10$، به همراه بازخورد سیستم دارای کمترین اعلان وباز خورد یاد دهنده برای آموزش استراتژی دولار بعدی 3 نفر از 4 شرکت کننده مهار شدن 3 نفر از4 شرکت کننده به صورت درست از استراتژی دولار بعدی در جریان جلسه بررسی استفاده کردن
Cuvo
و همکارانش
]30[ تعداد=20، سن= 17-35
IQ= گذارش نشده
کم تون هوشی میانه محل=کلاس استفاده از ماشین حساب برای جمع و تفریق، شخصی سازی سیستم آموزش پس انداز کردن، پرداخت صورت حساب، توانایی مرتب کردن پول استفاده از کتاب کار تجمیعی، کتاب کار پراکنده هر دو روش بهبود بخش بوده . گذارش نشده
مطالعه شرکت کننده مهارت اولیه مهارت مورد هدف مداخله نتیجه بلافاصله تعمیم
Cuvo
و همکارانش
]31[ تعداد=3، سن=13-17
IQ= 45-56
ناتوان ذهنی خفیف، مکان= آموزشگاه دانستن نام، ارزش و جمع 5 سکه، تساوی از ترکیب و ارزش قیمت نشانه ها مبادله با استفاده از سکه ها آموزش کلاس مورد هدف با مدلسازی تقریبا اجرای ماهرانه درجه مختلف تعمیم
Denny &Test
]32[ تعداد=3، سن=17
IQ= 39=72
ناتوان ذهنی میانه و خفیف، مکان= کتابخانه و مغازه گذارش نشده استفاده از استراتژی دلار بعدی مهارت یکی بیشتر ،تبدیل"cents-pile" شرکت کنندگان در مهارت یکی بیشتر مهار شدن تمام شرکت کنندگان پول را شمارش کردن و خرید انجام دادن
Sandknop,
و همکارانش
]33[ تعداد=4
سن=14-18
IQ=40-45
ناتوان ذهنی خفیف/ شدید
مکان=کلاس، مغازه تشخیص اعداد 1- 10، انتخاب اجناس، استفاده از ماشین حساب، استفاده از استراتژی یک دلار بعدی انتخاب جنس با کمترین قیمت با استفاده از تطبیق شماره خط ثابت کردن زمان معطلی فرایند (0تا5 ثانیه)، تقویت نشانه ها همه دانش آموزان مهارت ها را کسب کردن تعمیم مهارت از کلاس به مغازه به درستی
Schloss
و همکارانش
]34[ تعداد=1
سن=16
IQ=32
ناتوان ذهنی شدید
مکان= سالن بازی بولینگ توانایی دنبال کردن راهنمایی کلامی استفاده از 1$ برای پرداخت بازی و انتظار برای باقی مانده پول آموزش ترتیبی و اصولی، خطای سیستمایک، تصحیح فرایند مهارت را با 6 هفته آموزش به سرعت یاد گرفتن تعمیم مهارت
Schloss
و همکارانش
]31[ تعداد=6
سن=14-17
IQ=32-52
ناتوان ذهنی خفیف
مکان=کلاس،مغازه تشخیص اعداد بین 0 تا 5،
نشان دادن همبستگی 1:1
1-5،نوشتن وجمع و تفریق خرید بوسیله استراتژی دلار بعدی و" کارت های پول" اموزش از طریق همسالان برای استفاده از استراتژی دلار بعدی همه دانش اموزان در استراتژی دلار بعدی ماهر شدن تعمیم مهارت برای خرید در تنضیمات شخصی شده
Shafer
و همکارانش
]35[ تعداد=1
سن=25
IQ=46
سندروم دان
مکان=خانه، بانک توانایی تمایز قائل شدن بین اعداد انجام مهارت بدست آوردن پول اعلان صوتی، شبیه سازی ماشین بانک، 5تمرین برای آموزش شرکت کنندگان در تمام مهارت های آموز داده شده مهار شدن آموزش تعمیم مهارت به محیط طبیعی
مطالعه شرکت کننده مهارت اولیه مهارت مورد هدف مداخله نتیجه بلافاصله تعمیم
Frank & Macfarland
]36[ تعداد=43
سن=9
IQ=72
کم توان هوشی میانه محل=کلاس تست مهارت های مورد نیاز شمارش و شناسایی سکه ها آموزش تقابل یک به یک در شمارش سکه ها آموزش تقابل یک به یک در گروه بزرگ تر جواب به گروه های تمرین شده بهتر از گروه های تمرین نشده
Frank &Wacker
]37[ تعداد=4
سن=11-13
IQ=58-70
ناتوان ذهنی متوسط
محل=کلاس گذارش نشده شمارش سکه ها با استفاده از کارت های حاوی شماره برای خرید استفاده از کارت های متناظر با سکه ها برای خرید مهارت همه سکه ها را کسب کردن شرکت کنندگان مهارت را به دیگر سکه ها تعمیم دادن
Frederick
و همکارانش
]38[ تعداد=2
سن=18-20
IQ=36-40
کم توان هوشی خفیف
مکان=کتابخانه،2 تا مغازه وصل کردن 4 شماره نوشته شده روی کارت یا اعداد در ماشین حساب به تصویر پول ها، پیدا کردن برچسب قیمت استفاده از ماشین حساب برای خرید زمان معطلی پیش رونده، ارزیابی عمومی در موقعیت های و اجناس تمرین نشده هر سه شرکت کننده به سرعت در هر سه عملیات ماهر شدن خرید کردن را از محیط تمرین شده به محیط تمرین نشده تعمیم دادن
Gardill &Browder
]39[ تعداد=3
سن=12-13
IQ=45-57
محل =کلاس، کافیتریا، مغازه و رستوران دانستن مبادله تبدیل پول برای خرید اجناس در رستوران انتخاب بین 3 دسته پول برای خرید فروی 1-جور کردن نمونه
2-استفاده از زمان معطلی
3-تمرین مثال هر سه شرکت کننده تسلط پیدا کردن روی هر سه کلاس دو نفر از سه شرکت کننده مهارت را در جامعه تعمیم دادن و سومین شرکت کننده به صورت جزئی تعمیم داده است
Gaule
و همکارانش
]40[ تعداد=3
سن=17-20
IQ=33-36
ناتوان ذهنی خفیف
محل=کلاس، مغازه دانستن نام ،ارزش سکه ها و توانایی شمارش تا 15 استفاده از نظریه تطبیق برای خرید جناس از خواربار فورشی هر مرحله از خطا دارای کمترین اعلان تصحیح روش کار است هر سه شرکت کننده مهارت را کسب کردن هر سه شرکت کننده مهارت را به مغازه تعمیم دادن
Haring
وهمکارانش
]41[ تعداد=3
سن=20
IQ=گذارش نشده
اوتیسم
مکان=3مدرسه، انجمن گذارش نشده مبادله پول برای خرید کمترین اعلان، نوار ویدیو شامل سوال دو نفر از شرکت کنندگان به سرعت در دادن جواب پیشرفت کردن، نفر سوم بعد از
گذشت 2 هفته پیشرفت کرد. تعمیم به 3 مغازه جدید
مطالعه شرکت کننده مهارت اولیه مهارت مورد هدف مداخله نتیجه بلافاصله تعمیم
LaCampagne
&Cipani
]42[ تعداد=4
سن=24-35
IQ=58=78
کم تون ذهنی متوسط
مکان=کلاس توانایی نوشتن چک به تفضیل نوشتن چک زنجیره ترتیبی، روش وظایف جزئی تقریبا تمام شرکت کنندگان جواب بدون اشتباه داشتن تعمیم به صورت حساب های دیگر و داشتن خطای کم در محیط
Llorente &
Gaffan
]43[ تعداد=5
سن=30-58
IQ= گذارش نشده
ناتوان ذهنی شدید، میانه، خفیف
مکان=اتاق خواب، محیط مسکونی توانایی شمردن، خواندن اعداد و دادن پول بیشتر از تقاضا شناسایی نوع سکه ها و قضاوت در مورد ارزش اعتباری انها تشخیص نام و ارزش پول با استفاده از بازخورد درست، با مثال و بدون مثال همه شرکت کنندگان بعد از آموزش نام، ارزش سکه های مورد هدف را شناسایی کردن تعمیم مهارت به سکه های تمرین نشده
Marholin
و همکارانش
]44[ تعداد=4
سن= 39-63
IQ=25-33
مکان=اتوبوس، مرکز خرید گذارش نشده خرید اجناس و پرداخت پول اعلان، مدل، بازخورد تمرین وتکرار رفتار
هر سه شرکت کننده ماهر شده در خرید از رستوران تعمیم مهارت خرید از رستوران به دیگر رستورانها
Matson
]45[ تعداد=20
سن=24-48
IQ=گذارش نشده
کم توان هوشی متوسط
مکان=2مغازه، کلاس داشتن تحصیلات پایه و مهارت خرید دادن پول اضافه به صندوق دار و گرفتن بقیه آن آموزش در محیط طبیعی، خود ارزیابی، بازخورد، تقویت اجتماعی آموزش مهارت ها را بهبود بخشیده تعمیم مهارت به دیگر مغازه ها
Matson &Long
]46[ تعداد=3
سن=32-53
IQ=53-69
کم تان هوشی متوسط و خفیف
مکان= کلاس و2مغازه مهارت کمک به خود، شمارش تا 100، شمارش پول، خواندن قیمت و کلمه استفاده از ماشین حساب برای خرید و دادن یک دلار بیشتر به صندوق دار آموزش خرید، استفاده از ماشین حساب، بازخورد، خود ارزیابی افزایش مهارت تمام شرکت کنندگان تعمیم مهارت به دیگر مغازه ها
McDonnell
]47[ تعداد=4
سن=16-18
IQ=10-34
کم توان هوشی شدید
مکان=رستوران و مغازه گذارش نشده خرید تنقلات کمتر از 1$ زمان معطلی ثابت افزایش اعلان ها با مهار شدن در خرید زمان تاخیر کاهش یافته گذارش نشده
مطالعه شرکت کننده مهارت اولیه مهارت مورد هدف مداخله نتیجه بلافاصله تعمیم
McDonnell
&Ferguson
]48[ تعداد=6
سن=11-14
IQ=43=54
ناتوان ذهنی خفیف و شدید
مکان=کلاس،6 رستوران توانایی شناسایی اعداد بین 0-9و شمارش تا 10 استفاده از استراتژی دلار بعدی برای خرید در رستوران آموزش در محیط طبیعی یا آموزش در محیط شبیه سازی شده از محیط طبیعی هر دو استراتژی عمومیت داشتن هر دو استراتژی به 3 رستوران دیگر تعمیم پیدا کردن
McDonnell
&Ferguson
]49[ تعداد=4
سن=15-19
IQ=39-48
ناتوان ذهنی خفیف
مکان=2 بانک توانایی ترکیب سکه ها و پول ها برای بدست اوردن ارزش کمتر از 20$ نقد کردن چک، استفاده از ماشین تحویل دار خودکار کاهش اعلان ها و زمان معطلی کاهش اعلان ها اثر بیشتری روی عملکرد داشته تا کاهش زمان معطلی گذارش نشده
McDonnell
و همکاران
]50[ تعداد=4
سن=16-19
IQ=36-50
ناتوان ذهنی خفیف و شدید
مکان=کلاس،6 مغازه غذا توانایی شمارش از 1 تا 10 و تشخیص اعدادبین 0-9 خرید کردن با استفاده از استراتژی دلار بعدی 1-اجرای نقش بوسیله کارتها
2- اجرای نقش بوسله اسلاید
3-اجرای نقش بوسله اسلاید و آموزش در مغازه اموزش اسلاید و اموزش در محیط طبیعی باعث بهوبد عملکرد دانش آموزان و خطای کمتر شده است ترکیب اسلاید ها و استراتژی آموزش در محیط طبیعی باعث بهبود عملکرد در مغازه های دیگر شده
McDonnell &
Laughlin
]51[ تعداد=4
سن=26-43
IQ=گذارش نشده
مکان=مغازه و رستوران توانایی استفاده از عبارات ساده خرید دو قلم جنس از مغازه یا رستوران اموزش زنجیره ای کسب توانایی گذارش نشده
Nietupski
و همکاران
]52[ تعداد=4
سن=7-10
IQ=44-51
ناتوان ذهنی متوسط
مکان=2مدرسه ومرکز خرید توانایی تمایز قائل شده، نام، ارزش و برچسب سکه ها تا شماره 100 استفاده از کارت ها برای اعلان تصویری برای استفاده از وندینگ ماشین برای خرید استفاده از سکه های کارتی، وصل کردن قیمت صحیح، گذاشتن تبدیل درست روی کارت سکه همه دانش آموزان مهارت استفاده از وندینگ ماشین را یاد گرفتن کاهش ناچیز عملکرد وظایف هر مرحله
Nietupski,
و همکارانش
]53[ تعداد=16
سن=14-21
IQ=32-57
کم توان هوشی خفیف و شدید
مکان=اداره و مغازه تشخیص نام، ارزش سکه ها و شمارش پنی تا 17ونام اعداد0تا9 استفاده از ماشین حساب برای خرید و کارت های تصویری برای محاسبه مالیات مربی از کمترین اعلان ها را فراهم می کند شرکت کنندگان 1 تا 4 مهارت را کسب کردن تعمیم به تمام مغازه ها ،تمرین اصلاحی کم
در بیشتر مطالعات از ترکیب کلاس درس آموزش استثنایی با آموزش مبتنی بر تعامل در جامعه استفاده کردن(74%). از رهنمود متنوع برای آموزش استفاده شده است. تقریبا در 30 % از مطالعات از رهنمود های دائمی که به طور اساسی و مناسب ایجاد شده اند استفاده کرده اند. رهنمود ها استفاده شده عبارت است از:
یکی از این رهنمود ها استفاده از ماشین حساب است.
رهنمود دیگر استفاده از تطبیق شماره خط ها است که اجازه مقایسه قمیت کالا ها را میدهد برای انتخاب کالا با قیمت کمتر
رهنمود دیگر استفاده از کارت های تطابق سکه مناسب برای یک وندینگ ماشین است.
استراتژی بعدی برای آسان کردن آموزش مهارت پول استفاده از استراتژی دلاری بعدی یا استراتژی یکی بیشتر است. در این استراتژی شرکت کنندگان یاد می گیرند که چگونه قیمت کالا را رند کنند.
در بعضی از تحقیقات برای آموزش مهارت های پول در فعالیت های اجتماعی از نوار ویدویی و اسلاید های آموزشی که محیط خرید را شبیه سازی می کنند، استفاده کرده اند.
یکی دیگر از روش های آموزشی پول استفاده از تصویر سکه و اسکناس ها و مقایسه آن ها است. در گسترش این متدWunderlich روش وصل کردن نمونه ها را برای آموزش تمایز بین پنج سکه های امریکایی ایجاد کرد.
در سال 1975 Bellamy به افراد بالغ ناتوان ذهنی مهارت شمارش پول را آموزش داد. در این روش با مهارت شمارش طوطی وار اعداد شروع می شود و به شناسایی سکه ها وشمارش سکه ها ختم می شود.
چالش اصلی در این مطالعات تعداد کم شرکت کنندگان است. در بیشتر این مطالعات تعداد شرکت کنندگان کمتر از 6 نفر بوده است. چالش دیگر وابسته بودن این استراتژی ها به مربی که این آموزش را به کودکان ناتوان ذهنی می دهد است، تمام روش های گفته شده بالا مربی محور می باشد و یادگیری مستقل بدون نیاز به مربی را فراهم نمی کنند و این باعث محدود شدن زمان یادگیری به مدرسه می شود.
3-2 جمع بندی در این فصل تحقیقات پیشین در زمینه آموزش مهارت پولی و روش CBI برای آموزش مهارت های زندگی روزانه به افراد ناتوان ذهنی بررسی شده است. چالش اصلی در این مطالعات تعداد کم شرکت کنندگان می باشد. با توجه به بررسی های صورت گرفته CBI روش موثری برای آموزش مهارت های پولی به افراد ناتوان ذهنی می باشد. در این تحقیق روش های گفته شده برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی با هم ترکیب شده و تحت نرم افزار برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی در فصل بعد ارائه شده است.
فصل سوم
روش پیشنهادی
در این فصل مدل ارائه شده برای آموزش مهارت پولی به افراد ناتوان ذهنی را توضیح خواهیم داد. و آن را روی جمعیت آماری خود بررسی خواهیم کرد.
1-3 شرکت کنندگان 20 دانش آموز ناتوان ذهنی در این تست شرکت کرده اند. مهارت اولیه مورد نیاز برای شرکت کنندگان در این تحقیق داشتن مهارت بر روی ریاضیات پایه می باشد. مهارت ریاضیات پایه شامل :
شمارش طوطی وار اعداد
تشخیص اعداد
ترتیب اعداد
شناختن یک واحد بیشتر
جمع اعداد
هر چه دانش آموز مهارت بیشتری بر روی ریاضیات پایه داشته باشد، مدت زمان آموزش وی کمتر بوده است و نتیجه بهتری را از آموزش گرفته می شود. شرکت کنندگان شامل 15 دختر و 5 پسر ناتوان ذهنی می باشند با دامنه هوشی بین 50 تا 70 می باشد، بهره هوشی شرکت کنندگان طبق برآورد واحد سنجش آموزش و پرورش استثنایی استان فارس بدست آمده است. پنج نفر از دختران در مقطع سوم راهنمایی، پنج نفر در مقطع دوم راهنمایی و پنج نفر دیگر در مقطع ششم ابتدایی تحصیل می کنند. پنج پسر شرکت کننده در مقطع ششم ابتدایی تحصیل می کنند. تصاویری از دانش آموزان در شکل 1 نمایش داده شده است.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 1:تصاویری از شرکت کنندگان در تحقیق2-3 اهداف هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی مبتنی بر کامپوتر برای آموزش مهارت استفاده از پول برای خرید به دانش آموزان ناتوان ذهنی می باشد. که به هدف های فرعی به شرح زیر تقسیم می شود.
تبدیل ریال به تومان
شناسایی پول ها و ارزش آن ها
شمارش پول های دارای ارزش یکسان
ترکیب پول ها با ارزش مختلف
خرید کالا و گرفتن باقی مانده پول
3-3 مکان و امکانات لازم
مدل ارائه شده تحت نرم افزار آموزش مهارت های پولی در مدرسه راهنمایی و ابتدایی گلشن، بر روی بیست نفر از دانش آموزان ناتوان ذهنی این مدرسه تست شد است . برای این تست، چند دستگاه کامپیوتر دارای ویندوز XP به بالا مورد نیاز می باشد. که مدرسه، آنها را در اختیار دانش آموزان قرار داده است. همچنین برنامه در اختیار دانش آموزانی که در منزل به کامپیوتر دسترسی داشتند، قرار داده شد تا در منزل از آن برای آموزش سریع تر و بهتر استفاده کنند.
4-3 شیوه آموزش تحقیقات صورت گرفته تا کنون برای آموزش مهارت های پولی به کودکان ناتوان ذهنی بر روی واحد پولی دلار بوده است. برای آموزش پول به کودکان ایرانی روش های گفته شده را با پول ایرانی تطبیق داد شد. برای اینکه آموزش داده شده مداوم و دارای اثر بخشی بیشتر باشد، روش های آموزش موجود با هم ترکیب شده است و روش جدیدی برای پول ایرانی ایجاد شده است. آموزشی که در مدارس استثنایی به کودکان داده می شود، به علت زمان کم و عدم همکاری والدین در تکرار و تمرین آموزش داده شده، پایدار نبوده است و عملاً کودکان مهارت استفاده از پول را پیدا نمی کنند. با طراحی نرم افزار مبتنی بر مدل ارائه شده در این تحقیق، امکان تکرار وتمرین، مهارت و شبیه سازی آن برای کودکان فراهم شده است. دانش آموزان می توانند چه در مدرسه و چه در خانه مهارت مورد نظر را تمرین کنند. همین طور که در بیشتر آموزش های پول به کودکان ناتوان ذهنی فرض شده است، آن ها بر ریاضیات پایه تسلط دارند، این نرم افزار برای کودکان ناتوان ذهنی طراحی شده است، که بر ریاضیات پایه تسلط دارند. مدل ارائه شده به صورت مرحله به مرحله طراحی شده است، پس از اتمام هر مرحله نرم افزار به صورت خودکار وارد مرحله بعد می شود. در شکل 2 مراحل آن نشان داده شده است.
شناسایی انواع پول ها
تبدیل ریال به تومان

ارزش پول

خرید کالا

جمع پول های دارای ارزش یکسان

جمع پول های دارای ارزش متفاوت

ترکیب اعداد

محاسبه میزان باقی مانده

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 2: مراحل آموزش

در این روش حضور مربی در کنار دانش آموزان نیاز نیست. دانش آموز با وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که به او داده شده است وارد محیط نرم افزار می شود. شکل 3 صفحه اولیه نرم افزار را نشان می دهد.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 3: صفحه ورود کابر1-3-4 مراحل آموزش
مرحله اول آموزش تبدیل ریال به تومان و بعد از آن تمرین تبدیل ریال به تومان می باشد. در شکل 4 نمونه ای از این آموزش را مشاهده می کنید.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 4:آموزش تبدیل ریال به تومانمرحله دوم شامل شناسایی پول ها و تمرین مربوط به آن می باشد. شکل 5 نمونه ای از تمرین شناسایی پول را نشان می دهد.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 5: تمرین شناسایی پولمرحله سوم آموزش و تمرین ارزش پول می باشد. شکل 6 نمونه از این آموزش را نشان می دهد.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 6:آموزش ارزش پولمرحله چهارم تمرین خرید کالا می باشد. شکل 7 نمونه ای از این تمرین را نشان می دهد.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 7:تمرین خرید کالامرحله پنجم آموزش و تمرین جمع پول های دارای ارزش یکسان و متفاوت است. در شکل 8 می توانید نمونه ای از این تمرین را مشاهد کنید.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 8:جمع پول های دارای ارزش یکسانمرحله ششم آموزش و ترکیب اعداد 100 و 1000 می باشد. شکل 9نمونه ای از این آموزش را نشان می دهد.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 9: ترکیب های عدد 100مرحله اخر آموزش و تمرین خرید کالا و محاسبه میزان باقیمانده. شکل 10 نمونه ای از این تمرین را نشان می دهد.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 10: تمرین محاسبه میزان باقی مانده5-3 جمع آوری و آنالیز داده ها ابتدا مهارت های اولیه دانش آموزان در استفاده از پول توسط تست اولیه که در شکل 11 نشان داده شده، سنجیده شده است. بعد کامپیوتر در اختیار هر یک از شرکت کنندگان قرار داده می شود تا نرم افزار تهیه شده را از ابتدا تا پایان دنبال کنند. بعد از اتمام برنامه دوباره تست اولیه از آنها گرفته می شود و نتایج را ارزیابی شده است. برای هر دانش آموز به طور جداگانه نمودار پیشرفت مهارت های ترسیم شده است. توسط آموزن تی موثر بودن مدل ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

شکل ها SEQ شکل_ها * ARABIC 11: تست گرفته شده از شرکت کنندگان در این نمودارها محور y ها پنج مهارت های ارزیابی شده نشان می دهد و محور X تعداد جواب صحیح دانش آموز به سوالات مربوط به هر مهارت در تست اولیه و تست پایانی می باشد.
نمودار های 1 الی 5 مربوط به دانش آموز دختر ناتوان ذهنی پایه سوم راهنمایی می باشد.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 1: نمودار مهارت های پولی برای فرزانه صفری با IQ=53 قبل و بعد از کار با نرم افزار
فرزانه دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت را به صورت کامل کسب کرده و مهارت های دیگر خود را بهبود بخشده است.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 2 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه یزدان مهرIQ= 52 قبل و بعد از کار با نرم افزار

فاطمه به دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت را به صورت کامل کسب کرده و مهارت های دیگر خود را بهبود بخشده است.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 3 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه ماندگار IQ=65 قبل و بعد از کار با نرم افزار

فاطمه دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان و شناسایی پول ها بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت را به صورت کامل کسب کرده و مهارت های دیگر خود را بهبود بخشده است.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 4 : نمودار مهارت های پولی برای ریحانه حیاتی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار

ریحانه دارای مهارت اولیه نبوده است. بعد از کار با این نرم افزار مهارت تبدیل ریال به تومان و مهارت شناسایی پول ها را کاملا بدست آورده است. ولی به خاطر ضعف وی در ریاضیات سه مهارت دیگر را به صورت کامل بدست نیاورده است. ولی رشد خوبی در آن ها داشته.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 5 : نمودار مهارت های پولی برای سرور افشاری IQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار

با وجود اینکه سرور دارای IQ=50 می باشد به دلیل داشتن پایه ریاضی خوب و کار با نرم افزار در منزل مهارت های را به صورت کامل کسب کرده است.
نمودار های 6 الی 10 مربوط به دانس آموز دختر ناتوان ذهنی پایه دوم راهنمایی می باشد.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 6 : نمودار مهارت های پولی برای نجمه محمدیIQ=57 قبل و بعد از کار با نرم افزار

مهارت های اولیه نجمه در سطح خوبی قرار داشته است. بعد از کار با نرم افزاردر مدت زمان کمی این مهارت را به طور کامل فرا گرفته است.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 7 : نمودار مهارت های پولی برای زینب صنعتIQ=50 قبل و بعد از کار با نرم افزار

زینب دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این دو مهارت به صورت کامل کسب کرده است. دیگر مهارت وی در سطح پایین بوده است که بعد از آموزش به حد خوبی رسیده است.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 8 : نمودار مهارت های پولی برای زینب صادقی IQ=54 قبل و بعد از کار با نرم افزار

مهارت های اولیه زینب در سطح متوسط قرار داشته است. بعد از کار با نرم افزار این مهارت را به طور کامل فرا گرفته است.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 9 : نمودار مهارت های پولی برای فاطمه محمودیان IQ= 50 قبل و بعد از کار با نرم افزار

مهارت های اولیه فاطمه بسیار کم بوده است. بعد از کار با این نرم افزار مهارت تبدیل ریال به تومان و مهارت شناسایی پول ها را کاملا بدست آورده است. ولی به خاطر ضعف وی در ریاضیات سه مهارت دیگر را به صورت کامل بدست نیاورده است. ولی رشد خوبی در آن ها داشته و با تمرین بیشتر می تواند مهارت ها را به صورت کامل کسب کند.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 10: نمودار مهارت های پولی برای پریا عبدلی IQ=52 قبل و بعد از کار با نرم افزار

پریا دارای مهارت اولیه در تبدیل ریال به تومان بوده است. بعد از کار با این نرم افزار این مهارت به صورت کامل کسب کرده است. تمام مهارت های پولی را به طور کامل فرا گرفته است.
نمودار های 11-3 الی 15-3 مربوط به دانش آموز دختر ناتوان ذهنی پایه ششم ابتدایی می باشد.
نمودار SEQ نمودار * ARABIC 11: نمودار مهارت های پولی برای نجمه رحمانیان IQ=51 قبل و بعد از کار با نرم افزار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *