منبع علمی مقاله —d1018

جدول ‏48- آمار توصیفی مربوط به تکنولوژی PAGEREF _Toc303987505 \h 79
جدول ‏49- آمار توصیفی مربوط به سیستمهای ارتباطی و فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc303987506 \h 80
جدول ‏410- آمار توصیفی مربوط به هزینه PAGEREF _Toc303987507 \h 81
جدول ‏411- آمار توصیفی مربوط به سابقه PAGEREF _Toc303987508 \h 82
جدول ‏412- آمار توصیفی مربوط به ریسکهای محیطی PAGEREF _Toc303987509 \h 83
جدول ‏413- آرمون T بر روی گروهها PAGEREF _Toc303987510 \h 84
جدول ‏414- آزمون پیرسون مربوط به گروه کیفیت PAGEREF _Toc303987511 \h 85
جدول ‏415- آزمون پیرسون مربوط به گروه زیست محیطی PAGEREF _Toc303987512 \h 86
جدول ‏416- آزمون پیرسون مربوط به گروه انعطاف پذیری PAGEREF _Toc303987513 \h 86
جدول ‏417- آزمون پیرسون مربوط به گروه تحویل PAGEREF _Toc303987514 \h 86
جدول ‏418- آزمون پیرسون مربوط به گروه تکنولوژی PAGEREF _Toc303987515 \h 86
جدول ‏419- آزمون پیرسون مربوط به گروه سیستمهای ارتباطی و IT PAGEREF _Toc303987516 \h 87
جدول ‏420- آزمون پیرسون مربوط به گروه هزینه PAGEREF _Toc303987517 \h 87
جدول ‏421- آزمون پیرسون مربوط به گروه سابقه PAGEREF _Toc303987518 \h 87
جدول ‏422- متغیرهای زبانی PAGEREF _Toc303987519 \h 88
جدول ‏423- الویت بندی ریسکهای تأمین کننده بر اساس تکنیک تاپسیس فازی PAGEREF _Toc303987520 \h 89
جدول ‏424- الویت بندی ریسکهای محیطی بر اساس تکنیک تاپسیس فازی PAGEREF _Toc303987521 \h 90
جدول ‏425- آزمون فریدمن برای مؤلفه ها PAGEREF _Toc303987522 \h 90
جدول ‏426-الویت بندی ریسکهای تأمین کننده بر اساس فریدمن PAGEREF _Toc303987523 \h 91
جدول ‏427- الویت بندی ریسکهای محیطی بر اساس فریدمن PAGEREF _Toc303987524 \h 92
جدول ‏428- آزمون فریدمن برای گروهها PAGEREF _Toc303987525 \h 92
جدول ‏429- الویت بندی گروهها بر اساس فریدمن PAGEREF _Toc303987526 \h 93
جدول ‏51- میانگین Ci ها به ترتیب الویت گروهها در انتخاب تأمین کننده PAGEREF _Toc303987527 \h 97
جدول ‏52- میانگین Ci ها به ترتیب الویت گروهها در ریسکهای محیطی PAGEREF _Toc303987528 \h 99
جدول ‏53-ریسکهای زنجیره تأمین و مشتقات آن بر اساس مقاله کوپرا و سودهی PAGEREF _Toc303987529 \h 103
جدول ‏54- استراتژیهای مناسب کاهش ریسک در زنجیره تأمین PAGEREF _Toc303987530 \h 105

فهرست اشکال
TOC \h \z \c "شکل" شکل ‏11- زنجیره تأمین دارو PAGEREF _Toc303987545 \h 8شکل ‏21- نمودار ریسک PAGEREF _Toc303987546 \h 23شکل ‏22- ساختار ریسک PAGEREF _Toc303987547 \h 24شکل ‏23- ساختارفاکتورهای خسارت دارایی PAGEREF _Toc303987548 \h 25شکل ‏24- ساختارفاکتورهای خسارت مخاطرات PAGEREF _Toc303987549 \h 25شکل ‏25- ساختارفاکتورهای خسارت سازمانی PAGEREF _Toc303987550 \h 25شکل ‏26- ساختار فاکتورهای خسارت خارجی PAGEREF _Toc303987551 \h 25شکل ‏27- نمودار ریسکهای زنجیره تأمین بر اساس مقاله مانوج و منتزر PAGEREF _Toc303987552 \h 33شکل ‏28- نمایی از ریسکهای زنجیره تأمین PAGEREF _Toc303987553 \h 34شکل ‏29- روابط ریسکهای موجود زنجیره تأمین PAGEREF _Toc303987554 \h 37شکل ‏210- فرآیند مدیریت ریسک زنجیره تأمین PAGEREF _Toc303987555 \h 38شکل ‏211- نمودار درخت رخداد از عملکرد نامطلوب تأمین کننده و خروجیهایش PAGEREF _Toc303987556 \h 41شکل ‏212- ماتریس یا نقشه یا دیاگرام PAGEREF _Toc303987557 \h 42شکل ‏213- عوامل انتخاب تأمین کننده PAGEREF _Toc303987558 \h 46شکل ‏214- زنجیره تأمین دارو PAGEREF _Toc303987559 \h 49شکل ‏31- چهار حوزه مدیریت ریسک زنجیره تأمین PAGEREF _Toc303987560 \h 52شکل ‏32- عوامل مؤثر در مدیریت ریسک زنجیره تأمین از نقطه نظر ریسکهای محیطی PAGEREF _Toc303987561 \h 53شکل ‏33-عوامل مؤثر در مدیریت ریسک زنجیره تأمین از نقطه نظر انتخاب تأمین کننده PAGEREF _Toc303987562 \h 54شکل ‏34- چارت سازمانی شرکت سرمایه گذاری البرز PAGEREF _Toc303987563 \h 60شکل ‏35- فاصله های اقلیدسی راه حل ایده آل و راه حل ایده آل منفی در فضای دو بعدی PAGEREF _Toc303987564 \h 66شکل ‏36- عدد فازی مثلثی PAGEREF _Toc303987565 \h 69شکل ‏41- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیلات PAGEREF _Toc303987566 \h 74شکل ‏42- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تجربه کاری PAGEREF _Toc303987567 \h 75شکل ‏43- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سمت سازمانی PAGEREF _Toc303987568 \h 76شکل ‏51- مدل نهایی مدیریت انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسکهای زنجیره تأمین PAGEREF _Toc303987569 \h 100شکل ‏52- مدل نهایی مدیریت ریسک محیطی در زنجیره تأمین PAGEREF _Toc303987570 \h 100شکل ‏53- مدل نهایی مدیریت انتخاب تأمین کننده برتر PAGEREF _Toc303987571 \h 101شکل ‏54- فرآیند مدیریت ریسک زنجیره تأمین PAGEREF _Toc303987572 \h 102شکل ‏55- ماتریس یا دیاگرام ریسک PAGEREF _Toc303987573 \h 104شکل ‏56- استراتژیهای کاهش ریسک در زنجیره تأمین PAGEREF _Toc303987574 \h 106شکل ‏57- الگوریتم مدیریت ریسک زنجیره تأمین PAGEREF _Toc303987575 \h 107
فصل اول:کلیات منبع علمی مقاله
1-1- مقدمهدر این فصل به کلیات و مفاهیم منبع علمی مقاله پرداخته میشود. بدین ترتیب این فصل شامل موارد زیر میباشد: تعریف موضوع و اهمیت منبع علمی مقاله، اهداف منبع علمی مقاله، بیان مسأله و سؤالهای منبع علمی مقاله، فرضیههای منبع علمی مقاله، کاربرد نتایج و مخاطبان منبع علمی مقاله، روش انجام منبع علمی مقاله و واژگان تخصصی میباشد.
1-2- تعریف موضوع و اهمیت منبع علمی مقالهسازمان ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا میباشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است.
به منظور افزایش توان رقابتی، در دهه 60 و 70 میلادی سازمانها تلاش میکردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرآیندها گامی مؤثر در جهت افزایش مشتریان خود بردارند. در دهه 90 این تلاشها با توسعه روشهای مدیریت منابع انسانی با در نظر گرفتن تأمینکنندگان استراتژیک و عملیات لجستیک ادامه یافتند. CITATION Fer01 \l 1033 (Ferazelle, 2001)
در عصر حاضر سازمان ها مدتهاست که به این مسئله مهم پی برده اند که برای تداوم در صحنههای رقابت جهانی و حضور موفقیت آمیز در بازار میبایست عوامل خاصی از قبیل کیفیت محصولات و کیفیت روند اجرایی و تولیدی را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولی برسانند. حال آن که رمز موفقیت در دستیابی به این اهداف تمرکز بیشتر بر روی فعالیتها و اهداف اصلی سازمان میباشد. لذا در راستای حل این مشکل اساسی بسیاری از مدیران سازمانهای بزرگ تصمیم گرفتند فعالیتهایی را که اهمیت استراتژیک چندانی برای سازمان ندارند به منابع بیرون از سازمان واگذار کنند تا با این اقدام بر مدیریت و به دنبال آن بر روی فعالیتهایی در سازمان که بر رو ی عوامل مذکور تأثیر مستقیم دارند، تمرکز بیشتری داشته باشند و آنها را به نحو مطلوب به انجام رسانند. اما در جریان فرآیند برون سپاری مسائل مختلفی با دامنه وسیعی از اطلاعات مدنظر قرار میگیرد مانند انتخاب تأمینکنندگان، نوع الگوریتم انتخاب و بسیاری از عوامل دیگر که از جمله دغدغههای فکری مدیران میباشد.
افزایش تعداد شرکتهای عرضهکننده سرویس در خارج از سازمان اصلی در سالهای اخیر باعث شده است تا سازمانها و شرکتهای برون سپار در هنگام انتخاب منبع بیرونی با موقعیتهای انتخابی متنوعی رو به رو باشند. در کنار این مسأله، افزایش رقابتهای تجاری و گسترش بازارهای جهانی موجب شده تا سازمانها به بهینهسازی تمامی امور و فرآیندهای خود در تمامی جنبههای رقابتی توجه بیشتری نمایند که این توجه شامل انتخاب تأمین کنندگان نیز گردیده است. تصمیم گیران حوزه برونسپاری در هنگام انتخاب تأمینکننده سعی مینمایند از میان منابع داوطلب (تأمینکنندگان) گزینهای را انتخاب کنند که بتواند به بهترین وجه ممکن تمامی نیازهای فرآیند برونسپاری شونده را به بهینهترین حالت تأمین نمایند. CITATION رزماه \l 1033 (رزمی، جعفر و همکاران, 1387)1-2-1- مدیریت زنجیره تأمینتشدید رقابت از دهه 1990 شرکتها را تحت فشار قرارمیداد تا کارایی خود را در تمامی جنبههایشان بهبود دهند. از طرف دیگر، افزایش متغیرها منجر به اختصاص منابع بیشتر به منظور پیشبینی تقاضا و تأمین به منظور تقویت بیشتر زنجیره تأمین میگشت.
محققین بر این باورند که مدیریت مؤثر زنجیره تأمین یک توانمندساز قوی در عملکرد سازمان است و همچنین یک راه ارزشمند برای حفاظت از مزیت رقابتی محسوب میگردد. CITATION Chi03 \l 1033 (Childerhouse, P., Hermiz, R., Mason-Jones, R., 2003)مدیریت زنجیره تأمین به عنوان رویکردی یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارد. زنجیره تأمین یک سیستم یکپارچه از فرآیندهای مرتبط و به منظور:
دستیابی به مواد و قطعات مورد نیاز
تبدیل مواد اولیه به محصول
ارزش گذاری محصولات
توزیع محصولات به مشتریان
ساده سازی انتقال اطلاعات بین اجزاء زنجیره( اعم از تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان) میباشد. CITATION رضا83 \l 1065 (شفیع زاده, 1383)1-2-2- ریسکسیتکین و پابلو در سال 1992 ریسک را بعنوان "دامنهای که در آن عدم قطعیت وجود دارد درباره اینکه آیا به شکل بالقوه خروجیهای موفق یا مأیوسکننده از تصمیمات محقق خواهد شد یا نه" تعریف کردند. CITATION Sit92 \l 1033 (Sitkin B.,Pablo A., 1992)اقداماتی که احتمالا اثرات سودآوری تولید میکنند اغلب شامل ریسکها نیز میشوند. ریچی و برندلی ریسک کسب و کار را این گونه تعریف میکند: سطح مواجهه با عدم قطعیتهایی که شرکت میبایست آن را درک کند و به هنگام پیادهسازی استراتژیهایش برای دستیابی به اهداف کسب و کارش به شکل مؤثری مدیریت نماید. CITATION Rit07 \l 1033 (Ritchie B., Brindley C., 2007) .
1-2-3- مدیریت ریسک در زنجیره تأمینامکان تغییر در زمینه برآمدها و نتایج مورد انتظار زنجیره تأمین، احتمال رخداد تغییرات و اثرات آنها را مدیریت ریسک زنجیره تأمین مینامند. ریسکهای زنجیره تأمین شامل ریسکهای برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمینکننده اولیه آغاز و به مصرفکننده نهایی ختم میشود. بنابراین به طور کلی ریسکهای زنجیره تأمین به احتمال و اثر یک عدم تناسب و تعادل بین تأمین و تقاضا بر میگردد.
مدیریت ریسک در زنجیره تأمین یک موضوع مهم در مدیریت زنجیره تأمین است. مهم بودن این موضوع مربوط میگردد به افزایش استراتژی برون سپاری در کارخانه ها ، جهانی سازی بازارها، افزایش اعتماد بر تأمین کننده ها برای توانایی های مخصوص و نوآوریها، تکیه بر شبکه تأمین برای مزیت رقابتی و ظهور و بروز تکنولوژی اطلاعات که کنترل کردن و گسترده کردن زنجیره تأمین را ممکن میسازد. CITATION Ram09 \l 1065 (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)مدیریت ریسک در زنجیره تأمین (SCRM) به عنوان یک فعالیت استراتژی مدیریتی میتواند در نظر گرفته شود که بر عملکرد اجرائی، بازاریابی و مالی کارخانه تأثیرگذار است. CITATION Dun72 \l 1065 (Duncan, 1972)تا هنگامی که روند برون سپاری به عنوان استراتژی مهمی در کارخانهها وجود داشته باشد، کار بر روی هر دو ناحیه ارزیابی و شناسایی ریسک و کم کردن ریسک( روشها و تئوریها) ادامه دارد. CITATION Ram09 \l 1065 (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009) فیزال و همکارانش و همچنین تانگ (2006) معتقدند که مدیریت ریسک اثرگذار در یک زنجیره تأمین امروزه برای کارخانه ها یک نیاز است. کارخانههایی مانند اریکسون و نوکیا ، مدت زیادی است که به این مسئله پی بردهاند. تحقیقات اولیه در هر زمینه ای اصولاً با شناسایی و معرفی مفاهیم و مشخص کردن دسته بندی یا طبقه بندیها آغاز میگردد. کارهای اولیه در زمینه مدیریت ریسک در زنجیره تأمین نیز این شیوه را پیمود. اولین حرکت توسط لی (2002) آغاز شد، او چارچوبی را بر اساس ریسک های زنجیره تأمین و ریسکهای تقاضا در محدوده ای از محصولات اساسی یا ابداعی فراهم کرد. همچنین عنوان کرد که استراتژیهای زنجیره تأمین نیازمند اتصال به سطح درست و مشخصی از ریسکهای تأمین و تقاضا میباشد. CITATION Oke09 \l 1065 (Oke, A.,Gopalakrishnan,M., 2009)نورمن و جانسون (2004)، کلیندرفر و ساد (2005) و کوپرا و سودهی (2004) و دیگر منبع علمی مقالهگران دسته بندیهای متنوعی را برای ریسکها بیان کردند.
زنجیره تأمین در معرض ریسکهایی ست که در ارتباط با مشکلات تأمین و تقاضا افزایش مییابند. CITATION Kle05 \l 1065 (Kleindorfer, P.R., Saad,G.H., 2005)زنجیره تأمین همچنین در معرض خطرات توزیع یا ریسکهایی با تأثیر زیاد و احتمال وقوع کم و یا تأثیر کم و احتمال وقوع بالا نیز میباشند. این ریسکها بر روی سازمان به طور گستردهای تأثیر میگذارد. CITATION Cho04 \l 1065 (Chopra, S.,Sodhi,M.S., 2004)همانطور که ونگر و بد (2008) بیان کردند "قرارداد مالی یک تأمین کنننده و زمین لرزه ای که ظرفیت تولید را از بین برده است، موقعیتهای مختلفی هستند و بنابراین تأثیرات مختلفی بر زنجیره تأمین دارد". بنابراین این مطالعات به شناسایی نیاز به متدولوژی به منظور پیشگویی، شناسایی، دستهبندی و ارزیابی ریسکها در زنجیره تأمین منجر شد. CITATION Ram09 \l 1065 (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)مقالات زیادی در مورد مدیریت ریسک در زنجیره تأمین در بیست سال گذشته منتشر گردیده است که اولین آنها مربوط به کرالجیک در سال 1983 بود. پالسون (2004) مقالات موجود را به 3 دسته تقسیم کرد: تجزیه و تحلیل انواع ریسک، رسیدگی به ریسک و کنترل ریسک. از زمان پالسون تاکنون مقالات مختلف دیگری نیز منتشر شده است.
تا سال 2000، مقالات به مدیریت زنجیره تأمین میپرداختند. بعد از آتش سوزی یکی از تأمینکنندگان اریکسون در نیومکزیکو که منجر به از دست دادن 400 میلیون یورو گشت، ورشکستگی یکی از تأمین کنندگان لندرور در سال 2001 که منجر به اخراج 14000 کارگر شد و حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 در مرکز تجارت جهانی همه و همه باعث مشکلات عمده ای در زنجیره تأمین در جهان گشت. CITATION Tan06 \l 1033 (Tang, 2006)1-2-4- عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک در زنجیره تأمینگروهی از محققین ایتالیایی در دانشگاه فنی میلان تحقیقی در مورد ارتباط بین مدیریت ریسک زنجیره تأمین و انتخاب تأمینکنندگان انجام دادهاند. طبق نظر آنها ریسکهای موجود در زنجیره تأمین را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: ریسکهای مربوط به محصول، ریسکهای مربوط به بازار و ریسکهای مربوط به تأمینکنندگان. CITATION Mic08 \l 1033 (Micheli G., Cagno E.,Zorzini M. , 2008)مانوج و منتزر در مقالهشان بر اساس جمع بندی نظرات Birou and Fawcett, 1993; Cho and Kang, 2001; Chopra and Sodhi, 2004; Fisher, 1997; Hult, 1997; Johnson, 2001; Spekman and Davis, 2004; Zsidisin, 2003a; Zsidisin and Ellram, 2003 ریسکهای زنجیره تأمین را طبقه بندی کردند: CITATION Man08 \l 1065 (Manuj, I.,Mentzer,J., 2008)جدول STYLEREF 1 \s ‏1 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 1- ریسکهای زنجیره تأمینریسک تعریف
مالی تغییر نرخ ارز
زمان حمل(ترانزیت) تغییر در زمان حمل که شامل ترابری و ترخیص است
پیش بینی خطا در تخمین نیازها که منجر به کمبود موجودی یا اضافه موجودی میگردد.
کیفیت محصولات،اجزا و مواد اشتباه، خراب و ناتمام و متفاوت در مکانهای متفاوت
ایمنی محصولاتی که موجب به خطر افتادن ایمنی میگردند
اختلال در کسب و کار ناتوانی در تولید محصولات یا فروش به مشتریان
بقا ورشکستگی کارخانه
مالکیت ابزار و موجودی پریشانی/ یا مشاجره پیرامون مالکیت موجودی؛مشاجره بر استفاده بیش از اندازه وسیله ای که تحت مالکیت دیگری ست
فرهنگ اطلاعات ناکافی پیرامون مردم،فرهنگ و زبان
فرصت طلبی تأمین کننده یا مشتری برخوردی فرصت طلبانه داشته باشند
قیمت نفت تغییر در قیمت نفت
زیسیدیسن در مقالهاش تنها بر ریسک تأمین تمرکز کرد. او ریسک تأمین را به دو دسته شکستهای مربوط به تأمین کننده و محدودیتهای بازار تقسیم نمود .اما محرکهای ریسک میتواند از سه منبع ناشی شوند: کالا یا ماده اولیه، تأمین کننده و کل بازار تأمین. CITATION Zsi03 \l 1033 (Zsidisin, 2003) کریستوفر (2004) ریسکهای زنجیره تأمین را به 5 دسته تقسیم میکند: ریسک تأمین، ریسک فرآیند، ریسک تقاضا، ریسک کنترل و ریسک محیطی:
ریسک تأمین: مهمترین ریسک زنجیره تأمین است که میتواند منشأ بقیه ریسکهای دیگر گردد. وقتی برای محصول یا خدمتی هزینهای پرداخت میکنیم خود را در معرض این ریسک قرار میدهیم که تأمینکننده سفارش را با مقدار و کیفیت درست و به موقع تحویل ندهد که به آن ریسک تأمین میگویند.
ریسک فرآیند: یک محصول در یک بخش خاص به موقع و با مقدار و کیفیت مورد نیاز تولید نشود.
ریسک تقاضا: ریسک ناشی از اینکه تقاضایی برای یک محصول نباشد یا با کمبود تقاضا مواجه شویم.
ریسک کنترل: ناشی از کنترل کیفیت ناکافی است.
ریسک محیطی: ریسک ناشی از اثرات محیطی که میتواند از محیط فیزیکی، اجتماعی، سیاسی، قانونی، عملیاتی و اقتصادی نشأت گرفته باشد.
1-2-5- مدیریت زنجیره تأمین در صنعت داروبازار دارویی در بسیاری از کشورها با توجه به ماهیت عرضه و تقاضا برای دارو تنظیم می شود. با توجه به ویژگی رقابت پذیری بازار دارو ، دولت ها باید منافع اقتصادی و درمانی را به حالت تعادل درآورند. CITATION Hak09 \l 1033 (Hakonsen H, Horn AM, 2009)بخش داروئی نقش مهمی در سیستم پزشکی و سلامت بازی میکند. به دلیل افزایش جمعیت و بالا رفتن سن ، رشد سریع اقتصاد و افزایش شیوع بیماری های مزمن (مثل بیماری های قلبی عروقی ، سرطان و بیماریهای مزمن تنفسی) صنعت داروسازی با سرعت بسیار در حال گسترش است. CITATION Wan05 \l 1033 (Wang L, Kong L, Wu F, Bai Y, Burton R., 2005)شرکتهای تولیدی
داروهای داخلی
داروهای وارداتی
عمده فروشان دارو
بیمارستانها
داروخانه ها
بیماران
شرکتهای تولیدی
داروهای داخلی
داروهای وارداتی
عمده فروشان دارو
بیمارستانها
داروخانه ها
بیماران

شکل STYLEREF 1 \s ‏1 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 1- زنجیره تأمین داروبرخی از مشکلاتی که در گذار از یک اقتصاد برنامهریزی شده به سوی یک زنجیره تأمین قوی در صنعت دارو ممکن است ایجاد شوند عبارتند از :
نظارت غیر مؤثر و بی نتیجه
قیمت بالاتر برای دارو برابر است با سود بیشتر برای تولید کنندگان
تخطی و دور شدن از قیمتهای مصوب و تعیین شده
فقدان دستورالعمل دارویی موثق CITATION YuX10 \l 1033 (Yu X.,Li a B.,Shib Y.,Yua M., 2010)1-3- اهداف منبع علمی مقاله
اهداف اصلی:
ارائه مدلی به منظور انتخاب تأمین کنندگان در صنعت داروسازی کشور
تعیین و احصا ریسکهای زنجیره تأمین
اهداف فرعی:
تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کنندگان
اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین کنندگان
شناسایی ریسک های زنجیره تأمین
1-4- بیان مسأله و سؤالات منبع علمی مقالهدر دهه 1970 و 1980 شرکتها عملیات تولیدی خود را با استفاده از سیستمهای برنامهریزی مواد، زمانبندی و کنترل کارگاه و سیستمهای نظیر برنامه ریزی منابع ساخت تحت کنترل قرار داده و دهه 1990 سعی کردند خود را در رده جهانی با برنامه ریزی منابع شرکت مطرح کنند، لذا مدیریت کیفیت جامع را به کار بستند تا فرآیندهاشان را تحت کنترل درآورند و بهبود مستمر داشته باشند. همچنین تکنیکهای تولید به موقع مانند کانبان و موجودی صفر نیز معرفی شد تا کارخانجات بتوانند از آنها به عنوان روشی برای کاهش هزینه و بهبود کیفیت استفاده کنند. اما امروزه اکثر شرکتها معتقدند که قدم بعدی برای افزایش سود و سهم بازار مدیریت زنجیره تأمین کار است. CITATION Lum99 \l 1033 (Lummus, R., Vokurca, R., 1999)بهبود مستمر عملکرد در یک کسب و کار پویا برای اکثر تأمین کنندگان، تولید کنندگان و خرده فروشانی که در پی دستیابی به رقابت پذیری و تداوم آن هستند به یک موضوع مهم و کنترل آن به یک وظیفه پیچیده تبدیل شده است. یک سیستم مدیریت عملکرد پیچیده، شامل طیف گسترده ای از فرآیندهای مدیریتی نظیر شناسایی معیارها، تعریف اهداف، برنامه ریزی، ارتباطات، نظارت، گزارش دهی و بازخورد است. از آنجاییکه زنجیره تأمین تمامی این موارد را شامل میگردد لذا وجود زنجیره تأمین و مدیریت صحیح آن، برای کسب و کار لازم و حیاتی است.
عدم اطمینان در زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می دهد. عدم اطمینان زنجیره تأمین از سه منبع حاصل می شود:
الف) عدم اطمینان تأمین کننده که از عدم توانایی تأمین کننده در تأمین نیاز واحد تولیدی میشود؛
ب) عدم اطمینان فرآیند که حاصل بیاعتمادی فرآیند تولید و به دلیل از کار افتادگی ماشینآلات میباشد؛
ج) عدم اطمینان تقاضا که از عدم توانایی در پیش بینی دقیق تقاضا ناشی میشود.
برای کاهش عدم اطمینان، حلقه گمشدهای به نام مدیریت ریسک در طول زنجیره به چشم میخورد که به کمک شناسایی ریسکهای موجود در طول زنجیره به خصوص در قسمت تأمین کنندگان این امکان را برای ما فراهم کند تا در زنجیره ارزش برای انتخاب خود با اطمینان بیشتری عمل کنیم. با توجه به موارد بیان شده تحلیل ریسکهای زنجیره تأمین از موضوعات اصلی علمی عصر حاضر است.
زنجیره تأمین دارویی توالی از سازمان هایی است- امکانات،تجهیزات و فعالیتها- که در بخش تولید و ارائه محصول یا خدمت فعالیت دارند. یک زنجیره تأمین دارویی معمولی شامل این اجزا میگردد: ساخت اولیه، تولید ثانویه، انبار بازار / مراکز پخش، عمده فروشان، خرده فروشان/ بیمارستان و بیماران CITATION Sha04 \l 1033 (Shah, 2004) از آنجایی که ریسکهای زنجیره تأمین بسیار گسترده اند، در این مطالعه قصد داریم از طریق تحقیقی هدفمند ریسکهای موجود در انتخاب تأمین کنندگان دارو را شناسایی کرده و مدلی برای انتخاب تأمین کنندگان با رویکرد کاهش ریسک ارائه دهیم.
سؤالات منبع علمی مقاله:
عوامل مؤثر برانتخاب تأمین کنندگان در صنعت داروسازی کشور کدامند؟
در زنجیره تأمین چه ریسکهایی وجود دارد؟
الگوریتم مناسب برای کاهش ریسکهای موجود در زنجیره تأمین چیست؟
1-5- فرضیه های منبع علمی مقالهبا توجه به نوع منبع علمی مقاله که اکتشافی میباشد، بیان فرضیه مفهومی ندارد.
1-6- کاربرد نتایج و مخاطبان منبع علمی مقالهمخاطبان اصلی منبع علمی مقاله مدیران ارشد شرکتهای داروسازی کشور میباشند، زیرا این منبع علمی مقاله عوامل مهم و مؤثر در انتخاب تأمین کنندگان را در اختیار آنها قرار میدهد و از سوی دیگران میزان اهمیت هر کدام از مؤلفهها را مشخص مینماید.
هم چنین اساتید، منبع علمی مقالهگران و دانشجویان رشتههای مرتبط نیز میتوانند درک جامعی از نیازمندیهای کارخانجات را به منظور بهبود وضع موجود انتخاب تأمین کنندگان به دست آورند.
1-7- روش انجام منبع علمی مقالهاز آن جا که منبع علمی مقاله حاضر در پی درک عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین دارویی کشور است ، نوع این منبع علمی مقاله از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر اجرا توصیفی میباشد.
روش گردآوری اطلاعات، بصورت مصاحبه و پرسشنامه کتبی است. در این تحقیق جهت تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه از روایی محتوی استفاده خواهد شد و از اساتید و خبرگان، پیرامون پرسشنامه در دو گزینه ارتباط سؤال با موضوع و گویایی و شفافیت سؤال نظرخواهی میگردد. پس از انجام اصلاحات و تأیید اعتبار و پایایی پرسشنامه، از آن به عنوان ابزار گرداوری اطلاعات استفاده خواهد شد.سپس پایایی از طریق سازگاری منطقی بین سؤالات پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و آلفای کرونباخ در پرسشنامه های توزیع شده در مرحله آزمون ابتدایی بدست خواهد آمد. پرسشها از نوع سؤال بسته، پرسشهای شناسایی (سمت، تحصیلات و سابقه) و پرسشهای ارزشیابی میباشد. نتایج به دست آمده از طریق سنجش تحلیل همبستگی و یا تحلیل عاملی نرمافزار SPSS مورد ارزشیابی قرار خواهند گرفت، به منظور وزندهی مؤلفه ها از الگوریتم MADM استفاده خواهد شد.
1-8- واژگان تخصصیزنجیره تأمین: زنجیره تأمین سیستمی است از سازمانها، افراد، تکنولوژیها، فعالیتها، اطلاعات و منابع که در انتقال یک محصول یا خدمت از تولید کننده به مشتری دخیل هستند. CITATION htt \l 1065 (http://en.wikipedia.org)مدیریت زنجیره تأمین: مدیریت زنجیره تأمین مدیریت شبکه ای است از شرکتهای تجاری که در تولید محصول نهایی یا خدمات مورد نظر مشتریان مداخله میکنند. CITATION htt1 \l 1033 (http://en.wikipedia.org)ریسک:ریسک احتمال پیشامد نتایج بد تعریف شده است. CITATION لغت \l 1065 (لغت نامه آکسفورد)مدیریت ریسک زنجیره تأمین: مدیریت ریسک زنجیره تأمین، مدیریت ریسکی است که برای شناسایی خطرات بالقوه از مراحل اولیه ساخت تا نتایج مالی تلاش میکند.
CITATION htt2 \l 1033 ( http://en.wikipedia.org)
فصل دوم: بررسی پیشینه منبع علمی مقاله
2-1- مقدمهدر این فصل به مرور پیشینه منبع علمی مقالههای مرتبط با موضوع این منبع علمی مقاله پرداخته میشود. مطالعات انجام شده در زمینه ریسکهای موجود در انتخاب تأمینکنندگان در زنجیره تأمین مورد بررسی قرار میگیرد. بدین منظور مطالبی درباره زنجیره تأمین و مدیریت آن و مدیریت ریسک در زنجیره تأمین و در نهایت مدیریت ریسک در زنجیره تأمین عنوان میگردد.
2-2- زنجیره تأمیندر رقابت‌های جهانی موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وی قرار داد. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمی‌توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. در بازار رقابتی موجود، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار است. بر این اساس، فعالیت‌هایی نظیر برنامهریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری که قبلاً همگی در سطح شرکت انجام می شده اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است. مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگی تمامی این فعالیت‌ها است. مدیریت زنجیره تأمین ( SCM ) پدیده‌ای است که این کار را به طرقی انجام میدهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.
در حالت کلی زنجیره تأمین از دو یا چند سازمان تشکیل میشود که به وسیله جریان‌های مواد، اطلاعات و جریان‌های مالی به یکدیگر مربوط میشوند. این سازمان‌ها می‌توانند بنگاه‌هایی باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایی و یا خدماتی چون توزیع، انبارش، عمده فروشی و خرده فروشی تولید می‌کنند. حتی خود مصرف کننده نهایی را نیز می‌توان یکی از این سازمان‌ها در نظر گرفت.
در دهههای 60 و 70 میلادی، سازمان‌ها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش می‌کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیشنیاز دستیابی به خواسته‌های بازار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشتری است. به همین دلیل سازمان‌ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف می‌کردند.
در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزایندهای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقهمند شدند. در دهه 90 میلادى، به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف پذیری در تواناییهای شرکت کافی نیست، بلکه تأمین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیعکنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاست‌های توسعه بازار تولید کننده داشته باشند. با چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تأمین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. از طرف دیگر با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تأمین، بسیاری از فعالیت‌های اساسی مدیریت زنجیره با روش‌های جدید درحال انجام است.
به طور کل، مدیریت زنجیره تأمین به عنوان رویکردی یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارد. زنجیره تأمین سیستمی یکپارچه از فرآیندهای مرتبط است و هدف آن:
دستیابی به مواد و قطعات مورد نیاز
تبدیل مواد اولیه به محصول
ارزش گذاری محصولات
توزیع محصولات به مشتریان
ساده سازی انتقال اطلاعات بین اجزاء زنجیره( اعم از تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، واسطهها، خرده فروشان و مشتریان)میباشد CITATION رضا83 \l 1065 (شفیع زاده, 1383)در جدول 2-1 تعاریف اولیه از سال 1990 تا 2001 میلادی به اختصار بیان شده است: CITATION Jai10 \l 1065 (Jain, J., Dangayach, G., Agarwal, G.,Banerjee, S., 2010)جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 1- تعاریف اولیه مدیریت زنجیره تأمینمحقق سال تعریف
Chopra &
Meindl 2001 یک زنجیره تأمین شامل تمامی مراحل مستقیم و غیرمستقیم در پاسخگویی صحیح به نیاز مشتری میگردد.
Mentzer et al. 2001 هماهنگی سیستماتیک و استراتژیک در مورد عملکردهای کسب و کار و برنامه هایی در کنار این فعالیتها در یک کارخانه خاص و در میان کسب و کارهای مختلف در طول زنجیره تأمین، برای رسیدن به بهبود عملکرد طولانی مدت هر کدام از کارخانه ها و زنجیره تأمین به عنوان یک کل را مدیریت زنجیره تأمین مینامند.
Handfield &
Nichols 1999 زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیتهای درگیر جریان مواد و تبدیل مواد از مواد خام تا مرحله نهایی همانند جریان اطلاعات میگردد.
Christopher 1998 زنجیره تأمین شبکهای از سازمانهایی است که از بالا و پایین در فرآیندها و فعالیتهای مختلف، باعث ارزش افزوده در محصول یا خدمت تا رسیدن به مشتری نهایی میگردد.
Lee & Corey 1995 فعالیتهای یکپارچهای که میان شبکهای از امکانات رخ میدهد، مواد خام را تهیه و به کالای میانی و نهایی تبدیل میکند و نهایتاً توسط توزیعکننده به مشتری میرساند.
Ganeshan &
Harrison 1995 زنجیره تأمین شبکهای از امکانات و اختیارات است که اقداماتی راجع به تهیه مواد، تبدیل آنها به مواد میانی و نهایی و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان انجام میدهد.
Cooper &
Ellram 1993 مدیریت زنجیره تأمین فلسفهای یکپارچه در مدیریت سراسر کانال جریان توزیع از تأمینکننده تا مصرفکننده نهایی است.
Cavinato 1992 مفهوم زنجیره تأمین شامل مدیریت کانالهای تهیه و توزیع به صورت فعال است. زنجیره تأمین شامل گروهی کارخانه است که در طول جریان تهیه مواد خام تا مشتری نهایی ارزش افزایی میکنند.
Towil, Naim,
and Wikner 1992 زنجیره تأمین سیستمی است که اجزای تشکیل دهنده آن، تأمین کنندگان مواد، امکانات تولید، خدمات توزیع، مشتریان هستند که با جریان مواد و برگشت اطلاعات در ارتباطند.
Scott &
Westbrook 1991 زنجیره تأمین به ارتباط زنجیرهای گفته میشود که هر کدام از عناصر فرآیند، مواد خام را به مشتری نهایی متصل میسازد.
Novak & Simco 1991 مدیریت زنجیره تأمین، جریان کالا را از کارخانه و توزیع کننده به مصرفکننده نهایی پوشش میدهد.
زنجیره تأمین استفاده از روشهایی است که تأمین کنندهها و تولیدکنندهها و انبارها و مصرفکنندگان را بهم متصل میکند ، به طوریکه کالای تجاری در تعداد مناسب، به مکان مناسب، در زمان مناسب با هدف کاهش هزینه سیستم و افزایش سطوح خدمات رسانی به مشتریان تولید و توزیع گردد. CITATION DSi00 \l 1065 (Simchi-Levi, 2000)زنجیره تأمین، فرآیند یکپارچه تأمین مواد اولیه، تبدیل این مواد به محصول نهایی (از طریق تولید) و تحویل محصول به مشتری (از طریق توزیع و یا تحویل به خردهفروشها و یا هر دو) میباشد. لازم به ذکر است، زنجیره تأمین به هیچ عنوان یک زنجیره ساده منفرد تشکیل شده از تعداد عنصر تجاری یک به یک متصل نیست، بلکه بیشتر شبکهای از تعداد زیادی اعضاست که هر کدام میتوانند با هم دارای روابط پیچده باشند. CITATION Lam98 \l 1065 (Lambert, D.M., Cooper, M.C. and Pagh, J.D., 1998)برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل فعالیتهای زنجیره تأمین به عنوان مدیریت زنجیره تأمین نامیده میشود. بهزعم فلکسی و چان (2003) مدیریت زنجیره تأمین از اجزای زیر تشکیل شده است:
برنامه ریزی، کنترل و ساختاردهی سازمان، امکانات جریان محصول، فنآوری اطلاعات، محصول، روشهای مدیریت، قدرت و رهبری، فرصتها و تهدیدها، فرهنگ و رفتارها CITATION Fel03 \l 1033 (Felix T.S. Chan , H.J. Qi, 2003)مدیریت زنجیره تأمین، هنر اداره سازمان در جهت بالا بردن رضایت مشتری به قصد بهبود سودآوری و جایگاه رقابت است. لازمه افزایش کارآیی و به طور همزمان سود، داشتن اهداف مشترک در بین تمام اعضای زنجیره تأمین یعنی تأمینکنندهها، سازمان و توزیع کنندهها میباشد. در دنیای رقابت امروز، این شرکتها نیستند که به رقابت با یکدیگر میپردازند، بلکه این زنجیرههای تأمین هستند که در مقابل یکدیگر صف آرایی میکنند.
در جدول 2-2 تعداد مقالات منتشر شده تا پایان سال 2008 در مجلات مختلف در زمینه زنجیره تأمین ارائه میگردد. CITATION Jai10 \l 1065 (Jain, J., Dangayach, G., Agarwal, G.,Banerjee, S., 2010)جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 2- مقالات منتشر شده در زمینه زنجیره تأمین در مجلات تا پایان سال 2008 درصد تعداد مقالات منتشر شده نام مجله
23.46 138 The Journal of Supply Chain Management
18.20 107 International Journal of Production Economics
12.59 74 European Journal of Operational Research
10.20 60 Journal of Operations Management
6.46 38 IJ of Logistics Research and Applications
6.29 37 Journal of Purchasing & Supply Management
4.76 28 Journal of Business Logistics
4.25 25 IJ of Physical Distribution & Logistics Management
4.08 24 The IJ of Logistics Management
3.40 20 IJ of Operations & Prod Mgmt. (IJOPM)

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : elmname.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

3.23 19 OMEGA
2.21 13 The IJ of Industrial Mgmt & Data Sys--s
82. 5 Industrial Marketing Management and others
100 588 کل
2-2-1- اهداف زنجیره تأمینهدف هر زنجیره تأمین عبارت از حداکثر نمودن ارزش کل است. ارزش در زنجیره تأمین به معنای تفاوت میان آن چیزی است که محصول نهایی میارزد و هزینهای که زنجیره تأمین در برآورده کردن سفارش مشتری صرف میکند. برای اغلب زنجیرههای تأمین تجاری ، ارزش مترادف با سود آوری کل در نظر گرفته میشود، یعنی تفاوت میان درآمد حاصل از پرداخت مشتری و کل هزینههای زنجیره تأمین؛ هرچه زنجیره تأمین سود آوری بیشتری داشته باشد، زنجیره تأمین موفقتری است. موفقیت زنجیره تأمین با معیار سود آوری کل زنجیره تأمین -که میان سطوح مختلف آن تقسیم میشود - اندازه گیری میشود و سود آوری هریک از سطوح زنجیره تأمین به تنهایی معنایی ندارد.
با توجه به مطالب فوق، برای رسیدن به هدف زنجیره تأمین- سود آوری- باید منابع هزینه و درآمد را مشخص نموده و روی آنها تمرکز کرد . برای هر زنجیره تأمین تنها یک منبع درآمد وجود دارد : مشتری. سایر جریانهای پولی عبارتست از مبادلات و به اصطلاح دست به دست شدن وجه پرداختی مشتری در میان صاحبان سطوح مختلف زنجیره تأمین.
در مقابل جریانهای سه گانه اطلاعات، محصول (یا مواد) و پول در زنجیره تأمین هزینههایی به همراه دارد . بنابراین ، مدیریت مناسب این جریانها عنصر کلیدی در موفقیت زنجیره تأمین است.
بنابراین مدیریت زنجیره تأمین عبارتست از مدیریت جریانهای مابین و درون سطوح مختلف زنجیره تأمین برای دستیابی به حداکثر سود زنجیره تأمین .
2-2-2- مدیریت زنجیره تأمیندر دهه 1970 و 1980 شرکتها، عملیات تولیدی خود را با استفاده از سیستمهای برنامه ریزی مواد، زمانبندی و کنترل کارگاه و سیستمهایی نظیر برنامه ریزی منابع ساخت و برنامه ریزی منابع شرکت تحت کنترل قرار داده و در دهه 1990 آنها سعی کردند خود را در رده جهانی مطرح کنند. لذا آنها مدیریت کیفیت جامع را به کار بستند تا فرآیندهایشان را تحت کنترل درآورند و بهبود مستمر را پدید آورند. همچنین تکنیکهای تولید به موقع مانند کانبان و موجودی صفر نیز معرفی شدند تا کارخانهها بتوانند از آنها به عنوان روشی برای کاهش هزینه و بهبود کیفیت استفاده کنند. اما امروزه اکثر شرکتها معتقدند که قدم بعدی برای افزایش سود و سهم بازار مدیریت زنجیره تأمین کار است. CITATION Lum99 \l 1033 (Lummus, R., Vokurca, R., 1999)کاگلین (1998) اینگونه بیان میکند: در یک زنجیره تأمین مدیریت شده، سازنده و تأمینکنندگانش، خریداران، مشتریان به عبارت دیگر همه اعضا در سازمانی گسترش یافته باهم کار میکنند تا یک محصول و یا خدمت مشترک را به بازار عرضه کنند که مشتری مایل است برای آن پول پرداخت کند. این شرکت چند گروهی، به صورت یک سازمان گسترش یافته عمل میکند و از منابع مشترک( افراد، فرآیندها، تکنولوژی و معیارهای عملکردی) استفاده بهینه میکند تا به همافزایی عملیاتی دست یابد. نتیجه آن، محصول یا خدمتی است با کیفیت بالا، هزینه کم و قابل دسترس CITATION kug98 \l 1033 (kuglin, 1998)مدیریت زنجیره تأمین شامل یکپارچهسازی فرآیندهای کسب و کار از مصرفکننده نهایی تا تأمینکننده اولیه میباشد که محصول، خدمات و اطلاعاتی را مهیا میکند که برای مشتری ایجاد ارزش کند. CITATION Alv01 \l 1033 (Alva--o Y., Kotzab H., 2001)دانشگاه MIT در تعریف مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه میگوید: رویکردی فرآیندگرا برای تأمین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز، تولید و تحویل محصولات و خدمات به مشتریان CITATION www \l 1033 (www.MIT.edu, 2011)
2-2-2-1- فرآیندهای اصلی مدیریت زنجیره تأمین
از نظر هندفیلد (1999) مدیریت زنجیره تأمین شامل سه فرآیند عمده مدیریت لجستیک، مدیریت روابط و مدیریت اطلاعات است.
مدیریت لجستیک
در تحلیل سیستمهای تولیدی موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تأمین را در بر میگیرد. این بخش کلیه فعالیتهای فیزیکی از مرحله تهیه ماده خام تا محصول نهایی، شامل فعالیتهای حمل و نقل، انبارداری، زمانبندی تولید و ... را شامل میشود. مدیریت لجستیک انتقال مواد خام یا نیمساخته و تکمیلشده، حمل و نقل و توزیع انبارداری، مدیریت مواد یا مدیریت موجودیها را در برگرفته و با مدیریت تولید در تعامل میباشد.
مدیریت روابط
مدیریت روابط، تأثیر شگرف بر همه زمینههای زنجیره تأمین و همچنین سطح عملکرد دارد. در بسیاری از موارد، سیستمهای اطلاعاتی و تکنولوژی مورد نیاز برای فعالیتهای مدیریت زنجیره تأمین با صرف هزینه زیاد در شرکتها ایجاد میشود. اما بسیاری از شکستهای آغازین در زنجیره تأمین به علت انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و متعاقباً رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره به وقوع میپذیرد. مهمترین عامل برای مدیریت موفق در زنجیره تأمین، ارتباط مطمئن میان شرکاست.
مدیریت اطلاعات
امروزه نقش، اهمیت و جایگاه اطلاعات برای همگان بدیهی است. مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و انتقال صحیح اطلاعات باعث میشود تا فرآیند زنجیره تأمین مؤثرتر و کاراتر مدیریت شود. مدیریت هماهنگ و مناسب اطلاعات بین شرکا باعث خواهد شد تا تأثیرات فزایندهای در سرعت، دقت، کیفیت و اثربخشی زنجیره تأمین وجود داشته باشد CITATION رضا831 \l 1065 (برادران کاظم زاده, 1383)2-3- ریسک و مدیریت ریسکریسک در لغت نامه آکسفورد به معنای احتمال پیشامد نتایج بد تعریف شده است. CITATION لغت \l 1065 (لغت نامه آکسفورد). احتمال تکرار و درجه اهمیت زیان در آینده را ریسک مینامند. CITATION Jon05 \l 1065 (Jones, 2005)تعاریف مختلفی برای ریسک وجود دارد. در یکی از تعاریف "ریسک" رویدادی است که در آینده رخ میدهد و ما میتوانیم از آن اجتناب کرده یا آنرا کاهش دهیم. اما از دید مردم ریسکها وقتی وجود دارند که برآمدهایی غیر قطعی وجود داشته باشند و نتایج آتی یک کار را به طور قطعی نتوان پیشبینی کرد.
2 مؤلفه اساسی برای ریسک وجود دارد:
1- زیان ها و ضررها
2-احتمال مواجهه (عدم قطعیت موجود درباره وقوع و میزان آن ضرر)
890905-327660احتمال مواجهه
شدت اثر
00احتمال مواجهه
شدت اثر
نیازمند نظارت مستمر: افزایش احتمال رخداد ممکن است به فاجعه تبدیل شود
نیازمند نظارت مستمر: چندین بار رخ دادن میتواند اثرات شدیدی را ایجاد کند.
محدوده امن
نیازمند اقدام فوری
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
نا محتمل
فاجعه شدید متوسط کم بی اثر
نیازمند نظارت مستمر: افزایش احتمال رخداد ممکن است به فاجعه تبدیل شود
نیازمند نظارت مستمر: چندین بار رخ دادن میتواند اثرات شدیدی را ایجاد کند.
محدوده امن
نیازمند اقدام فوری
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
نا محتمل
فاجعه شدید متوسط کم بی اثر

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 1- نمودار ریسکریسک به صورت ذاتی در هر چیزی وجود دارد و مدیریت ریسک بهسادگی برای اتخاذ تصمیمات بهتر کمک میکند. به بیان ساده، مدیریت ریسک به ما کمک میکند که پروژهها در دنیای واقعی اجرا شود. اغلب برنامهریزیها بر پایه موقعیتهای ایدهآل میباشند به طوری که همه چیز بر طبق برنامه به پیش میروند. این ممکن است نتیجه سادگی، خوش بینی یا آنچه که آن را "مدیریت ماچو" مینامند، باشد. مقصود عاملی است که باعث میشود یک مدیر شرایط را بدون در نظر گرفتن پیچیدگیهای ریسکها و به صورت ایدهآل ببیند.
مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرآیندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرآیند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.
از طرف مؤسسه مدیریت پروژه، مدیریت ریسک به عنوان یکی از دوازده سطح اصلی "کلیات دانش مدیریت پروژه" معرفی شده‌است. در تعریف این مؤسسه، مدیریت ریسک پروژه به فازهای شناسایی ریسک، اندازهگیری ریسک، ارائه پاسخ (عکس العمل در مقابل ریسک) و کنترل ریسک تقسیم شده‌است. در این تعریف، مدیریت ریسک پروژه عبارت است از "کلیه فرآیندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثرسازی نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب می‌باشد".
بسیاری از پروژه‌ها که فرض می‌شود تحت کنترل هستند، با ریسک به عنوان رخدادی شناخته‌نشده روبرو میگردند و کوشش می‌کنند آن را کنترل کنند. اکثر پروژه‌ها چنین رخدادهایی را به خوبی از سر رد می‌کنند ولی با یک تلاش جامع مدیریت ریسک ، رویدادهای ریسک قبل از وقوع، شناسایی و کنترل می‌گردند و یا برنامه‌ای تهیه می‌شود که در زمان وقوع این رویدادها با آنها مقابله کند. با درنظر گرفتن این مفاهیم پایه‌ای، امکان مقابله با ریسک به وجود می‌آید. CITATION فرش \l 1065 (مصافی نیا, 1387)2-3-1- اجزا گسترده ریسکبرای محاسبه ریسک میبایست تکرار وقایع و احتمال بزرگی خسارت را در نظر گرفت. در زمینه تکرار وقایع مقدار آسیب پذیری و تعداد مخاطرات محاسبه میگردد و در مورد احتمال بزرگی خسارت، میبایست به فاکتورهای اولیه و ثانویه خسارت توجه کرد. CITATION Jon05 \l 1065 (Jones, 2005)
شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 2- ساختار ریسک
شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 3- ساختارفاکتورهای خسارت دارایی
شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 4- ساختارفاکتورهای خسارت مخاطرات
شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 5- ساختارفاکتورهای خسارت سازمانی
شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 6- ساختار فاکتورهای خسارت خارجی2-4- مدیریت ریسک زنجیره تأمینتغییر پذیری در زمینه برآیندها و نتایج ممکن زنجیره تأمین، احتمال رخداد آنها و اثرات آن را مدیریت ریسک زنجیره تأمین مینامند. ریسکهای زنجیره تأمین شامل ریسکهای برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمینکننده اولیه آغاز و به مصرف کننده نهایی ختم میشود. بنابراین بطور کلی ریسکهای زنجیره تأمین به احتمال و اثر یک عدم تناسب و تعادل بین تأمین و تقاضا بر میگردد.
تا سال 2000، مقالات به مدیریت زنجیره تأمین میپرداختند. پس از آتش سوزی یکی از تأمین کنندگان اریکسون در نیو مکزیکو که منجر به از دست دادن 400 میلیون یورو شد و برشکستگی یکی از تأمین کنندگان لندرور در سال 2001 که منجر به اخراج 14000 کارگر گشت همه و همه باعث یافتن مشکلات عمده در زنجیره تأمین در جهان شد. CITATION Tan06 \l 1033 (Tang, 2006)تحقیقات اولیه در هر زمینهای اصولاً با شناسایی و معرفی مفاهیم و مشخص کردن دسته بندیها یا طبقهبندیها آغاز میگردد. کارهای اولیه در زمینه مدیریت ریسک در زنجیره تأمین نیز این شیوه را پیمود. اولین حرکت توسط لی (2002) آغاز شد، او چارچوبی را بر اساس ریسکهای زنجیره تأمین و ریسکهای تقاضا در چارچوب محصولاتی که محصولات اساسی یا ابداعی هستند، فراهم کرد. او همچنین بیان کرد که استراتژیهای زنجیره تأمین نیازمند وصل شدن به سطح درست و مشخصی از ریسکهای تأمین و تقاضا میباشد. CITATION Oke09 \l 1065 (Oke, A.,Gopalakrishnan,M., 2009) مقالات زیادی در مورد مدیریت ریسک در زنجیره تأمین در دهههای گذشته منتشر گردید که اولین آنها مربوط به کرالجیک در سال 1983 بود. پالسون (2004) مقالات موجود را به سه دسته تقسیم کرد: تجزیه و تحلیل انواع ریسک، رسیدگی به ریسک و کنترل ریسک.
کلیندرفر و ساد(2005) و کوپرا و سودهی(2004) و دیگر منبع علمی مقالهگران دستهبندیهای متنوعی را برای ریسکها بیان کردند.
زنجیرههای تأمین در معرض ریسکهایی هستند که در ارتباط با مشکلات تأمین و تقاضا افزایش مییابند. CITATION Kle05 \l 1065 (Kleindorfer, P.R., Saad,G.H., 2005)زنجیرههای تأمین همچنین در معرض خطرات توزیع ریسکهایی با تأثیر زیاد و احتمال وقوع کم و یا تأثیر کم و احتمال وقوع بالا نیز میباشند. این ریسکها بر روی سازمان به طور گستردهای تأثیر میگذارد. CITATION Cho04 \l 1065 (Chopra, S.,Sodhi,M.S., 2004)جدول زیر تحقیقات اولیه را پیرامون دستهبندیهای مختلف منابع ریسک در زنجیره تأمین، ارائه میدهد. CITATION Oke09 \l 1065 (Oke, A.,Gopalakrishnan,M., 2009)جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 3- تحقیقات اولیه پیرامون دسته بندی ریسکهای زنجیره تأمینخلاصه دسته بندی ها محقق
منابع ریسک در محدوده و خارج محدوده ریسکهای تأمین Svensson (2000, 2002) Zsidisin (2003), Zsidisin et al. (2004)
سیستمهای اطلاعاتی که شامل ریسکهای بلایای طبیعی، اتفاقات، اقدامات عمدی، ریسکهای اطلاعات محرمانه و ریسکهای قانونی Finch (2004)
ریسک جریان مواد، ذخیره سازی و موجودی Cavinato (2004)
بلایای طبیعی و انسانی، ریسکهای تأمین، سیستمها، پیش بینی، موجودی و ظرفیت Chopra and Sodhi (2004)
ریسکهای تأمین، موجودی، جریان اطلاعات، جریان پول، امنیت، رفتارهای احتمالی Spekman and Davis (2004)
ریسکهای موجود در سطوح مختلف شبکههای سازمان و محیطی Peck (2005)
عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، قطع فعالیتهای معمول Kleindorfer and Saad (2005)
دسته بندی ریسک بر اساس احتمال شکست رویداد و نتایج آن ریسک Sheffi and Rice (2005), Norrman and Jansson (2004)
مدیریت ریسک در زنجیره تأمین موضوعی مهم در مدیریت زنجیره تأمین است. مهم بودن این موضوع مربوط به افزایش استراتژی برون سپاری در کارخانه ها ، جهانی سازی بازارها، افزایش اعتماد بر تأمین کنندهها برای قابلیتهای مخصوص و نوآوریها، تکیه بر شبکه تأمین به منظور مزیت رقابتی و ظهور و بروز تکنولوژی اطلاعات میگردد که کنترل و گستردن زنجیره تأمین را ممکن میسازد. CITATION Ram09 \l 1065 (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)مدیریت ریسک در زنجیره تأمین به عنوان فعالیت استراتژی مدیریتی میتواند در نظر گرفته شود که بر عملکرد اجرایی، بازاریابی و مالی کارخانه تأثیرگذار است. CITATION Dun72 \l 1065 (Duncan, 1972)وظیفه مدیریت ریسک زنجیره تأمین تصمیمگیری به منظور همتراز کردن بهینه فرآیندهای سازمانی و بهرهبرداری از موقعیتهایی است که ریسک در آنها کاهش مییابد. CITATION Mil78 \l 1065 (Miles, 1978)همانطور که ونگر و بد (2008) بیان کردند "قرارداد مالی یک تأمینکنننده و زمین لرزهای که ظرفیت تولید را خراب کرده است، موقعیتهای مختلفی هستند و بنابراین تأثیرات مختلفی بر زنجیره تأمین دارد". این مطالعات منجر به نیاز برای داشتن متدولوژی به منظور پیشگویی، شناسایی، دسته بندی و ارزیابی ریسکها در زنجیره تأمین میشود. CITATION Ram09 \l 1065 (Narasimhan, R., Tallur,S., 2009)محققین بر این باورند که مدیریت مؤثر زنجیره تأمین یک توانمندساز قوی در عملکرد سازمان است و همچنین راهی ارزشمند برای حفظ مزیت رقابتی محسوب میگردد. CITATION Chi03 \l 1033 (Childerhouse, P., Hermiz, R., Mason-Jones, R., 2003)فیزال و همکارانش و همچنین تانگ(2006) معتقدند که مدیریت ریسک اثرگذار در یک زنجیره تأمین امروزه برای کارخانهها نیازی اساسی است. کارخانه هایی مانند اریکسون و نوکیا، مدت زیادی است به این مسأله پی بردهاند.
2-4-1- ریسکهای زنجیره تأمینانواع مختلفی از ریسکهای زنجیره تأمین وجود دارد. کوپرا و وسودهی (2004) ریسکهای زنجیره تأمین را به ریسکهای اختلال، تأخیر، سیستم، پیش بینی، مشخصه ذهنی و تدارکات، دریافت شدنیها، موجودی و ظرفیت تقسیمبندی کردند. CITATION Cho04 \l 1033 (Chopra, S.,Sodhi,M.S., 2004)طبق نظرات هالیکاس(2004) اصلیترین عدم قطعیتها ناشی از 2 منبع نوسان در تقاضای مشتری و تحویل به مشتری حاصل میشوند. بر این اساس 4 گروه ریسک داریم:
تقاضای نا مناسب یا بسیار کم
مشکلات در تحویل به مشتری
مدیریت هزینه و قیمت گذاری
ضعف در منابع، توسعه و انعطاف پذیری
تانگ (2006) ریسکهای زنجیره تأمین را به دو دسته ریسکهای عملیاتی و ریسکهای اختلال تقسیمبندی کرد. ریسکهای عملیاتی مربوط به عدم قطعیتهای ذاتی در زنجیره تأمین میشود که شامل تقاضا، تأمین و عدم قطعیتهای هزینه میگردد، در حالی که ریسکهای اختلال ریسکهایی هستند که توسط حوادث طبیعی یا انسانی مانند سیل، زلزله، و بحرانهای اقتصادی رخ میدهد.
در صنعت هوا فضا، سینها و همکارانش (2004) ریسک را به چهار حیطه استانداردها، تأمینکنندگان، تکنولوژی و ریسکهای عملیاتی تقسیمبندی کردهاند. در هر کدام از این حیطهها، ریسکهایی در زنجیره تأمین وجود دارد.
فینچ (2004) ریسکها را به سه دسته وسیع تقسیم کرده است: سطح کاربردی، سطح سازمانی و سطح بین سازمانی. در سطح سازمانی ریسکهایی همچون تغییرات قوانین و استراتژیها میتواند رخ دهد، در حالیکه در سطح بین سازمانی، عوامل نامعلوم زیادی از خارج سازمانی منجر به ریسک میگردد. CITATION Fin04 \l 1033 (Finch, 2004)نورمن و لیندرا (2004) ریسک های موجود در زنجیره تأمین را به اتفاقات عملکردی و حوادث عملکردی و استراتژیهای نامعلوم تقسیمبندی کردند. اتفاقات عملکردی از منابع یا فرآیندهای عملکردی مرتبط با لجستیک زنجیره تأمین تأثیر میپذیرند مانند آتشسوزی، تصادف کامیونها، خرابی دستگاه، اعتصاب کارگران و ... CITATION Nor04 \l 1033 (Norrman, A., Lindroth, R., 2004)در جدول 2-4 مقالات پیرامون مدیریت ریسک در زنجیره تأمین به تفکیک حیطه تحلیل ارائه میگردد. CITATION Van09 \l 1065 (Vanany, I.,Zailani, S.,Pujawan,N., January-March 2009)جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 4- تفکیک حیطه مقالات پیرامون SCRM تا سال 2007حیطه تحلیل مقالات تعداد
زنجیره تأمین Ritchie and Brindley (2000), Juttner et al (2003), Papadakis (2003), Zsidisin (2003b), Agrell et al (2004), Allen and Schuster (2004), Atkinson(2004), Barry (2004), Cavinato (2004), Chopra and Sodhi (2004), Christopher and Lee (2004), Christopher and Peck (2004), Finch (2004), Mills and Camek (2004), Norrman and Jansson (2004), Qi et al (2004), Spekman and Davis (2004), Svensson (2004b), Appelqvist and Gubi (2005), Blackhurst et al (2005), Guillen et al (2005), Hendricks and Singhal (2005), Juttner (2005), Peck (2005), Sheffi and Rice (2005), Sodhi (2005), Zsidisin et al (2005b), Atkinson (2006), Beasley (2006), Brun et al (2006), Chen,et al (2006), Chen and Seshadri (2006), Cucchiella and Gastaldi (2006), Faisal et al (2006a), Faisal et al (2006b), Gaudenzi and Borghesi (2006), Papadakis (2006), Peck (2006), Sutton (2006), Tang (2006a), Wagner and Bode (2006), Wilding and Humphries (2006), Choy et al (2007), Faisal et al (2007b), Krishnan and Shulman (2007), Ritchie and Brindley (2007) 46
شبکه تأمین Hallikas et al (2004), Hallikas et al (2005), Nagurney et al (2005), Nagurney and Matsypura (2005), Choi and Krause (2006), Glickman and White (2006), Ojala and Hallikas (2006), Cucciella and Gastaldi (2007), Goh et al (2007), Li and Chandra (2007) 10
مجموع 56

جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 5- تفکیک حیطه مقالات پیرامون SCRM از سال 2007 تا 2010حیطه تحلیل مقالات تعداد
زنجیره تأمین Khan et al (2008), Blos et al (2009),Manuj ey al (2008), Pujawan et al (2009), Khan et al (2007), Autry et al (2008), Jia et al (2010), Blackhurst et al (2008), Ponomarov & Holcomb(2009), et al (2010), Micheli et al (2008), Khan & Greazza (2009), Stonebraker et al (2009), McLachlin et al (2009), Li & Barnes (2008), Matook et al (2009), Whipple & Roh (2010), Whipple et al (2009), Lundin & Norrman(2010), Carter & Rogers (2008), Baker (2007), Lorentz(2008), Rose-Anderssen et al (2010), et al (2008) , Khan & Pillania(2008), Skipper & Hanna (2009), Laeequddin et al (2009), Faisal(2010), Halldórsson& Kovács(2010), Ellegaard(2008), Butner(2010), Olson(2010), Reade(2009), Ardalan & Ardalan (2009), Nath & Standing (2010), Ramesh et al (2010), Mollenkopf et al (2010), Humphries et al (2007), Sari(2008), Kumar et al(2008), Ahmad et al (2009), Williams et al (2009), Kersten & Koch(2010), Huq et al (2010), Spence& Bourlakis(2009), Creazza et al (2010), Thomas & Esper(2010), Tran & Park(2010), Esper et al (2010), Hall & Matos(2010) 50
شبکه تأمین Thomas & Barton(2007),Cheng & Kam(2008), Poler et al(2008) 3
مجموع 53
گروهی از محققان ایتالیایی در دانشگاه فنی میلان تحقیقی در مورد ارتباط بین مدیریت ریسک زنجیره تأمین و انتخاب تأمینکنندگان انجام دادهاند. طبق نظر آنها ریسکهای موجود در زنجیره تأمین را میتوان به سه دسته تقسیم نمود: ریسکهای مربوط به محصول، ریسکهای مربوط به بازار و ریسکهای مربوط به تأمینکنندگان. در ادامه تقسیم بندی کاملتری از این ریسکها دیده میشود: CITATION Mic08 \l 1033 (Micheli G., Cagno E.,Zorzini M. , 2008)ریسک های مربوط به محصول:
پیچیدگی
سفارشی سازی
تأثیر بر قیمت
تأثیر بر زمان
تأثیر بر کیفیت
ریسک های مربوط به بازار:
تعداد کم تأمین کنندگان واجد شرایط
اشباع بیش از حد بازار
افزایش قیمت
تمرکز جغرافیایی تأمین کنندگان
استاندارد پایین تأمین کننده
ریسک های مربوط به تأمینکننده:
مشکلات نوآوری در محصول
اشتباهات تحویل
تأخیر در تحویل
ارتباطات مبهم و غیر واضح
ارتباط غیرمستقیم تأمین کننده با مشتریان
مشکلات کیفی
افزایش قیمت
ناتوانی در برآورده سازی خواسته ها
عقب ماندگی از تکنولوژی
قطع ارائه محصول
مشکلات زیست محیطی
پایداری مالی و اقتصادی
مشکلات تکنولوژی اطلاعات
حمل و نقل ناکافی
موجودی در انبار ناکافی
ناتوانی در تغییر سریع تکنولوژی
مانوج و منتزر(2008) در مقالهشان بر اساس جمع بندی نظرات محققان مختلف ریسکهای زنجیره تأمین را طبقهبندی کردند: CITATION Man08 \l 1065 (Manuj, I.,Mentzer,J., 2008)جدول STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ جدول \* ARABIC \s 1 6- طبقه بندی ریسکهای زنجیره تأمین بر اساس مقاله مانوج و منتزرریسک تعریف
مالی تغییر نرخ ارز
زمان حمل(ترانزیت) تغییر در زمان حمل که شامل ترابری و ترخیص است.
پیش بینی خطا در تخمین نیازها که منجر به کمبود موجودی یا اضافه موجودی میگردد.
کیفیت محصولات، اجزا و مواد اشتباه، خراب و ناتمام و متفاوت که در مکانهای متفاوت قرار دارد.
ایمنی محصولاتی که موجب به خطر افتادن ایمنی میگردند.
اختلال در کسب و کار ناتوانی در تولید محصولات یا فروش به مشتریان
بقا برشکستگی کارخانه
مالکیت ابزار و موجودی پریشانی و/یا مشاجره پیرامون مالکیت موجودی؛ مشاجره بر استفاده بیش از اندازه ی ابزاری که تحت مالکیت دیگریست.
فرهنگ اطلاعات ناکافی پیرامون مردم، فرهنگ و زبان
فرصت طلبی برخورد فرصتطلبانه تأمین کننده یا مشتری
قیمت نفت تغییر در قیمت نفت

شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 7- نمودار ریسکهای زنجیره تأمین بر اساس مقاله مانوج و منتزرطبق مقاله کنت(2007)، ریسکهای زنجیرهتأمین بر چهار محیط اثرگذار است، محیط تأمینکنندگان، محیط کارخانه، محیط مشتریان و محیط جهانی که کل را در بر میگیرد. بین محیط کارخانه و تأمینکنندگان حیطه تأمینکننده قرار دارد، حیطه مشتری نیز بین محیط مشتریان و کارخانه قرار داده شده است و درون کارخانه نیز حیطه داخلی نامیده میشود. در شکل زیر نمایی از ریسکهای زنجیره تأمین ارائه میگردد.. CITATION Ken07 \l 1033 (Kent, D.,Supply-Chain Council, 2007)محیط کارخانه
تأمین کنندگان
مشتریان
حیطه داخلی
کارخانه
حیطه مشتری
حیطه
تأمین کننده
محیط مشتریان
محیط تأمین کنندگان
محیط جهانی
محیط کارخانه
تأمین کنندگان
مشتریان
حیطه داخلی
کارخانه
حیطه مشتری
حیطه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *