منبع علمی مقاله —d1858

فصل اولکلیات تحقیق 1 ـ 2. بیان مسالهاز ویژگی‌های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بکارگیری آن جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات می‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود 20 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل میدهد و در طی15 سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد […]

منبع علمی مقاله —d1834

2-2 استان کرمانشاه………………………………………………………………………………………………………………………………………….132-3 ورزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132-4 فعالیت های ورزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………..132-5 ورزش از دیدگاه اندیشمندان……………………………………………………………………………………………………………………….14 1-5-2 ابن سینا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….14 2-5-2 خواجه نصیرالدین طوسی…………………………………………………………………………………………………………………….14 2-5-3 ابن خلدون………………………………………………………………………………………………………………………………………..14 2-5-4 شجاع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….15 2-5-5 افلاطون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….15 2-5-6 آندرهکرسون…………………………………………………………………………………………………………………………………….152-6 دلایل اهمیت ورزش………………………………………………………………………………………………………………………………….162-7 گرایش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………162-8 عوامل مؤثربرگرایش مردم به ورزش……………………………………………………………………………………………………………..182-9 ورزش همگانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………202-10 شاخص سنجش ورزش همگانی…………………………………………………………………………………………………………………20 2-10-1 تعداد شرکت کنندگان در ورزش همگانی………………………………………………………………………………………….20 2-10-2 سطح سلامتی جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………202-11 ورزش همگانی […]

منبع علمی مقاله —d1818

نظریه پدیدار شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78نظریه تحولی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81نظریه بالبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 822) پیشینه مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83بخش چهارم: پیشینه منبع علمی مقاله……………………………………………………………………………………………………………………………….. 83الف) تحقیقات انجام شده داخل کشور………………………………………………………………………………………………………………….. 89جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91فصل سوم: روش‌ منبع علمی مقالهروش منبع علمی مقاله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94جامعه منبع علمی مقاله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 94نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 94روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 951)پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینها…………………………………………………………………………………………………………………… 952)پرسشنامه […]

منبع علمی مقاله —d1372

1-8 تعریف عملیاتی متغیرهای منبع علمی مقاله 61-9 خلاصه فصل 8فصل دوم: مطالعات نظری و پیشینه منبع علمی مقاله 9نمودار مبانی نظری فصل دوم 102-1 مقدمه 112-2 بازاریابی 112-2-1 تعاریف بازاریابی 112-2-1-2 سیر تکامل گرایش بازاریابی 122-2-1-3 تغییر نسل بازاریابی 132-3 بازار اشباع شده 152-3-1 بازاریابی در بازاهای فرا رشد یافته 172-4 مسئولیتاجتماعی شرکت 192-4-1 […]

منبع علمی مقاله —d1438

بر اساس چارچوب سنتی اقتصاد، عاملان و کارگزاران اقتصادی کاملاً عقلایی فرض می شوند و عواملی که آن ها را از حالت عقلایی خارج کند وجود ندارد. البته ممکن است معدودی از افراد دچار تورش شوند اما در مجموع حرکت بازار بر مدار رفتار عقلایی است، در این وضعیت، قیمت اوراق بهادار برابر ارزش ذاتی […]

منبع علمی مقاله —d1310

مدل گردش نیروی کار و مزد کارایی ……………………………………………………………………….رفتار بنگاه شهری بر مبنای گردش نیروی کار ………………………………………………….اشتغال در بخش شهری ……………………………………………………………………………………..مدل انتخاب نامساعد و مزد کارایی……………………………………………………………………………مدل انتخاب نامساعد ………………………………………………………………………………………….علامت دهی در بازار کار ……………………………………………………………………………………..فصل چهارم: برآورد و آزمون تجربی مدل …………………………………………………………….مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..داده ها و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………تحلیل وضعیت متوسط مزد پرداختی در صنایع کارخانه ای ایران […]

منبع علمی مقاله —d1284

جدول شماره ۴-1- توزیع فراوانی پاسخ‌گویان برحسب جنسیت PAGEREF _Toc399289579 \h 51جدول شماره ۴-2- توزیع فراوانی پاسخ‌گویان برحسب مقطع تحصیلی PAGEREF _Toc399289580 \h 51جدول شماره ۴-3 – توزیع فراوانی پاسخ‌گویان برحسب گروه تحصیلی PAGEREF _Toc399289581 \h 52جدول شماره ۴-4- توزیع فراوانی پاسخ‌گویان برحسب وضعیت محل زندگی PAGEREF _Toc399289582 \h 52جدول شماره ۴-5- توزیع فراوانی پاسخ‌گویان […]

منبع علمی مقاله —d1208

3-6 تعیین پایایی و روایی ابزارگیری………………………………………………………………………………………………… 67 3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………. 70فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………. 714-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 724-2 توصیف داده های جمعیت شناختی (دموگرافیک)………………………………………………………………….. 724-3 تحلیل داده های مربوط به فرضیه های منبع علمی مقاله……………………………………………………………………….. 79فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. 925 -1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 935-2 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….96 […]

منبع علمی مقاله —d1159

این فصل از بخشهای مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش مشتری، تاریخچه بانکداری و داده‌کاوی، مفاهیم و کاربردهای آن تشکیل شده است.در بخش مدیریت دانش به تفسیر هرم دانش، ارائه تعاریفی از مدیریت دانش و معایب عدم استفاده از مدیریت دانش در سازمان خواهیم پرداخت. در ادامه یک مدل مدیریت دانش را تفسیر […]

منبع علمی مقاله —d1077

3-2- جامعه آماری و نمونهگیری …………………………………………………………………………………………………………… 1163-3- روشها و ابزار گردآوری دادهها ……………………………………………………………………………………………………. 1173-4- جدول سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………. 1183-5- روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………….. 1223-5-1- روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………… 1223-5-2- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………….. 1233-6- روشها و آزمونهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها ……………………………………………………………………….. 1243-7- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………. 124فصل چهارم: تجزیه و […]