منبع علمی مقاله —d1081

9-1-2. شرایط اجرای مدیریت استعداد 2310-1-2. نکاتی در مورد تحقیق فرآیند مدیریت استعداد 2311-1-2. استعداد در سازمان 2412-1-2. بررسی استعداد در یک سطح سازمانی مشخص 2513-1-2 . استعداد در سطح گروه 2514-1-2. استعدادها در سطح ذخایر استعداد 2615-1-2. کارکنان با پتانسیل بالا در مقابل کارکنان با عملکرد بالا 2816-1-2 نیاز به استعداد در سازمان 2817-1-2. […]

منبع علمی مقاله —d1069

بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد؟بی تفاوتی سازمانی عامل تعدیل کننده تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان دارد؟5-1 چارچوب کلان نظری تحقیق: با کمی جستجو در پایگاههای داده موجود و در مقالات و نشریات و پایان نامه های داخلی متوجه خواهیم شد که با این که در زمینه استرس شغلی و ارزیابی عملکرد […]

منبع علمی مقاله —d1074

4-1-1) چهارچوب نظری تحقیق5 5-1-1) مدل مفهومی تحقیق7 6-1-1) فرضیات تحقیق7 7-1-1) متغیرهای تحقیق8 8-1-1) روششناسی تحقیق8 1-8-1-1) نوع روش تحقیق8 2-8-1-1) روش گردآوری دادهها8 3-8-1-1) جامعه آماری9 4-8-1-1) روش نمونهگیری و تخمین حجم جامعه9 5-8-1-1) روش تجزیه و تحلیل دادهها9 9-1-1) قلمرو تحقیق9 1-9 -1-1) قلمرو موضوعی تحقیق9 2-9-1-1) قلمرو مکانی تحقیق9 3-9-1-1) قلمرو […]

منبع علمی مقاله —d1061

این منبع علمی مقاله به منظور بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و عملکرد فردی و سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر، باانتخاب سازمانهای فرمانداری و جنگلداری به عنوان مطالعه موردی انجام شده است. در این منبع علمی مقاله سعی شده تامدلهای موجود در زمینه فناوری اطلاعات و عملکرد شناسایی و پس از ارزیابی و بررسی نقاط […]

منبع علمی مقاله —d1064

نمودار 4-3- نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان92نمودار 4-4- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان93نمودار4-5- سابقه کار پاسخ دهندگان94نمودار 4-6-نوع استخدام پاسخ دهندگان95نمودار4-7- نمودار دایره ای توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل96نمودار4-8- نمودار میله ای توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل96شکل 4-1- نواحی رد و قبول فرضیه با استفاده از آزمون t98شکل4-2-ناحیه رد […]

منبع علمی مقاله —d1021

دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل تقدیر و تشکرسپاس بیکران خداوند یکتایی که فرصت کسب موفقیتی دیگر را بر من فراهم نمود.بر خود لازم میدانم که از زحمات و دلسوزی های اساتید محترم راهنما و مشاور، جناب آقای دکتر نبی‌اله دهقان و سرکار خانم دکتر زهره […]

منبع علمی مقاله —d1024

هر چند برخی از متفکران و تئوریپردازن بزرگی چون پیتر دراکر، دو مفهوم اقتصاد اطلاعاتی و اقتصاد دانش محور را به طور مترادف به کار برده اند، ولی در ادبیات فعلی مدیریت دانش، بر تفاوت این دو مفهوم تاکید میشود. از دیدگاه تئوریپردازان مدیرت دانش، دانش و اطلاعات تفاوت اساسی با هم دارند. داونپرت و […]

منبع علمی مقاله —d1032

تصویر برند : ادراکات و احساسات مصرف کننده در مورد برند که توسط تداعیات ذهنی ذخیره شده در حافظه انعکاس می یابد. تصاویر به شیوه های مختلفی نمود می یابند و ممکن است ویژگی های محصول یا جنبه های گوناگون و مستقل آن را نمایان کنندهدف برند : آرمان و مقصد برندها در سبد برند […]

منبع علمی مقاله —d1055

یک شرکت باید ابزارهای ارتباطی را آگاهانه و با دقت به نحوی با یکدیگر ترکیب کند تا بتواند ترکیب موزونی از عناصر ترفیعی به وجود آورد؛ ترکیبی که نیل به اهداف ارتباطی و بازاریابی را ممکن سازد[41].2-1 تشریح موضوع و مساله اصلی تحقیق در بازاریابی پیچیده و رقابتی فعلی، کسب شهرت و اعتبار بسیار دشوار […]

منبع علمی مقاله user8217

گردشگران چینی از تسهیلات و امکانات هتل رضایت دارند.گردشگران چینی از ایمنی و امنیت هتل رضایت دارند.قلمرو موضوعی- مکانی جامعه تحقیققلمرو موضوعی: موضوع این منبع علمی مقاله در حیطه رضایت گردشگران چینی(سرزمین بزرگ چین، هنگ کنگ، تایوان و ماکائو) هستند که به تهران سفر کردند.قلمرو مکانی تحقیق : قلمرو مکانی این تحقیق هتل های 4 […]