منبع علمی مقاله user849

1-7-4- داروهای ضدصرع و رفتارهای شبه افسردگیداروهای ضدصرع از عوامل روان درمانی مهمّی هستند که معمولاً در درمان اختلالات روانی نیز استفاده می‌شوند (Mula and Sander, 2015). اثرات رفتاری این داروها بر افراد مبتلا به صرع و بیمارانی که اختلالات روانی دارند متفاوت است. داروهای ضدصرع همچنین باعث بوجود آمدن اختلالات روانی میشوند که این […]

منبع علمی مقاله user851

3-1) مواد مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………………. 383-2) وسایل و دستگاهها…………………………………………………………………………………………………………. 393-3) روش انجام کار ……………………………………………………………………………………………………………… 393-4) آزمون شنای اجباری …………………………………………………………………………………………………….. 413-5) تست ترجیح مزه …………………………………………………………………………………………………………… 423-6) آزمون آماری …………………………………………………………………………………………………………………. 43فصل چهارم: نتایج4-1) تأثیر مجاورت با کورپیریفاس در دوره نوزادی بر تشنچ حاد در ابتدای دوره نوجوانی و بلوغ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 454-2) تأثیر دریافت کورپیریفاس در ابتدای دوره […]

منبع علمی مقاله user7-353

نسخه تجدید نظر شده آموزش مهارتهای اجتماعی با رویکرد فراشناختی (MASST-R) شینکر و همکاران (2002) (پیوست) در هشت جلسه دو ساعته برگزار شد.فصل دومپیشینه تحقیق2-1- مقدّمه انسان موجودی اجتماعی است و به تعامل با دیگران نیاز دارد. ما در معاشرت با دیگران اطلاعات بسیاری به دست می‌آوریم که به نحوی آنها را دسته‌بندی و منسجم […]

منبع علمی مقاله user7-360

و در نهایت از همه عزیزانی که مرا در انجام این منبع علمی مقاله یاری نمودند متشکرم.به امید آنکه توفیق یابم جز خدمت به خلق خدا نکوشم.چکیدهبررسی رابطه هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی: نقش واسطه ای همدلیبه کوششسهیلا سعیدنیامنبع علمی مقاله حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گری همدلی در رابطه بین […]

منبع علمی مقاله user7-343

نقش زن، در حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرد در خانواده و جامعه بدون جایگزین است و همواره با برعهده داشتن مسئولیت خطیر پرورش نسل آینده در نظام طبیعی و تداوم بخشیدن به این نقش در خانواده و جامعه به گونه ای موثر در روند توسعه اجتماعی نقش دارد. در این راستا […]

منبع علمی مقاله user3-2125

روش: به همین منظور تعداد 300 نفر(48 دختر و 52 پسر) از اعضای انجمن حمایت از خانوادهها و بیماران پی کی یو با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این منبع علمی مقاله عبارت بود از: 1) پرسشنامه جمعیت شناسی (محقق ساخته) درباره جنسیت، سن ، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات […]

منبع علمی مقاله user3-2106

8-3-2- کارکردهای حمایت اجتماعی399-3-2- عوامل موثر در بهره مندی از حمایت اجتماعی4010-3-2- منابع حمایت اجتماعی4111-3-2- حمایت اجتماعی وسلامت جسمانی4712-3-2- حمایت اجتماعی وسلامت روانی484-2- مبانی نظری491-1-4-2- نظریه های مربوط به سلامت عمومی49نظریه سیستم ها49رویکرد بوم شناختی50مفهوم تعادل حیاتی522-1-4-2- رویکردهای مختلف روانشناسی وسلامت عمومی532-4-2- نظریه های حمایت اجتماعی541-2-4-2- تئوری های شکل گیری روابط54مدل فقدان60فرضیه انباشت هویتی61هویت های […]

منبع علمی مقاله –407

از خواهران عزیزم ممنونم، آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه ی راهم بود.چگونه سپاس گویم مهربانی و لطف شما را که سرشار از عشق و یقین است.اساتید راهنما و مشاور، چگونه سپاس گویم تأثیر علم آموزی شما را که چراغ روشن هدایت را بر کلبه ی محقر وجودم فروزان ساخته است. آری […]

منبع علمی مقاله –233

شکل٢-٢: سیستم لیمبیک و نواحی درگیر در بیماری آلزایمر بنابراین برای این بیماری ویژه میباشد (۴۶). به نظر میرسد که میزان گوناگونی ژنومی در جمعیت آلزایمری در مقایسه با جمعیتهای نرمال بدون هیچگونه سابقه بیماری ،٣-٢ برابر بالاتر باشد (۴۶و۴٨). جایگاه تشکیل پلاکهای آمیلوئیدی در تعیین نوع پلاک ها ، به عنوان فاکتوری اساسی عمل […]

منبع علمی مقاله –239

1-9. دیواره سلولی 212-10. بیوشیمی دیواره سلولی 232-11. بیماریزایی 232-11-1. مکانیسم بیماریزایی 252-12. درمان سل 262-12-1. درمان سل حساس به دارو 262-12-2. درمان سل مقاوم به دارو 262-13. مقاومت دارویی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس 272-14. مکانیسم مولکولی مقاومت دارویی 282-14-1. مقاومت به ریفامپین 282-14-2. مقاومت به ایزونیازید 292-14-3. مقاومت به پیرازین آمید 292-14-4. مقاومت به اتامبوتول 302-14-5. […]