منبع علمی مقاله —d1293

بند 7- پلیس جنوب و حراست از منافع انگلستان در ایران………………………………………………………………..112جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………….120 فصل پنجم: سلطنت پهلوی دوم…………………………………………………………………………………………………………..122 گفتار1- همیاری استعمارانگلستان و قدرت نوپای آمریکا دردوران سلطنت پهلوی دوم…………………………….123 گفتار دوم – کودتای انگلیسی 28 مرداد در سازواری با تغییر حکومت مدل ساندرز، شکاف عظیم هویتی بازخورد کودتای مذکور………………………………………………………………………………………………………………………..124 بند1- تحولات سیاسی ایران تاپیش از ملى […]

منبع علمی مقاله —d1187

2.3. محدودیتهای سختافزاری یک گره حسگرعواملی چون اقتصادی بودن سیستم، قابلیت مورد انتظار، تعداد انبوه گرهها و نهایتا عملی شدن ایدهها در محیط واقعی، موجب گشته هر گره یکسری محدودیتهای سختافزاری داشته باشد. این محدودیتها در ذیل اشاره شده و در مورد هر کدام توضیحی داده شده است:هزینه پایین: بایستی سیستم نهایی از نظر اقتصادی […]

منبع علمی مقاله —d1083

منبع علمی مقاله حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به سال 1391 هجری شمسی میباشد.1-11- موانع ومحدودیتهای تحقیق : هر منبع علمی مقالهی همواره با مشکلات و محدودیت هایی روبرو می شود و از محدودیت های این منبع علمی مقاله می توان عوامل زیر را ذکر کرد:برخی از محققین بر این باورند که پرسش نامه […]

منبع علمی مقاله —d1105

5-1 تحقیقات توصیفی …………………………………………………………………………………………. 615-2 رویکرد کمی و کیفی تحقیق …………………………………………………………………………… 62استراتژی های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 636-1 تحقیق پیمایشی …………………………………………………………………………………………….. 64روش و ابزار های جمع آوری داده ……………………………………………………………………… 647-1 مدارک منبع علمی مقاله های گذشته ………………………………………………………………………….. 657-2 آمارهای رسمی ……………………………………………………………………………………………. 657-3 مصاحبه ها …………………………………………………………………………………………………… 65روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………… 66روایی و اعتبار منبع علمی […]

منبع علمی مقاله —d1068

فرضیه نهم: ارزیابی هنجاری بر رابطه تمایل به خرید آنی پوشاک و تصمیم خرید آنی پوشاک، اثر تعدیلگری دارد.اهداف تحقیق:هدف اصلیهدف‌کلی منبع علمی مقاله پیش رو، بررسی تاثیر عوامل فردی و شخصیتی بر رفتار خرید آنی محصول معین (پوشاک) است.هدف کاربردیتوسعه دانش کاربردی در حیطه رفتار مصرف‌کننده از طریق شناسایی و درک بهتر عوامل شخصیتی […]

منبع علمی مقاله —d1048

انواع مهاجرت های بین المللی ……………………………………………………. 412-5 گردشگری ……………………………………………………………………………………… 432-5-1 گردشگری فرهنگی ……………………………………………………….. 442-5-2 گردشگری مذهبی …………………………………………………………. 462-5-3 گردشگری غذایی …………………………………………………………. 482-6 توسعه گردشگری ………………………………………………………………………….. 49پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 513-1 سابقه منبع علمی مقاله های داخلی …………………………………………………………………… 513-2 سابقه منبع علمی مقاله های خارجی …………………………………………………………………. 54نقد و بحث ………………………………………………………………………………………………. 57فصل سوم: روش شناسی ……………………………………………………………………………………………… 59مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. […]

منبع علمی مقاله user8547

ب)فرضیه های بدون جهت2)فرضیه های اماریرابطه بین متغیرها را بر حسب پارامترهای جامعه بیان می کند.الف)فرضیه صفر یا پوچ: بیان میکند که بین متغیر مستقل و وابسته رابطه، اثر و یا تفاوت وجود ندارد و رابطه پیش بینی شده که در فرضیه تحقیق بیان میگردد تنها ناشی از شانس و تصادف است.ب)فرضیه جانشین: بیان کننده […]