منبع علمی مقاله —d1878

3-5-1-4-1- تعداد واحد مسکونی و خانوار 733-6- کاربری اراضی شهر قائم شهر 743-7- مسکن و کیفیت ابنیه 813-8- بافت شهر 833-9- بخش قدیمی و مرکزی شهر قائم شهر843-9-1- بخش نیمه قدیمی یا میانی شهر قائم شهر 853-10- چگونگی مراحل و جهات توسعه فیزیکی شهر قائم شهر 863-11- معرفی محدوده مورد مطالعه893-11-1- چگونگی پراکنش واحدهای مسکونی […]

منبع علمی مقاله —d1889

بازیگران تعداد بسیار محدود شرکت کنندگانعوامل اجرایی اساساً دولتی تعداد بسیار زیاد شرکت کنندگانبازیگران بخش خصوصی و عمومیکارکردها مشاورهای صورت نمی گیردهیچگونه همکاری در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها صورت نمی گیرد انجام مشاورههمکاری تا حد امکان در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنهاساختار مرزهای بستهعضویت غیر ارادی مرزهای بسیار زیادعضویت داوطلبانهقراردهای […]

منبع علمی مقاله user873

4-3 نتایج حاصل از بررسی چند شکلی ژن CAT درافراد سالم و بیماران پیوند کبد PAGEREF _Toc398892208 h 334-4 مقایسه ی فراوانی ژنوتیپی و آللی بین دو گروه سالم و بیمار در ژن کاتالاز PAGEREF _Toc398892209 h 344-5 مقایسه ی فراوانی ژنوتیپی و آللی بین بیماران با رد حاد پیوند و بیماران فاقد رد حاد […]

منبع علمی مقاله user866

لری کنستانتین در سال 1974 مفهوم وابستگی را معرفی کرد و این مفهوم به صورت گسترده‌ای در تحقیقات و کتاب‌ها و منابع مختلف، به صورت یک اصل در مهندسی نرم‌افزار مورد استفاده قرار گرفت. اما مفهوم وابستگی معرفی شده توسط کنستانتین از واژه Coupling یعنی جفتگری گرفته شده است. جفتگری همیشه به همراه مفهوم دیگری […]

منبع علمی مقاله user871

3-4-3-1- آزمون های شیمیایی 313-4-3-2- روش آزمون فیزیکی سنجش بافت نمونه 333-4-3-3- آزمون ارزیابی حسی 343-5- روشهای تجزیه وتحلیل آماری داده ها 343-6- ملاحظات اخلاقی منبع علمی مقاله 34فصل چهارم- یافته ها 354-1- نتایج ارزیابی فرمولاسیون های مختلف ناگت میگو 364-2- نتایج آزمون های فیزیکی 374-3- نتایج آزمون های شیمیایی 404-3-1- نتایج آزمون میزان چربی […]

منبع علمی مقاله user872

5.3- مواد لازم جهت انجام PCR 226.3- مواد لازم جهت انجام الکتروفورز 227.3- مواد استفاده شده جهت اثر دادن آنزیم محدودکننده 228.3- استخراج DNA از خون محیطی 229.3- استخراج DNA از بافیکت با کیت DNP 2310.3- PCR 2411.3- الکتروفورز 2712.3- رنگآمیزی ژل 2813.3- تحلیل آماری 29عنوان صفحه فصل چهارم: نتایج1.4- مشخصات افراد شرکت کننده در […]

منبع علمی مقاله user7-370

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : elmname.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: فوق غالبیت اولین نظریه هتروزیس توسط شول و ایست پیشنهاد شد.به عقیده شول عمل هیبریداسیون که عبارتست از ترکیب عناصر غیر متشابه با ایجاد […]

منبع علمی مقاله user7-295

1-2-2-3-3. ضریب تعیین (R2)………………………………………………………………………………………………………21 1-2-2-3-4. انحراف معیار برآورد (خطای استاندارد)……………………………………………………………………….21 1-2-2-3-5. میانگین خطای مطلق (MAE) یا میانگین انحراف مطلق (MAD)……………………….22 1-2-2-3-6. میانگین مجذورات خطا (MSE)…………………………………………………………………………………22 1-2-2-3-7. ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)…………………………………………………………………………..22 1-2-2-3-8. میانگین قدر مطلق خطای نسبی (MARE)…………………………………………………………………23فصل دوممروری بر منابع پیشین…………………………………………………………………………………………………………………….24 فصل سوم3-1.مواد و روش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33 3-1-1. مواد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33 3-1-2. روشهای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………………..34 3-1-2-1. تهیه مخلوط […]

منبع علمی مقاله user7-321

شناسایی رابطه رفتار بازیافت زباله با متغیرهای زمینه ای فردی و خانوادگی (سن، تحصیلات، بُعد خانوار، وضعیت تأهل و درآمد).شناسایی رابطه نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله با متغیرهای زمینه ای فردی و خانوادگی (سن، تحصیلات، بُعد خانوار، وضعیت تأهل و درآمد).1-3- سؤالات تحقیقرفتارهای بازیافت مردم در محدوده شهری شهر مریوان چگونه است؟نگرش مردم نسبت […]

منبع علمی مقاله user7-222

برای تحقق دولت الکترونیکی و چگونگی اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات، مدل‌های مختلفی تاکنون ایجادشده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. [2]1-1-2- مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیکمدل انتشاری: مبنای این مدل، انتشار اطلاعات دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برای همه اقشار جامعه است تا بر اساس آن بتوانند بهتر تصمیم‌گیری کنند. […]