منبع علمی مقاله user7-348

2-2-4- سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………..593-2-4- منفور بودن سارقین………………………………………………………………………………………………………………. 594-2-4- پیش آمدن شرایطی که منجر به سرقت شود………………………………………………………………………………. 605-2-4- تمایل به سرقت……………………………………………………………………………………………………………………..616-2-4- عدم تلاش به سرقت به خاطر ترس از عواقب آن……………………………………………………………………….. 627-2-4- اعتقاد بر قطع دست سارقین……………………………………………………………………………………………………..638-2-4- بد بودن پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………….649-2-4- بیزاری از خشونت………………………………………………………………………………………………………………….6510-2-4- ترجیح دادن گذشت از حقوق شخصی به جای اعمال خشونت ……………………………………………………6611-2-4- وجود راه حل […]

منبع علمی مقاله user7-321

2404110-16383000دانشکده علوم انسانی و اجتماعیپایان‌نامه دوره کارشناسیارشد در رشته منبع علمی مقاله علوماجتماعیموضوع:بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و رفتار بازیافت(مطالعه موردی: شهر مریوان)استاد راهنما:دکتر صادق صالحی استاد مشاور:دکتر غلامرضا خوش فرنگارش:سامان چوپانیشهریور ماه 1392 پس از سپاس خدای منان، اکنون که نگارش این منبع علمی مقاله به پایان آمد، به مصداق «من لم یشکر […]

منبع علمی مقاله user7-40

2-7- مزایای آموزش کارکنان252-8- جایگاه، فلسفه و ضرورت اثربخشی آموزشی در سازمان‌ها262-9- شاخص‌های اثربخشی آموزش272-10- ضرورت تعیین اثر‌بخشی برنامه‌های آموزشی282-11- اثربخشی292-11-1- تعریف اثر بخشی292-11-3- مفهوم اثربخشی آموزشی312-11-4- ارزیابی اثربخشی درونی332-11-5- ارزیابی اثربخشی بیرونی352-11-6- تعیین‌ بازده‌ آموزش36عنوان صفحه 2-11-7- ارتقاء کیفیت‌ آموزش372-11-8- ارزیابی اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی392-11-10- عوامل مؤثر براثربخشی برنامه‌های آموزشی412-11-11- مؤلفه‌های اثربخشی422-11-12- دیدگاه‌های اثر بخشی432-11-13- […]

منبع علمی مقاله user7-8

2-2-1: تعریف کارت امتیازی متوازن 192-2-2: بستر شکل گیری کارت امتیازی متوازن 202-2-3: روند شکل گیری و تکامل کارت امتیازی متوازن 222-2-4: ابعاد کارت امتیازی متوازن 242-2-4-1: بعد مالی 242-2-4-2: بعد مشتریان 262-2-4-3: بعد فرآیند های داخلی: 302-2-4-4: بعد رشد و یادگیری 322-2-5: رابطه میان چهار منظر کارت امتیازی متوازن 332-2-6: توازن در ارزیابی متوازن […]

منبع علمی مقاله user3-2109

شاخص‌های شایستگی‌محوری کارکنان ( CC-NM)حسن‌نیت و قابلیت اطمینان: پایبند به ارزش‌ها و داشتن یک ذهن باز به منظور گرفتن تصمیمات مشکل.خدمت مشتری‌گرا: همیشه موقعیت مشتری را در نظر می‌گیرد و مطابق با خواسته‌های مشتری است.انگیزه پیشرفت: کارآفرینی عالی، جرات رویاپردازی، بهبود مستمر، به چالش کشیدن استانداردهای کارآمد و رسیدن به اهداف شخصی و سازمانی.نوآوری: توانایی […]

منبع علمی مقاله –91

منبع علمی مقاله حاضر از مدل زیر پیروی می کند که در آن کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات متغیرهای مستقل منبع علمی مقاله، خودکارآمدی، سادگی در استفاده و سودمندی استفاده متغیرهای میانجی و در نهایت رضایت مشتریان متغیر وابسته منبع علمی مقاله می باشد. شکل 1-1 : مدل مفهومی تحقیق KIM.J.Y & LEE.H.S, 2013))1-3 – […]

منبع علمی مقاله –92

تداعی برند00ابعاد اعتبار برندآگاهی از برندوفاداری به برندکیفیت ادراک شدهتداعی برند شکل (1-1) مدل آکر (1996)3740863314وفاداری به برندآگاهی از برندکشور مبدا برندکشور مبداء برندکیفیت دریافت شده برنداعتبار کلی برند00وفاداری به برندآگاهی از برندکشور مبدا برندکشور مبداء برندکیفیت دریافت شده برنداعتبار کلی برند شکل (1-2) مدل مرادی و همکاران (2012)1861185121856ابعاد اعتبار برند00ابعاد اعتبار برند52705118745تصویر ذهنی کشور […]

منبع علمی مقاله –84

هدف کلیبررسی و شناسایی عوامل حیاتی در توفیق رقابت پذیری صنعتاهداف فرعیشناسایی نیازهای صنعت روانکارهای ایران جهت موفقیتکمک به مدیران صنعت برای تخصیص بهینه منابعتشریح روابط دویا چند جانبه میان عوامل حیاتیاولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران6-1 سؤالات منبع علمی مقاله1. آیا عوامل مرتبط با تولید از عوامل اصلی و حیاتی موفقیت […]

منبع علمی مقاله –88

2- 2- 11- 3- ویژگی شخصی و عملکرد PAGEREF _Toc335461443 \h Error! Bookmark not defined.382- 2- 12- پنج ویژگی عمده و عملکرد PAGEREF _Toc335461448 \h Error! Bookmark not defined.382- 2- 13- رویکردهای نوین و سنتی در عملکرد PAGEREF _Toc335461449 \h Error! Bookmark not defined.392- 2- 14- تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین عملکرد PAGEREF _Toc335461453 […]

منبع علمی مقاله –80

شکل4-7)شکل میله ای مدت داشتن حساب پاسخ دهندگان129شکل4-8 )هیستوگرام متغیرامنیت130شکل4-9 )هیستوگرام متغیرسهولت ادراکی131شکل4-10 )هیستوگرام متغیرسودمندی ادراکی132شکل4-11 )هیستوگرام متغیرآگاهی دهندگی133شکل4-12 )هیستوگرام متغیرکاربرپسندی134شکل4-13 )هیستوگرام متغیراعتماد135چکیده انگلیسی176عنوان انگلیسی پایان نامه177 فصل اولکلیات تحقیق مقدمهجلب اعتماد مشتریان به عنوان یک عامل درحفظ ونگهداری انها وتداوم استفاده از خدمات بانکی می باشد که درنهایت استفاده از این خدمات منجر به […]