منبع علمی مقاله user7-348

2-2-3- جمع بندی پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..273-2- دیدگاههای نظری منبع علمی مقاله…………………………………………………………………………………………………………..281-3-2-رویکرد کارکردگرا………………………………………………………………………………………………………………..291-1-3-2- نظریه بر چسب زنی بکرولمرت…………………………………………………………………………………………….292-1-3-2- نظریه های فشار…………………………………………………………………………………………………………………303-1-3-2- آنومی دورکیم…………………………………………………………………………………………………………………..324-1-3-2- آنومی مرتن………………………………………………………………………………………………………………………332-3-2- رویکرد ساختارگرا…………………………………………………………………………………………………………………343-3-2- دیدگاه کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………351-3-3-2- نظریه الگوی کنترل اجتماعی هیرشی……………………………………………………………………………………..354-3-2- نظریه های فردگرا………………………………………………………………………………………………………………….365-3-2- دیدگاه تضاد…………………………………………………………………………………………………………………………371-5-3-2- نظریه مارکس ………………………………………………………………………………………………………………….37 6-3-2- نظریه بوم‌شناختی ………………………………………………………………………………………………………………..39  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : […]

منبع علمی مقاله user7-360

3-3-3- پرسشنامه همدلی503-3-4- مقیاس کیفیت زندگی513-4- شیوه‌ی اجرا523-5- شیوه‌ی تجزیه و تحلیل53فصل چهارم: یافته‌های منبع علمی مقاله4-1- یافته های توصیفی متغیرهای منبع علمی مقاله554-2- ماتریس همبستگی متغیرهای منبع علمی مقاله564-3- یافته های مربوط به فرضیات و سوالات منبع علمی مقاله574-3-1- پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی574-3-2- پیش […]

منبع علمی مقاله user3-2104

پیشه ور 684 1389خناچاه 1810 1390پاچکنار 1930 1379پیرکلاچاه 2048 1388تویسراوندان 947 1379لاکان 15(17 روستا که دو روستا فاقد سکنه می باشد) 14 2 سقالکسار، نارنج کل، کتیگر، سبکی سر لاکان، گوراب ورزل، ،صیقلان ورزل، ویشکا ماتیر، ویشکاورزل، اسکده، عزیزکیان، کیسارورزل، رواجیر فلکده 1411 1385سیاه گلوندان 608 1389ماخذ : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان ، […]

منبع علمی مقاله –88

2- 1- 4- ضریب هوشی PAGEREF _Toc335461410 \h Error! Bookmark not defined.172- 1- 5- تعریف روانشناختی هوش هیجانی172- 1- 6- تحلیل مولفه های هوش هیجانی PAGEREF _Toc335461412 \h Error! Bookmark not defined.182- 1- 7- عوامل مؤثر در هوش هیجانی PAGEREF _Toc335461413 \h Error! Bookmark not defined.182- 1- 8- هوش هیجانی در حوزه های مختلف: PAGEREF […]

منبع علمی مقاله —d2010

فهرست منابع و مأخذمنابع فارسی 81منابع انگلیسی 85پیوست‌هاپیوست یک: پرسشنامه هوش عاطفی94پیوست دو: پرسشنامه هوش اخلاقی96پیوست سه: پرسشنامه همدلی98پیوست چهار: پرسشنامه کیفیت زندگی99فهرست جدول هاعنوان صفحه جدول 3-1: تعدادشرکت کنندگان در منبع علمی مقاله به تفکیک دانشکده ها47جدول 3-2: همبستگی خرده مقیاس های پرسشنامه هوش عاطفی با نمره کل پرسشنامه48جدول 3-3: همبستگی خرده مقیاس های […]

منبع علمی مقاله —d1865

محدودیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97پیشنهادات منبع علمی مقالهی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 97پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 98فهرست جداول و نمودارهاعنوان صفحهنمودار4-1)میانگین نمرات تاب آوری به تفکیک جنس و نوع بیماری ……………………………………………………. 68نمودار4-2)میانگین نمرات کیفیت زندگی به تفکیک جنس و نوع بیماری …………………………………………….. 69نمودار4-3)میانگین نمرات طول مدت درد به تفکیک جنس و نوع بیماری …………………………………………….. 70نمودار4-4)میانگین نمرات طول مدت درد […]

منبع علمی مقاله —d1863

1-1-3-2- نظریه بر چسب زنی بکرولمرت…………………………………………………………………………………………….292-1-3-2- نظریه های فشار…………………………………………………………………………………………………………………303-1-3-2- آنومی دورکیم…………………………………………………………………………………………………………………..324-1-3-2- آنومی مرتن………………………………………………………………………………………………………………………332-3-2- رویکرد ساختارگرا…………………………………………………………………………………………………………………343-3-2- دیدگاه کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………351-3-3-2- نظریه الگوی کنترل اجتماعی هیرشی……………………………………………………………………………………..354-3-2- نظریه های فردگرا………………………………………………………………………………………………………………….365-3-2- دیدگاه تضاد…………………………………………………………………………………………………………………………371-5-3-2- نظریه مارکس ………………………………………………………………………………………………………………….37 6-3-2- نظریه بوم‌شناختی ………………………………………………………………………………………………………………..39 7-3-2- نظریه بی سازمانی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………39 8-3-2- دیدگاه نظم گرا پیرامون انحرافات اجتماعی ……………………………………………………………………………40 9-3-2- نظریه های جامعه گرا…………………………………………………………………………………………………………..40 10-3-2- […]

منبع علمی مقاله —d1821

4-3- واحد مشاهده905-3- واحد تحلیل906-3- روش نمونهگیری907-3-حجم نمونه و روش محاسبه آن 918-3- روش گردآوری اطلاعات929-3- تعریف عملیاتی متغیرها9210-3- پایایی تحقیق9711-3- اعتبار تحقیق984-فصل چهارم: یافته های تحقیق1-4- مقدمه1002-4- یافتههای توصیفی1013-4- یافتههای تحلیلی1244-4- تحلیل چندمتغیره؛ رگرسیون خطی1435-فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها1-5- جمع بندی یافته های توصیفی 1482-5- جمعبندی یافتههای تحلیلی1503-5- تحلیل چند متغیره؛ رگرسیون1554-5- نتیجهگیری1565-5- بحث […]

منبع علمی مقاله —d1812

اهدافمقدمهیکی از شاخصهای توسعه در هر جامعه سطح بهداشت و میزان دسترسی اعضای آن جامعه به خدمات پزشکی و مراقبتهای بهداشتی است. سلامت و بهداشت در زندگی فردی واجتماعی اهمیت روز افزونی دارد ،به طوری که سازمان های بین المللی متعددی این مقوله را مورد توجه خاص قرار داده اند. بیماری ها بدون علت به […]

منبع علمی مقاله —d1813

1-6-1- کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….81-6-2- اقتصاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………91-6-3- محیط زیست…………………………………………………………………………………………………………………………………….101-6-4- فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………111-6-5- سلامت………………………………………………………………………………………………………………………………………………111-6-6- تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………………….121-7- تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..121-7-1- کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………………………………………….121-7-2- اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….131-7-3- محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………………………………131-7-4- فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..141-7-5- سلامت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..141-7-6- تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..14فصل دوم: مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………..162-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………162-2- مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..172-2-1- صنعت………………………………………………………………………………………………………………………………………………172-2-1-1- توسعه صنعتی……………………………………………………………………………………………………………………………..192-2-1-2- چالشهای توسعه صنعتی…………………………………………………………………………………………………………….202-2-1-3- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی…………………………………………………………………………………………………….222-2-1-4- صنعت و توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………………272-2-2- کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………………………………………….322-2-3- شاخص های کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………382-2-4- اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….412-2-4-1- تاثیر شاخص اقتصاد بر کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………..442-2-4-2- […]