منبع علمی مقاله user7-353

کییز (1998) بهزیستی اجتماعی را به عنوان گزارش شخصی افراد از کیفیت ارتباطات آنها با دیگران تعریف می‌کند. مدل چند وجهی کییز (1998) از بهزیستی‌ اجتماعی شامل پنج جنبه می‌شود که میزان کارکرد بهینه‌ افراد را در عملکرد اجتماعی آنها معلوم می‌کند. پنج عنصر یا جنبه‌ بهزیستی اجتماعی از نظر کییز، یعنی پیوستگی، یکپارچگی، پذیرش، […]

منبع علمی مقاله –93

1-6) فرضیه های تحقیق91-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق101-7-1) عدالت سازمانی 101-7-2) رفتار شهروندی سازمانی101-7-3) فرهنگ سازمانی111-8) قلمرو تحقیق11فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیقبخش اول: عدالت سازمانی132-1-1) مقدمه142-1-2) تعاریف و مفاهیم عدالت سازمانی142-1-3) سیر تکامل و تحول عدالت سازمانی152-1-4) ابعاد عدالت سازمانی172-1-5) تبعات عدالت سازمانی252-1-6) عوامل مؤثر بر درک عدالت302-1-7) عوامل ایجاد کننده […]

منبع علمی مقاله user8174

1-6-2- تعهد سازمانی 171-6-2-1- تعهد عاطفی 171-6-2-2- تعهد مستمر 181-6-2-3- تعهد هنجاری 181-7- تعریف عملیاتی متغیرها 181-7-1- نوع ارتباطات سازمانی 181-7-2- تعهد سازمانی 19فصل دوم: پیشینه منبع علمی مقاله2-1- مقدمه 212-2- پیشینه نظری 212-2-1- ارتباطات سازمانی212-2-1-1- اهمیت ارتباطات222-2-1-1- تعاریف ارتباطات242-2-1-3- سطوح ارتباطات26عنوانصفحه2-2-1-4- ارتباطات سازمانی262-2-1-5- متغیرهای ارتباطات28 2-2-1-6- فرایند ارتباطات292-2-1-7- اجزای فرایند ارتباطات302-2-1-8- موانع ارتباطات342-2-1-9- مهارت […]

منبع علمی مقاله —d1851

بعد دیگری ازآگاهی که امروزه با سرعت زیاد تکنولوژی و صنعت به کنترل و نظارت مداوم نیاز دارد، نگرش‌های زیست محیطی می باشد. مفاهیمی چون شناخت نگرش ورفتار به شدت به یکدیگر مرتبط هستند. چالشهای پیش روی روانشناسی حفاظت از محیط زیست قابل توجه هستند. یکی از کمکهای اساسی روانشناسی به نگهداری از محیط زیست […]

منبع علمی مقاله —d1527

رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری است که به قصد کمک به همکاران یا سازمان به وسیله یک فرد انجام می گیرد و در حیطه ی وظایف رسمی قرار نمی گیرد (کوهن، 2006 ). ارگان پنج بعد سازمان را اینگونه بیان می کند: 1. وظیفه شناسی 2. نوع دوستی 3. فضیلت شهروندی 4. جوانمردی 5. احترام و […]

منبع علمی مقاله —d1083

هوش هیجانی ، ظرفیت یا توانایی سازماندهی احساسات و عواطف خود و دیگران، برای برانگیختن، و کنترل مؤثر احساسات خود و استفاده از آن ها در روابط با دیگران است (Goleman,1998). هوش هیجانی شامل مجموعه ای از هیجانات، دانش اجتماعی و توانمندی هایی است که قدر ت کلی ما را در جهتی که بتوانیم به […]

منبع علمی مقاله —d1066

2)معنویتمعنویت به مثابه بیان تمایلات ما نسبت به معنا و مقصود زندگی تعریف می گردد . معنویت فرایند زندگی کردن بر مبنای مجموعهای از ارزشهای شخصی جای گرفته در وجود شخص است (میلیمن،9:2003).معنویت درمحیط کارمعنویت در کار دربرگیرنده تلاش برای جست وجو و یافتن هدف غایی در یک فرد برای زندگی کاری، به منظور برقراری […]

منبع علمی مقاله —d1050

2-2-4-1- الهیات ……………………………………………………………………………………………………………15 2-2-4-2- توجه و آگاهی ……………………………………………………………………………………………….16 2-2-4-3- ادراک فراحسی ……………………………………………………………………………………………..16 2-2-4-4- اجتماع …………………………………………………………………………………………………………..16 2-2-4-5- قوه عقلانی …………………………………………………………………………………………………….16 2-2-4-6- ضربه روحی …………………………………………………………………………………………………..16 2-2-4-7- معنویت دوران کودکی ………………………………………………………………………………….162-3- رضایت شغلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..16 2-3-1- مفهوم رضایت شغلی ………………………………………………………………………………………………………..17 2-3-2- مولفه های رضایت شغلی …………………………………………………………………………………………………19 2-3-2-1- میزان پرداخت ………………………………………………………………………………………………..19 2-3-2-2- استقلال کاری …………………………………………………………………………………………………19 2-3-2-3- وظایف کاری …………………………………………………………………………………………………19 2-3-2-4- […]

منبع علمی مقاله –127

3.1. اهمیت و ضرورت منبع علمی مقالهبا توجه به آنچه در فصل دوم ذیل بحث پیشینه‌ی منبع علمی مقاله ارایه خواهیم کرد، روشن خواهد شد که در زمینه‌ی اخلاق کار گروهی در منبع علمی مقاله، کتاب یا مقاله‌ی مستقلی نگاشته نشده است. منبع علمی مقاله‌های قبلی بیشتر به سمت گروه‌های اقتصادی و سازمان‌های دولتی معطوف […]

منبع علمی مقاله —d2026

2-8-8- حاکمیت قانون 622-8-9- کنترل فساد 622-9 – حکمرانی شهری و چگونگی آن 642-9-1- حکمرانی خوب شهری 672-9-2- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری 682-9-3- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری 692-9-4- معیارهای حکمرانی خوب شهری 702- 10 – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی 712-11- اهداف حکمرانی خوب شهری 722-12- حکمرانی خوب […]