منبع علمی مقاله user7-8

فصل چهارم 65مقدمه 664-1: تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی منبع علمی مقاله 664-1-1: جنسیت کارکنان 674-1-2: نوع همکاری کارکنان با شرکت شهرک های صنعتی 684-1-3 : سطح تحصیلات کارکنان 694-1-4: سطح تحصیلات کارکنان بر اساس جنسیت 704-2: تجزیه و تحلیل توصیفی نتایج منبع علمی مقاله 714-2-1: سئوال شماره 1: آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی […]

منبع علمی مقاله –93

2-1-3) سیر تکامل و تحول عدالت سازمانی152-1-4) ابعاد عدالت سازمانی172-1-5) تبعات عدالت سازمانی252-1-6) عوامل مؤثر بر درک عدالت302-1-7) عوامل ایجاد کننده بی عدالتی312-1-8) نقش عدالت سازمانی در وظایف مدیریت322-1-9) آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان ها342-1-10) راهکارهای ارتقاء عدالت در سازمان352-1-11) موانع تحقق عدالت در سازمان38بخش دوم: فرهنگ سازمانی422-2-1) مقدمه432-2-2) تعاریف و مفاهیم فرهنگ […]

منبع علمی مقاله –82

2-9-1 انواع مدل های DEA برای ارزیابی فرایندهای دو مرحله ای………………………………….42 2-9-1-1 رویکرد DEA استاندارد…………………………………………………………………………42 2-9-1-2 رویکرد تجزیه کارایی……………………………………………………………………………..42 2-9-1-3 رویکرد DEA شبکه ای…………………………………………………………………………43 2-9-1-4 رویکرد تئوری بازیها………………………………………………………………………………43 2-9-1-4-1 مدل غیر همکاری DEA دو مرحله ای…………………………………. 43 2-9-1-4-2 مدل همکاری DEA دو مرحله ای………………………………………..442-10مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………44فصل سوم: روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………….463-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………47 3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………47 3-3 جامعه/ […]

منبع علمی مقاله –83

2-2-4- گردشگری طبیعتگرا142-2-5- نوآوری142-2-5-1- نوآوریهای محصول142-2-5-2- نوآوریهای فرآیند142-2-5-3- نوآوریهای مدیریت142-2-5-4- نوآوریهای قانونی14فهرست مطالبعنوان صفحه2-2-6- سفر اختیاری142-2-7- گردشگری پایدار152-2-8- گردشگری ورزشی152-2-9- شاخص عملکرد گردشگری152-3- طبقهبندی انواع توریسم152-3-1- انواع توریسم152-3-1-1- از نظر زمانی162-3-1-2- از نظر مکانی162-3-1-3- از نظر تابعیت162-3-1-4- از لحاظ انگیزه سفر162-3-1-5- از نظر فصل گردشگری162-3-1-6- از نظر شکل و سازماندهی سفر162-3-1-7- از نظر وسیله نقلیه […]

منبع علمی مقاله —d1113

۴-۱-۲: اهمیت رهبری خدمتگزار……………………………………………………………………………………………………………..2۷۵-۱-۲: رهبری تحول آفرین……………………………………………………………………………………………………………………..2۹۶-۱-۲: مدیریت بر مبنای استثنا………………………………………………………………………………………………………………3۳۷-۱-۲: رهبری بی‌تفاوت……………………………………………………………………………………………………………………………3۳۸-۱-۲: رهبری تبادلی……………………………………………………………………………………………………………………………….3۴۹-۱-۲: تئوری رهبری خدمتگزار پترسون………………………………………………………………………………………………..3۴۲-۲: اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………3۷۱-۲-۲: مفهوم اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………………..3۷۲-۲-۲: اعتمادسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………..3۸۳-۲-۲: ابعاد اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………………3۹۴-۲-۲: رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی…………………………………………………………………………………………….۴۲۵-۲-۲: نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..4۳۳-۲: توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………..4۳۱-۳-۲: تعاریف توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………….4۴۲-۳-۲: رویکردهای توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………..4۶۳-۳-۲: ابعاد توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………4۷۴-۳-۲: نقش مدیران و رهبران در توانمندسازی کارکنان………………………………………………………………………..4۹۵-۳-۲: مزایای توانمندسازی برای کارکنان و سازمان………………………………………………………………………………۵۰۶-۳-۲: موانع توانمندسازی کارکنان…………………………………………………………………………………………………………۵۱۷-۳-۲: […]

منبع علمی مقاله —d1077

4-2-2-5- رتبهبندی وضع موجود (میزان در نظر گرفتن شاخصها و مؤلفهها) ………………………………………….1364-2-3- سئوال دوم تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 1374-2-4- سئوال سوم تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 1384-2-4-1- میانگین و انحراف معیار شاخصهای مؤلفه رفتار در وضعیت مطلوب ……………………………………… 1384-2-4-2- میانگین و انحراف معیار گویههای مؤلفه رفتار در وضعیت مطلوب …………………………………………. 1384-2-4-3- میانگین و انحراف معیار شاخصهای مؤلفه عملکرد در وضعیت […]

منبع علمی مقاله —d1089

3-2-4-3 مزایای نامشهود بهینهسازی593-2-4-4 تکنیکهای تجزیه و تحلیل59فنآوری محصولات613-2-5-1- استانداردهای BPM613-2-5-1-1- استاندارد BPMN623-2-5-1-2- استاندارد XPDL633-2-5-1-3- استاندارد BPML633-2-5-1-4- استاندارد BPEL64سازگاری نرمافزار683-2-6-1- مزایای قابلیت یکپارچگی سیستمها69همکاری فرآیند713-2-7-1- پشتیبانی از نگارشات متعدد فرآیند72مدیریت امنیت75مدیریت فرم773-2-10 پرتال گردش کار803-2-10-1- مزایای گردش کار803-2-11 نظارت و مدیریت823-2-11-1- داشبورد مانیتورینگ833-2-12 مستندات و گزارشگیری873-2-12-1 مزایای سیستم مستندات و گزارشگیری873-2-13 قواعد کسبوکار883-2-13-1 موتور قوانین […]

منبع علمی مقاله —d1066

فهرست مطالبعنوان شماره TOC \o “2-3” \h \z \t “Style1;1” فهرست جداول PAGEREF _Toc406280146 \h ث‌فهرست اشکال PAGEREF _Toc406280147 \h ج‌فصل اول کلیات تحقیق11- 1مقدمه12-1 بیان مسئله: PAGEREF _Toc406280150 \h 23-1 اهمیت و ضرورت موضوع: PAGEREF _Toc406280151 \h 34- 1 فرضیه های تحقیق: PAGEREF _Toc406280152 \h 45- 1 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار: […]

منبع علمی مقاله —d1061

9-4: آزمون نرمال بودن شاخص عملکرد فردی 10310-4: آزمون نرمال بودن شاخص عملکرد سازمانی 104فصل اول:کلیات و طرح تحقیقمقدمه:بررسی تاریخچه فناوری اطلاعات نشان می دهد که تاریخ استفاده از فناوری اطلاعات به دوران هایی بر می گردد که انسان برای تبادل دائم اخبار و اطلاعات از وسایلی مانند آتش، دود یا پرچم استفاده می کرد. […]

منبع علمی مقاله —d1038

بسیاری از مدیران سازمان ها از هوشین کانری به عنوان یک ابزار کارآمد در جهت خرد کردن اهداف و استراتژی و تعمیم آن به لایه های مختلف وظیفه ای سازمان استفاده کرده اند. در این روش اهداف سطوح بالاتر در یک ساختار سطح درختی به اهداف و پروژه های سطوح پائین تر گسترش می یابند […]