منبع علمی مقاله user3-2104

جمعیت روستاهای دارای طرح هادی اجرا شده تعداد روستای منتخب روستاهای دارای طرح هادی تعداد روستای منتخبتعداد درصد تعداد درصد کمتر از 250 نفر 2 3/8 1 10 3/26 1500-250 نفر 6 25 1 10 3/26 11000-500 نفر 7 2/29 1 12 6/31 1بیشتر از 1000 نفر 9 5/37 1 6 8/15 1مجموع 4 4ماخذ […]

منبع علمی مقاله –201

سپاسگوی مددجویان عزیز بابت همراهی و مشارکت در منبع علمی مقاله هستم .چکیدهمقدمه : کانون اصلاح و تربیت مکانی برای اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوان بزهکار است. به منظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های بازپروری ، لازم است کارشناسان از تجارب این افراد مطلع شوند . این مطالعه با هدف تبیین تجارب و دیدگاه […]

منبع علمی مقاله —d1058

533400213360استفاده از مطالعات کتابخانه ای00استفاده از مطالعات کتابخانه ای 2447925179704003819525196850شناسایی معیار(شاخص) موثر بر تشکیل خوشه صنعتی00شناسایی معیار(شاخص) موثر بر تشکیل خوشه صنعتی533400231775مطالعات کتابخانه ای، مرور ادبیات،مصاحبه با خبرگان00مطالعات کتابخانه ای، مرور ادبیات،مصاحبه با خبرگان 2447925255269003819525114300شناسایی صنایع فعال و اولویت دار برای خوشه صنعتی00شناسایی صنایع فعال و اولویت دار برای خوشه صنعتی 53340010795مطالعه اسناد،مصاحبه با خبرگان00مطالعه […]

منبع علمی مقاله user8547

بررسی انگیزه های مهاجرت روستائیان به شهر بررسی علل ماندگاری روستائیان در شهر (هدف کلی منبع علمی مقاله، شناخت علل مهاجرت (ابعاد اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، جغرافیایی و طبیعی، اموزشی ) روستاییان به شهرهاست)4-1 سوالات تحقیقچه عواملی باعث بررسی انگیزه های مهاجرت روستائیان به شهر میشود؟چه عواملی باعث شناخت و بررسی علل ماندگاری روستائیان در […]