منبع علمی مقاله user7-345

تاریخ وامضاء اینجانب سودابه محرمی دانشجوی ورودی سال 1390 مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گواهی می‌نمایم چنانچه براساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله، کتاب، و … نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما، با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله، کتاب، و … و به صورت مشترک و با ذکر نام استاد […]

منبع علمی مقاله user7-343

فهرست نمودارها TOC \o “1-3” \h \z \t “0.نمو,1” نمودار شماره 2-1. مدل ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل PAGEREF _Toc421563633 \h 99نمودار2-1. مدل نظری تحقیق PAGEREF _Toc421563634 \h 112نمودار4-1. نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن PAGEREF _Toc421563635 \h 151نمودار4-2. نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل PAGEREF _Toc421563636 \h 152نمودار […]

منبع علمی مقاله –83

فهرست مطالبعنوان صفحه2-2-6- سفر اختیاری142-2-7- گردشگری پایدار152-2-8- گردشگری ورزشی152-2-9- شاخص عملکرد گردشگری152-3- طبقهبندی انواع توریسم152-3-1- انواع توریسم152-3-1-1- از نظر زمانی162-3-1-2- از نظر مکانی162-3-1-3- از نظر تابعیت162-3-1-4- از لحاظ انگیزه سفر162-3-1-5- از نظر فصل گردشگری162-3-1-6- از نظر شکل و سازماندهی سفر162-3-1-7- از نظر وسیله نقلیه مورد استفاده162-3-1-8- از لحاظ نوع و محل اقامت172-3-2- تأسیسات اقامتی172-3-2-1- هتل172-3-2-2- […]

منبع علمی مقاله —d2026

1-7-4- سازمان های مردم نهاد 281-8 – روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 29الف – نوع و روش تحقیق 30ب- روش گردآوری اطلاعات 30پ- ابزار گردآوری اطلاعات 30ت- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 311-9 سازماندهی تحقیق 31فصل دوم – چهارچوب نظری : سازمان های مردم نهاد و حکمروایی مطلوب 332-1 مقدمه 342-2 – […]

منبع علمی مقاله —d1878

2-4-1- مکتب شیکاگو302-4-2- مکتب مدرنیسم یا نوگرایی312-4-3- مکتب ساخت گرایی312-4-4- مکتب امایش انسانی322-4-5- مکتب پست مدرنیسم 322-4-6- توسعه پایدار شهری332-4-7- رویکرد پایداری332-5- بلند مرتبه سازی و منطق متراکم و فرسوده شهری 362-6- اثر بلند مرتبه سازی در افزایش تراکم ساختمانی و زمین مسکونی382-7- اثر بلند مرتبه سازی در سطح معابر و شبکه ترافیک شهری382-8- اسیب […]

منبع علمی مقاله —d1889

1-1-طرح مسئلهروند رو به رشد جمعیت و شهرنشینی و بروز مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی از یک سو و ناکارآمد بودن روشهای مدیریت و کنترل توسعه شهری از سوی دیگر شهرهای نابسمان و ناپایداری را خلق نموده است که از اصلیترین علت ایجاد چنین نابسامانی و ناپایداری چالشهای مدیریتی است در این میان نبود مدیریت یکپارچه […]

منبع علمی مقاله —d1806

فهرست نمودارها TOC \o “1-3” \h \z \t “0.نمو,1” نمودار شماره 2-1. مدل ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل PAGEREF _Toc421563633 \h 99نمودار2-1. مدل نظری تحقیق PAGEREF _Toc421563634 \h 112نمودار4-1. نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن PAGEREF _Toc421563635 \h 151نمودار4-2. نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل PAGEREF _Toc421563636 \h 152نمودار […]

منبع علمی مقاله —d1813

2-2-6-2- پیامدهای فرهنگی توسعه صنعتی…………………………………………………………………………………………….652-2-7- سلامت………………………………………………………………………………………………………………………………………………672-2-7-1- نقش سلامت در کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………692-2-7-2- تاثیر توسعه صنعتی بر وضعیت سلامت…………………………………………………………………………………..712-2-8- تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………………….732-2-8-1- نقش تحصیلات در کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….752-2-8-2- تاثیر توسعه صنعتی بر وضعیت تحصیلات……………………………………………………………………………….752-3- پیشینه منبع علمی مقاله…………………………………………………………………………………………………………………………………….772-3-1- پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….772-3-2- پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………..812-3-3- جمع بندی تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………………….832-4- بررسی محیط منبع علمی مقاله………………………………………………………………………………………………………………………….842-5- مدل نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….85فصل سوم: روش شناسی…………………………………………………………………………………………………….893-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………893-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………903-3- […]

منبع علمی مقاله —d1817

جلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خانم /آقای……………………………………………………………….دانشجوی رشته…………………………..به شماره دانشجویی…………………….تحت عنوان «………………………………………………………………………. …»با حضور هیات داوران در روز…………… مورخ……../……../……ساعت ……… در محل ساختمان ……… ………. برگزار شد و هیات داوران پس از بررسی، پایان نامه مذکور راشایسته نمره به عدد ………..به حروف………………… با درجه………………….تشخیص داد.ردیف نام و نام خانوادگی هیات داوران مرتبه […]

منبع علمی مقاله —d1313

حفظ سرمایهحفظ منافع بدست آمده از سرمایه‌گذاریایجاد منافع بیشتر برای سرمایهبه عبارت دیگر در وهله اول سرمایه‌گذار باید اطمینان حاصل کند که اصل سرمایه او در خطر جدی نخواهد بود. به طور مثال عواملی چون سلب سرمایه یا دارایی، پیچیده و غیر روشن بودن مراحل تولید و سرمایه‌گذاری، خطر محیطی چون سیل و زلزله و […]