منبع علمی مقاله user35

فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتیمبحث اول: چالش‌های ذاتی97 گفتار اول: سیمای عمومی چالش‌ها105 گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت114 گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت133 گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی‌گرایی و اجتماع‌مداری145مبحث دوم: چالش‌های انطباق168 گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفتشناختی و […]

منبع علمی مقاله user7-345

استاد مشاور:دکترمحمد جواد زاهدی مازندرانی1392پیوست 3 (صورتجلسه دفاع ازپایان نامه)تاریخ: …/……./…….1994535100330شماره: …………….دانشگاه پیام نوربسمه تعالیصورتجلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشدجلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خانم /آقای……………………………………………………………….دانشجوی رشته…………………………..به شماره دانشجویی…………………….تحت عنوان «………………………………………………………………………. …»با حضور هیات داوران در روز…………… مورخ……../……../……ساعت ……… در محل ساختمان ……… ………. برگزار شد و هیات داوران پس […]

منبع علمی مقاله user7-348

10-3-2- نظریه جمع گرایی……………………………………………………………………………………………………………..41 11-3-2- نظریه اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………..41 12-3-2- نظریه انحراف رابرت آگینو، مسنر وروز نفلد…………………………………………………………………………..43 13-3-2- نظریه محرومیت نسبی…………………………………………………………………………………………………………43 14-3-2- نظریه معاشرت ادوین ساترلند………………………………………………………………………………………………44 15-3-2- نظریه همنشینی افتراقی ساترلند……………………………………………………………………………………………..44 16-3-2- نظریه رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………………..45 17-3-2- پایگاه اجتماعی- اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..45 18-3-2- نظریه های قشربندی اجتماعی………………………………………………………………………………………………46 19-3-2- دیدگاه تضادگرایی……………………………………………………………………………………………………………47 4-2- چارچوب نظری منبع علمی مقاله…………………………………………………………………………………………………………..48 5-2- فرضیه های […]

منبع علمی مقاله user7-353

2- راهبردهای کنترل و نظارت‌: ارزشیابی یادگیرنده از کار خود برای آگاهی یافتن‌ از چگونگی پیشرفت خود، مانند نظارت بر توجه به هنگام خواندن یک متن، از خود سؤال پرسیدن به هنگام مطالعه.3- راهبردهای نظم‌دهی: این راهبردها، باعث انعطاف‌پذیری در رفتار یادگیرنده‌ می‌شوند و به او کمک می‌کنند تا هر زمان که برایش ضرورت داشتهباشد، […]

منبع علمی مقاله user7-360

تعریف مفهومی متغیرها11تعریف عملیاتی متغیرها11فصل دوم: مبانی نظری و تحقیقات پیشین2-1- مبانی نظری142-1-1- کیفیت زندگی142-1-2-هوش عاطفی242-1-3- همدلی302-1-4- هوش اخلاقی352-2- تحقیقات پیشین382-2-1- هوش عاطفی و کیفیت زندگی382-2-2-هوش اخلاقی و کیفیت زندگی402-2-3-هوش عاطفی و همدلی422-2-4- همدلی و کیفیت زندگی422-2-5- هوش اخلاقی و همدلی43عنوانصفحه2-3-فرضیه های منبع علمی مقاله44فصل سوم: روش منبع علمی مقاله3-1- طرح منبع علمی مقاله463-2- جامعه […]

منبع علمی مقاله user7-343

وضعیت زنان که حدودا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند در سراسر دنیا تحت تأثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی (اشتغال، بهداشت، ازدواج، باروری، آموزش و پرورش) قرار داشتهاست. با این حال زنان در کشورهای صنعتی و درحال توسعه و بالااخص جهان سوم سختتر از مردان کار میکنند این در حالی است […]

منبع علمی مقاله user7-321

فصل دوم414670216003400 پیشینه تجربی تحقیق2-1- مقدمهبررسی و مروری بر ادبیات در زمینه منبع علمی مقاله، موجب خواهد شد که شناخت روشن‌تری از موضوع تحقیق برای محقق فراهم گردد و لذا گام‌هایی استوارتر و مطمئن‌تر در جهت پیشبرد اهداف علمی خود بردارد. در این بخش از تحقیق، اطلاعات گردآوری شده از پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها، مقالات منتشر شده […]

منبع علمی مقاله user7-96

2-2-2-6 زند وهومن یسن2-2-2-7 شهرستان‌های ایران2-3. بخش سوم: کاووس در روایات پس از اسلام2-3-1 کاووس در منابع پیش از شاهنامه2-3-1-1 اخبارالطوال2-3-1-2 تاریخ بخارا2-3-1-3 تاریخ طبری2-3-1-4 مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر2-3-1-5 التنبیه و الاشراف2-3-1-6 آفرینش و تاریخ2-3-1-7 مفاتیح‌العلوم2-3-1-8 الفهرست2-3-1-9 تجارب الامم2-3-1-10 تاریخ بلعمی2-3-2 کاووس در شاهنامه2-3-3 کاووس در منابع پس از از شاهنامه2-3-3-1 غرر اخبار ملوک فرس ثعالبی2-3-3-2 […]

منبع علمی مقاله user3-2104

تازه آباد پسیخان 488 1378تازه آباد 101 1390دافسار 482 1389کلش طالشان 169 1390آتشگاه 279 1388بیجارکنار 1033 1391پسویشه 610 1390طرازکوه 772 1385پیربازار 22 20 5 فخب ،راسته کنار، شمس بیجار، کماکل، مبارک آباد، منگوده، طش، گراکه، گالش گاچه، سوخته لوله، رجاکل، خنفچه، پیله داربن، علویان سیا ه اسطلخ 3406 1384کفته رود 934 1384پیربازار 405 1376آلمان 349 […]

منبع علمی مقاله user3-2106

2-2- تاریخچه موضوع121-2-2- تاریخچه مطالعه سلامت عمومی12رویکرد زیست شناختی به سلامت عمومی13رویکرد روانشناختی به سلامت عمومی14رویکردجامعه شناختی به سلامت عمومی15رویکرد روانشناسی سلامت162-2-2- تاریخچه مطالعه حمایت اجتماعی17رویکردهای مطالعه حمایت اجتماعی18رویکردشبکه های اجتماعی18رویکردهای روانشناختی191-3-2- مفهوم سلامت222-3-2- ابعاد سلامت243-3-2- مولفه های تعیین کننده سلامت294-3-2- تعاریف حمایت اجتماعی325-3-2- انواع حمایت اجتماعی356-3-2- ابعاد حمایت اجتماعی387-3-2- پویایی های حمایت اجتماعی388-3-2- کارکردهای […]