منبع علمی مقاله user867

استئوآرتریت بیماری مفصلی است که ابتدا غضروف مفصل را درگیر می نماید. غضروف بافتی لغزنده‌است که انتهاهای استخوان ها را در یک مفصل می پوشاند. استخوانها داشتن حرکتی آسان بر روی یکدیگر را مدیون غضروفهای سالم هستند. وظیفه دیگر غضروفها جذب شوک در طی حرکات فیزیکی می‌باشد. در بیماری استئوآرتریت غضروف ها نازک شده و […]

منبع علمی مقاله user863

ناتوانی های ذهنی ای که ریشه سرشتی دارندناتوانی های ذهنی ای که لزوما غیر قابل درمان هستند تعریف گروسمن ( انجمن آمریکایی ناتوانی های ذهنی(AAMD) ): ناتوانی ذهنی سطحی از عملکرد هوش عمومی است که میزان آن، دو انحراف معیار از حد متوسط کمتر بوده به طوری که منجر به نقاصی در رفتار سازشی فرد […]

منبع علمی مقاله user849

1-5- داروهای کنترل صرعمتداول‌ترین روش پیشگیری و درمان صرع استفاده از داروهای سنتزی ضدصرع است که با تأثیر بر زیرساختارهای سلولی دخیل در عملکرد سیناپس ها و کانالهای یونی، از بروز الگوی فعّالیت صرعی در کانون صرع جلوگیری کرده و یا گسترش آن به سایر نواحی و بروز تشنج را مهار می‌کند (Bialar and White, […]

منبع علمی مقاله user850

2-3-1) اثرات سیتوتوکسیک اسانسها ………………………………………………………….. 102-3-2) اثرات موتاژنیک اسانسها در سطح هسته و سیتوپلاسم ……………………… 102-3-3) اثرات انتی موتانژنیک اسانسها…………………………………………10 2-3-4) اثرات سرطانزایی اسانسها…………………………………………….112-4) ترکیبات اسانسها و عملکرد آنها روی سیستم عصبی مرکزی و محیطی…… 112-4-1) اکالیپتول …………………………………………………………………………………………… 122-4-2) اوجنول ……………………………………………………………………………………………..132-4-3)منتول ………………………………………………………………………………………………. 132-4-4) سیترونلول ……………………………………………………………………………………….. 142-4-5) لینالول……………………………………………………………………………………………….152-5) کانالهای یونی و مشارکت آنها در فعالیت الکتریکی […]

منبع علمی مقاله user851

2-7) داروهای ضد تشنجی ……………………………………………………………………………………………………. 182-7-1) فنوباربیتال ………………………………………………………………………………………………………………… 192-7-2) اتوسوکسیماید ………………………………………………………………………………………………………….. 202-7-3) اسکاپولامین ……………………………………………………………………………………………………………… 212-8) افسردگی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 232-9) علل بروز ……………………………………………………………………………………………………………………….. 232-10) افسردگی و صرع ………………………………………………………………………………………………………… 242-11) ساختارهای مغزی مشترک در افسردگی و صرع ………………………………………………………. 252-12) کیندلینگ در مطالعه ارتباط صرع و افسردگی …………………………………………………………. 272-13) نقص انتقال سروتونرژیک و افسردگی ……………………………………………………………………….. 31 2-14) نقص انتقال […]

منبع علمی مقاله user852

غلظتهای مختلف MK-801 در گروههای کورپیریفاس و DMSO………………………………….40نمودار 4-11) مقایسه میانگین خطاهای حافظه کاری موشهای صحرایی نر در اثر تزریق غلظتهای مختلف اسکاپولامین در گروههای کورپیریفاس و DMSO………………………………41نمودار 4-12) مقایسه میانگین خطاهای حافظه کاری موشهای صحرایی ماده در اثر تزریق غلظتهای مختلف اسکاپولامین در گروههای کورپیریفاس و DMSO………………………………41نمودار 4-13) مقایسه میانگین خطاهای حافظه کاری موشهای […]

منبع علمی مقاله user7-345

رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی……..26رویکرد پزشکی……..27تبیین های روان شناختی……..28رویکرد روان شناختی اجتماعی……..29رویکرد کنش متقابل……..30رویکرد جامعه شناختی……..31دیدگاه بوم شناسی……..32نظریه ی کنش اجتماعی پارسنز……..36نظریه های مکتب تضاد……..39مفهوم کیفیت زندگی از نگاه سایر نظریه پردازان……..40ریف و سینگر……..40فلاناگان……..42کالمن……..42گودمن……………………43زیمل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43تورشتاین وبلن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46ماکس وبر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47 فهرست مطالبعنوان صفحهگافمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48جورج هربرت مید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50آنتونی گیدنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51پیر بوردیو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………………..52مصرف و سلیقه فرهنگی نخبه‌گرایانه……………………………………………………………………………………………………………………………53نظریه‌ی بوردیو در مورد اوقات […]

منبع علمی مقاله user7-353

منطق ذهن آگاهی، حفظ مهارتهاست که به شخص این امکان را می دهد که به صورت هدفمند از هدایت خودکار که طی فرایند نشخوار فکری عادت شده شکل میگیرد، رها شود. بدین ترتیب توجه فرد به واقعیت در لحظه جلب می شود واحتمال بازنمایی گسترده برای حل مساله پدید می آید (خوش لهجه، 1390).آموزش ذهن […]

منبع علمی مقاله user7-360

چکیدهبررسی رابطه هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی: نقش واسطه ای همدلیبه کوششسهیلا سعیدنیامنبع علمی مقاله حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گری همدلی در رابطه بین هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه شیراز که در سال تحصیلی93-92 مشغول به تحصیل بودند در مقطع کارشناسی صورت پذیرفت. این […]

منبع علمی مقاله user7-343

مرکز امور زنان و خانواده در حوزه حمایت از زنان و نظام خانوادهمجلس شورای اسلامی در حوزه وضع قوانینسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حوزه مدیریت و برنامه ریزیسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حوزه آگاهی بخشی و فرهنگ سازیدادگستری در حوزه رسیدگی به اختلافات خانوادگیسازمان تبلیغات اسلامی در حوزه تبلیغات و آگاهی […]