منبع علمی مقاله user867

۴-٢)آرتریت و آرتروز:تعریف ساده آرتریت التهاب مفصل می باشد. بسیاری از موقعیت های ارتوپدی مزمن در دامپزشکی اجزای التهابی مشخصی در سینوویال ندارند. بنابراین کلمه آرتریت مناسب نمی باشد. آرتروز مربوط به موقعیت غیرالتهابی مفصل است که بدون التهاب است و مایع سینوویالی نرمال یا نزدیک نرمال است(50). ۵-٢)استئوآرتریت:یکی از معمولترین فرمهای آرتریت در دامپزشکی […]

منبع علمی مقاله user863

مطالعاتی که در آن از کامپیوتر به عنوان تقویت کننده یا ارائه آموزش بوسیله تصاویر ویدیویی استفاده شده مورد بررسی قرار نگرفته است.برنامه های کامپیوتری که فقط اجازه حداقل ورودی و کنترل را می دهند مانند ویدیویی، DVD بررسی نشده است. خلاصهای از مطالعاتی که در آن از کامپیوتر به عنوان عامل مداخله گر برای […]

منبع علمی مقاله user849

فهرست نمودارهاعنوان صفحه TOC \o “1-4” \h \z \u TOC \o “1-4” \h \z \u نمودار 4-1- مقایسه میانگین تعداد دفعات عبور از خطوط موشهای نر در گروههای کنترل و دریافت کننده ساخارین و اتوسوکسیماید در آزمون .Open field PAGEREF _Toc413496159 \h 69نمودار 4-2- مقایسه میانگین تعداد دفعات عبور از خطوط موشهای ماده در گروههای […]

منبع علمی مقاله user850

3-1) حیوانات ……………………………………………………………………………………………….. 30 3-2) تشریح و آماده سازی گانگلیون عصبی جهت ثبت …………………………………… 313-3) محلولها و داروها ……………………………………………………………………………….. 323-4) ثبت داخل سلولی ………………………………………………………………………………… 323-5) مراحل آزمایش ……………………………………………………………………………………. 343-6) پارامترهای الکتروفیزیولوژیک مورد مطالعه …………………………………………… 343-7) آزمون آماری ………………………………………………………………………………………. 36فصل چهارم: نتایج4-1) ویژگی های فعالیت خودبخودی و برانگیخته نورون های حلزون در شرایط کنترل…………………………………………………………………………………………………………… 384-2) اثرات […]

منبع علمی مقاله user851

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………..صفحهنمودار4-1) مقایسه میانگین تاخیر در شروع اولین علائم تشنج موشهای نر 30 روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیشتیمارهای مختلف …………………………..46نمودار4-2) مقایسه میانگین تاخیر در شروع اولین علائم تشنج موشهای ماده 30 روزه در گروه دریافت کننده کورپیریفاس و شاهد پس از دریافت پیشتیمارهای مختلف …………………………..46نمودار4-3) مقایسه میانگین تاخیر در […]

منبع علمی مقاله user852

نمودار 4-17) مقایسه میانگین شاخصهای حافظه موشهای صحرایی نر متعاقب تزریق غلظت های مختلف اسکاپولامین بین گروه کورپیریفاس و DMSO…………………………………………………..44نمودار 4-18) مقایسه میانگین شاخصهای حافظه موشهای صحرایی ماده متعاقب تزریق غلظتهای مختلف اسکاپولامین بین گروه کورپیریفاس و DMSO……………………………………………………………………………………………………………………………………..44نمودار 4-19) مقایسه میانگین شاخصهای حافظه موشهای صحرایی نر متعاقب تزریق غلظت های مختلف MK-801 بین گروه کورپیریفاس […]

منبع علمی مقاله user7-345

پیوست 3 (صورتجلسه دفاع ازپایان نامه)تاریخ: …/……./…….  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : elmname.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: 1994535100330شماره: …………….دانشگاه پیام نوربسمه تعالیصورتجلسه دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشدجلسه دفاع از پایان نامه دوره […]

منبع علمی مقاله user7-353

فراشناخت اصلاحی است که اولین بار توسط فلاول (1976) به کار رفت تا دانش فرد در مورد فرایندهای شناختی و اینکه چگونه میتوان از آنها برای دستیابی به یک هدف یادگیری به طور مطلوب استفاده کرد، اشاره دارد. درسالهای اخیرتاکید زیادی برآموزش با هدف پیشبرد مهارتهای فراشناختی و ترغیب فعالیتهای فراشناختی در بین افراد شدهاست. […]

منبع علمی مقاله user7-360

3-3-1- پرسشنامه هوش عاطفی473-3-2- پرسشنامه هوش اخلاقی493-3-3- پرسشنامه همدلی503-3-4- مقیاس کیفیت زندگی513-4- شیوه‌ی اجرا523-5- شیوه‌ی تجزیه و تحلیل53فصل چهارم: یافته‌های منبع علمی مقاله4-1- یافته های توصیفی متغیرهای منبع علمی مقاله554-2- ماتریس همبستگی متغیرهای منبع علمی مقاله564-3- یافته های مربوط به فرضیات و سوالات منبع علمی مقاله574-3-1- پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس ابعاد هوش […]

منبع علمی مقاله user7-343

سپاسشکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگیست…با درود فراوان بر پدر عزیزم و سپاس بیکران بر همدلی و همراهی و همگامی مادر دلسوز و مهربانم که سجده ی ایثارش ،گل محبت را در وجودم پروراند و دامان گهربارش لحظه های مهربانی را به من آموخت. با تقدیر و […]